Vastenactieproject in Guatemala.

Beste parochianen,

Vooralsnog is door Vastenactie besloten om tot nader orde zowel de landelijke als de eigen doelenactie te verlengen tot 1 september aanstaande.

Vastenactie wil met de bisschoppenconferentie in gesprek om te kijken of er een nieuw collecteweekend afgesproken kan worden. Hierover later meer.

Omdat onduidelijk is hoeveel geld in totaliteit zal worden opgehaald nu er geen inzamelingsacties, sponsorlopen, vastenwandelingen etc. kunnen worden gehouden, zullen mogelijk keuzes gemaakt moeten worden in de projecten die wij ondersteunen. Laten we echter hopen dat dit laatste niet nodig is.

In overleg met Inge Kuiphuis, MTC  en  ondergetekende worden prioriteiten  gesteld aangaande de doelen.

Diverse acties die gepland stonden kunnen eventueel op een later tijdstip en een nader te bepalen datum plaatsvinden. Dit alles zal in overleg gaan met de MOV groepen en verdere betrokkenen.

Op de website van onze parochie staat een videoboodschap van Inge Kuiphuis. Mensen die geld willen doneren kunnen naar de website van Vastenactie gaan. www.vastenactie.nl Vervolgens naar projecten. Daar  ‘project steunen, bekijk projecten’ aanklikken en dan naar pagina 2 naar het eigendoelproject: vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede aanklikken. De rest wijzigt zich vanzelf.

Met vriendelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker

Tel. 06-20486904

Beste parochianen,

Vanwege het vervallen van de weekendvieringen en de doordeweekse vieringen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen willen we via deze videoboodschap uw aandacht vragen voor ons Vastenactieproject.

We zien uw donatie van harte tegemoet.

Heeft u vragen over beide projecten, dan kunt u contact opnemen met inge.kuiphuis@mtc.org.gt.  of met Jacqueline Meupelenberg

Hartelijke groet, mede namens Inge Kuiphuis en de MOV groepen,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker H. Pancratius parochie.

j.meupelenberg@hpancratius.nl

tel. 06-20486904

 

 

 

OPGEVEN MISINTENTIE en/of JAARGEDACHTENIS

Voor het opgeven van een misintenties of een jaargedachtenis heeft u meerdere mogelijkheden u kunt ze opgeven aan ons secretariaat op woensdag, tussen 09.00 en 11.00 uur.

Buiten deze tijden om kunt u uw misintenties/jaargedachtenis schriftelijk opgeven via een enveloppe met hierin de nodige informatie (naam, datum, welke intentie)  in de brievenbus van ons secretariaat naast de kerk, brievenbus no.70, via e-mail of door onderstaand opgave formulier in te vullen en uw intentie en/of jaargedachtenis op te geven.

Het verschuldigde bedrag (€ 10,– voor een misintentie en/of een jaargedachtenis) kunt u contant bijvoegen in de envelop of overmaken op rekeningnummer: NL84 RABO 0151 404 194  t.n.v. Beheercommissie Tubbergen o.v.v. misintenties.
De gelden (stipendia) voor misintenties en jaargedachte­nissen zijn tevens een bijdrage aan de basiliek en het verzorgen van vieringen (kaarsen, bloemen, muziek, enz. enz.).

 

Online formulier voor aanvraag intenties / jaargedachtenis

ACTIE KERKBALANS  in de geloofsgemeenschap Tubbergen!

Jaarlijks organiseren de gezamenlijke kerken in Nederland de ‘Actie Kerkbalans’. Deze actie is bedoeld om de kerken te voorzien van een vaste bron van inkomsten. Uiteraard wordt ook door onze geloofsgemeenschap hieraan deelgenomen. Met behulp van een aantal actieve vrijwilligers wordt elk gezin in onze parochie bezocht. Mede hierdoor is de ‘Actie Kerkbalans’ ieder jaar nog een succes geweest. De ‘Actie Kerkbalans’ heeft voor onze geloofsgemeenschap een eigen bankrekeningnum­mer: NL68 RABO 0151 4283 44 bij de Rabobank. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dhr. H. Weernink, tel. 0546 – 621776

UW GELOOFSGEMEENSCHAP NU EN IN DE TOEKOMST!

Erfstellingen en legaten
In het leven van veel mensen neemt onze geloofsgemeenschap een belangrijke plaats in. Er vinden regelmatig vieringen plaats, en het is ook de plek waar we stilstaan bij bijzondere momenten in het leven. Momenten van vreugde en verdriet, zoals het doopsel, het huwelijk en het afscheid van dierbaren.
In onze geloofsgemeenschap is aandacht voor de noden van Mensen in onze maatschappij, zoals zieken, ouderen en andere hulpbehoevenden, maar ook voor de noden van de derde wereld.
Een centraal punt in onze geloofsgemeenschap is het kerkgebouw dat door de geloofsgemeenschap wordt onderhouden. De basiliek is vaak beeldbepalend in ons dorp of onze wijk.
Onze geloofsgemeenschap heeft een bijzondere plaats in de samenleving en in de harten van veel mensen.  Daarom is het van groot belang dat de geloofsgemeenschap kan blijven bestaan.
Met uw kerkbijdrage (Actie Kerkbalans) steunt u tijdens uw leven het waarde volle werk van uw geloofsgemeenschap. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan uw lokale geloofsgemeenschap. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk dat u mede mogelijk hebt gemaakt.

Bedenk uw geloofsgemeenschap
Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dat is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuiging.
U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen, Een van die goede doelen kan uw eigen geloofsgemeenschap zijn.

Uw Testament en Geloofsgemeenschap
Als u nadenkt over uw nalatenschap, denk dan ook aan uw geloofsgemeenschap.
In uw testament kunt u laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn. U kunt daarin ook uw geloofsgemeenschap tot (mede)erfgenaam benoemen. Als u wilt, kunt u zelfs precies laten vastleggen aan welk aspect van het werk van de geloofsgemeenschap uw nalatenschap moet worden besteed. U kunt de geloofsgemeenschap op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door erfstelling.

Legaten
U laat de geloofsgemeenschap een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of schilderij.

Erfstelling
U benoemd uw geloofsgemeenschap als erfgenaam voor een deel van de erfenis. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en de plichten van de overledene overneemt.
Als u uw geloofsgemeenschap tot (mede)erfgenaam benoemt dan wordt de geloofsgemeenschap – samen met eventuele andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Notaris
Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden.
Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

Geloofsgemeenschap
Uw geloofsgemeenschap zal u graag informeren over de mogelijkheden en de zinvolle besteding van erfstelling en legaten.

Vragen?
Wilt u meer informatie over het opstellen van een testament, legaten, of erfstellingen, raadpleeg dan de notaris bij u in de regio. Met algemene vragen kunt u terecht bij ons secretariaat Angelique Fiselier tel. 0546-621238

Hieronder de planning van de vieringen in onze Geloofsgemeenschap tot 26 april 2020.

Datum Tijd Viering         Voorganger        Koor
Mei ‘20        
Zo 24 mei 10.30 Eucharistieviering

zonder parochianen, meevieren via KerkTV

Past. Pikkemaat

pw Meupelenberg

Geen koor
Zo 31 Mei 10.30 Eucharistieviering,  Pinksteren!

zonder parochianen, meevieren via KerkTV

Pastoraal team Geen koor
Juni ‘20        
Zo 07 Juni 10.30 Eucharistieviering  Feest H. Drie-eenheid

zonder parochianen, meevieren via KerkTV

Pastoraal team Geen koor
Zo 14 Juni 10.30 Eucharistieviering  Sacramentsdag!

zonder parochianen, meevieren via KerkTV

Pastoraal team Geen koor
Zo 21 Juni 10.30 Eucharistieviering

zonder parochianen, meevieren via KerkTV

Pastoraal team Geen koor
Zo 28 Juni 10.30 Eucharistieviering,

zonder parochianen, meevieren via KerkTV

Pastoraal team Geen koor
Juli ‘20        
         
         

 

 DE BASILIEK LUIDT DE NOODKLOK

Beste parochianen

In december 2018 is de actie: De basiliek luidt de noodklok gestart.
Via de pers en ons parochieblad hebben we een oproep gedaan om ons financieel te steunen zodat het dak van onze basiliek gerestaureerd kan worden. Aan uw reactie te zien blijkt dat velen de toestand van de basiliek ter harte gaat.

In korte tijd is aan schenkingen en toezeggingen een mooi bedrag binnen gekomen, nl.: € 37.911,94 Hiervoor hartelijk dank.

Maar hier mee zijn we er nog niet. We hopen dat veel parochianen het voorbeeld gaan volgen en een bedrag overmaken naar ons nummer: NL68 RABO 0151.4283.44 t.n.v. H. Pancratius-tubbergen o.v.v. actie: DE BASILIEK LUIDT DE NOODKLOK.

Op de thermometer achter in de kerk zullen we maandelijks de stand bijhouden.

De Commissie van BeheerDE BASILIEK LUIDT DE NOODKLOK

Parochianen van de St.Pancratius Basiliek en inwoners van Tubbergen

Betreft: Uw steun voor de restauratie van onze Basiliek

Zoals U allen inmiddels wel bekend is, wordt ons kerkgebouw gerestaureerd.
De eerste fase is inmiddels zo goed als afgerond.
Het dak van de sacristie is opnieuw van leien voorzien, de hemelwaterafvoer is vervangen. We hopen voor het natte seizoen aanvangt, dat de ramen en kozijnen van de eerste etage van de Pastorie zijn hersteld, zodat de leden van ons pastorale team, die daar kantoor houden, een goede werkomgeving krijgen.

Maar…. Dit is slechts het begin.

Ons kerkgebouw, dat jaren geleden de status “monument” kreeg, is uitvoerig door de monumentendienst geïnspecteerd en de bevindingen daarvan bevestigen het vermoeden dat ook velen van U wel eens gemeld hebben: Er is veel loos!!!
Het dak van het kerkgebouw moet worden vernieuwd, de dakkapellen zijn er slecht aan toe enz. enz., zaken, die u ook zelf kunt waarnemen.

Deze operatie, die jaren in beslag gaat nemen, gaat erg veel geld kosten, geld, dat niet beschikbaar is. Exacte bedragen kunnen we niet geven: daarvoor spelen teveel onzekerheden mee.

Voor de financiering heeft de Commissie van Beheer zich beraden op meerdere mogelijkheden; te denken is aan eenmalige acties, het inzetten van ons kerkgebouw voor activiteiten, anders dan liturgische en aan financiële acties.
Voor deze laatste doen wij een beroep op U.
Ons beroep is zelfs dringend!
Onze geloofsgemeenschap, wil die zijn Geloof kunnen beleven in Kerkverband, verdient toch een aangepaste en veilige Ruimte!!

Wij willen U vragen ons te ondersteunen door Uw geldelijke bijdragen. Kiest U zelf Uw betalingsmodel: maandelijks, per kwartaal, per jaar of een bedrag ineens.

Geeft U op het formulier, wat u kunt downloaden, door Hier te klikken aan hoe U ons wilt helpen.

Iedere eerste Zondag van de maand, het eerst op 7 oktober a.s. zal de tweede collecte in onze Kerk worden gereserveerd voor de restauratie.

Hebt u zelf ideeën om aan het nodige kapitaal te komen, meld u zich bij ons!

BIJ VOORBAAT HARTELIJK DANK!

Commissie van Beheer geloofsgemeenschap Tubbergen

Grotestraat 70
7651CK Tubbergen
(info.tubbergen@hpancratius.nl)

AVONDWAKE EN AFSCHEIDSVIERING GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

De avondwake en afscheidsviering worden verzorgd door een speciale groep van lectoren en lectrices. Zij bereiden samen met de familieleden van een overledene de Avondwake of Afscheidsviering voor, waarin een lector en/of een lectrice voorgaan. 
Contactpersoon is, 
Dhr. Arie Vreeswijk tel. 06-50251252
==========================================================================

Klik, hier om het “Boekje Avondwake” in te zien

Klik, hier om het “Boekje Avondwake” te downloaden.

 

Klik, hier om het “Boekje Afscheidsviering” in te zien

Klik, hier om het “Boekje Afscheidsviering” te downloaden. 

=========================================================================

Tijdens een Avondwake of Afscheidsviering is een vaste indeling met de koren afgesproken:
Zondagavond – Liturgiekoor
Maandagavond – Liturgiekoor
Dinsdagavond – Pancratiuskoor
Woensdagavond – Multiple Voices
Donderdagavond – Liturgiekoor
Vrijdagavond – Pancratiuskoor
========================================================================

De Avondwake
Het is goed om op de avond voor de uitvaartdienst een wake te houden.
Dit kan gebeuren in het huis van de overledene en/of in de kerk.
Het rituaal heeft eenzelfde grondstructuur.
De wake begint met een begroeting en een inleidend woord.
We ontsteken de gedachteniskaars aan het licht van de paaskaars.
Waarna er een psalm gelezen wordt en gebeden voor de overledene en voor de nabestaanden.
Dan volgen Schriftlezingen en een stilte met een overweging.
Waarna de geloofsgetuigenis volgt met de voorbeden het Onze Vader en Weesgegroet.
Vervolgens wordt de naam van de overledene in het boek der overledenen ingeschreven.

De wake besluit met een gedicht, of met een ander geschikt gebed.
============================================================================

Afscheidsviering op de vooravond van begrafenis of crematie

Sinds enige tijd is er in verschillende omliggende parochies een groeiende belangstelling te bespeuren voor een afscheidsviering op de vooravond van de begrafenis/crematie. Nabestaanden kiezen hiervoor om verschillende redenen. Binnen de H. Pancratius parochie is al meerdere keren het verzoek van parochianen gekomen voor zo’n afscheidsviering. Vanwege deze belangstelling en de wens van parochianen is besloten dat het vanaf 1 september 2013 voor nabestaanden mogelijk is om te kiezen voor een afscheidsviering op de vooravond van de begrafenis of crematie.
Deze viering is een extra keuze mogelijkheid naast de al bestaande avondwake en uitvaartviering.

Een afscheidsviering op de vooravond houdt het midden tussen een avondwake en een uitvaart.
De orde van dienst van de afscheidsviering is die van een viering van woord en gebed.
Hiervoor is gekozen vanwege het feit dat de afscheidsviering in de sfeer van biddend waken bij de overledene dient plaats te vinden en dat het daarom niet de bedoeling is de Eucharistie te vieren of communie uit te reiken. Een afscheidsviering op de vooravond wordt verzorgd door (een) parochiële voorganger(s). Bij begrafenis verzorgen zij de andere dag tevens het afscheid op de begraafplaats.
Bij crematie vallen de plechtigheden in het crematorium de andere dag onder verantwoordelijkheid van de uitvaartondernemer. Hiervoor is geen vrijwilliger beschikbaar.

Leden van het pastoraal team gaan niet voor in een afscheidsviering, omdat zij beschikbaar moeten blijven voor het parochiële avondwerk. Ook de emeriti zijn voor deze vorm van afscheid nemen niet beschikbaar.

Wij hopen door het aanbieden van deze nieuwe vorm van kerkelijk afscheid te voldoen aan de behoefte die er onder de parochianen leeft.

Pastoraal team en parochiebestuur

H. Pancratius parochie
==============================================================================

Hieronder staan ‘linkjes’ naar foto’s, door de jaren heen in onze geloofsgemeenschap gemaakt.

KLIK OP EEN ‘LINK’ HIERONDER OM DE FOTO’S TE BEKIJKEN!

 

Klik, voor “Installatie van 4 misdienaars op 12-01-2020”

Klik, voor “Kindje wiegen 2e kerstdag 26-12-2019”

Klik, voor “Kindje wiegen 2e kerstdag 26-12-2018”

Klik, voor “Bernhard Schröder 66 jaar collectant 23-12-2018”

Klik, voor “Joey Engbers als misdienaar geïnstalleerd 25-11-2018”

Klik, voor “Huldiging Ans Hofsté 24-11-2018”

Klik, voor “Onderscheiding Petra Kramer 11-11-2018”

Klik, voor “Oogstdankdag versiering 30-09-2018”

Klik, voor “Pancratiusdagviering bij de Kroezeboom op zondag 02-09-2018 

Klik, voor “Multiple Voices zingt in de Friezenkerk in Rome op 11-03-2018” 

Klik, voor
“Foto’s Kindje wiegen 2e Kerstdag 26-12-2017”  

Klik, voor “Onze Basiliek in sfeer van de Guldenmis op 20-12-2017”

Klik, voor “Erkenning als Gouden Vriend van Glasrijk 24-09-2017”

Klik, voor “Oogstdankdagversiering in onze Basiliek! 24-09-2017”

Klik, voor “Foto’s van Inspiratiereis naar Polen van 01-09-2017”

Klik, voor “Foto’s Pancratiusdagviering bij de Kroezeboom 03-09-2017”

Klik, voor “Foto’s 12½ jarig jubileum pastor Christianne Saris 29-03-2017

Klik, voor “Foto’s 12½ jarig jubileum Diaken Bert Huitink 05-02-2017”

Klik, voor “Kindje wiegen 2e Kerstdag 26-12-2016″

Klik, voor “Elly Kerhof-Jonkman 25 jaar koorlid Liturgiekoor 20-11-2016”

Klik, voor “Ceciliafeest St. Pancratiuskoor en Zuze Stroot-Groothuis 50 jaar koorlid! 19-11-2016”

Klik, voor “Inzegening Urnenmuur en Strooiveld op kerkhof! 13-11-2016”

Klik, voor “Installatie Douwe Lesscher als misdienaar! 13-11-2016”

Klik, voor “Installatie pastoor Casper Pikkemaat 10-11-2016 

Klik, voor “Misdienaaruitje 09-10-2016

Klik, voor “Jongleur aan het werk” 08-10-2016

Klik, voor “Vormselviering 29-05-2016”

Klik, voor “Jubileum pastor Meupelenberg 26-05-2016”

Klik, voor “Pancratiusdag 16-05-2016”


Klik, voor “Afscheidsviering pastoor Nijland 12-05-2016”

Klik, voor “Eerste H. Communie 10-04-2016”


Klik, voor “Schaepmandag 09-04-2016”

Klik, voor “Gezinsviering bgv 40 jarig jub. werkgroep 14-02-2016”

Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 20-12-2015

Klik, voor “Installatie nieuwe misdienaars 22-11-2015”


Klik, voor “Installatieviering Diaken Bert Huitink 13-11-2015”


Klik, voor “Vormselviering 15-06-2015”


Klik, voor “Pancratiusbasiliekkoor 100 jaar 31-05-2015


Klik, voor “Priesterjubileum pastoor Nijland 26-04-2015”


Klik, voor “Vrijwilligers- en Informatieavond 16-04-2015”


Klik, voor “The Passion Eeshof – Geesteren 03-04-2015”


Klik, voor “Kindjewiegen 2Kerstdag 26-12-2014″ 


Klik, voor “Restauratie toren eind 2014”


Klik, voor “Nieuwe misdienaars geinstalleerd 23-11-2014”


Klik, voor “Glasrijkconcert 04-10-2014”


Klik, voor “Terugkomviering Eerste H. Communicantjes 27-09-2014”


Klik, voor “50 jarig priester jub. pastor Heuven 17-08-2014”


Klik, voor “Vormselviering 14-06-2014
 

Klik, voor “Pancratiusdag Lustrumviering 01-06-2014”


Klik, voor “Eerste H. Communie 11-05-2014”


Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 26-12-2013


Klik, voor “Terugkomviering Eeste Communiecantjes 12-10-2013”


Klik, voor “Vrijwilligers en locatieavond 26-09-2013”


Klik, voor “Installatie Misdinette 23-06-2013”


Klik, voor “Installatieviering Pastoor Nijland 06-09-2013”


Klik, voor, “Vormselviering 01-06-2013”


Klik, voor “Eerste H. Communie 26-05-2013”

Klik, voor “Priesterjubileum pastoor Jansen 07-04-2013”

Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 26-12-2012″ 

Klik, voor “Avelijnviering 22-12-2012”


Klik, voor “Terugkomviering 10-11-2012”


Klik, voor “Vrijwilligers- en Informatie-avond 04-06-2012


Klik, voor “25 Jarig Jubileum Liturgiekoor 22-04-2012”


Klik, voor “Eerste H. Communie 15-04-2012”


Klik, voor “Vormselviering 13-04-2012”


Klik, voor “Presentatieviering Eerste Communiecantjes 01-04-2012”


Klik, voor “Nieuwe misdienaars geinstalleerd 25-03-2012”


Klik, voor “Vastenwandeling 18-03-2012”


Klik, voor “Startviering Vormsel 05-02-2012”


Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 26-12-2011″


Klik, voor “Terugkomviering Communiecantjes 26-11-2011”


Klik, voor “Inzegening Vlindertuin 22-10-2011”


Klik, voor “Doop tijdens Eucharistieviering 31-07-2011”


Klik, voor “Rolstoelers in pastorietuin 15-06-2011


Klik, voor “Eerste Communieviering 29-05-2011”


Klik, voor “Presentatieviering Eerste H. Communie 17-04-2011”


Klik, voor “Vormselviering 09-04-2011”


Klik, voor “Kindjewiegen 2e Kerstdag 26-12-2010″ 

Klik, voor “10 Jarig priesterjubileum pastoor Jansen 27-09-2010”

Klik, voor “Pastor Heuven 80 jaar 27-08-2010” 

Klik, voor “Inzegening Begraafplaats De Esch 26-08-2010”

Klik, voor “Rolstoelers in pastorietuin 07-07-2010”

Klik, voor “Startviering H. Pancratius parochie 06-06-2010” 

Klik. voor “Nieuws uit Soedan 19-04-2010” 

 

 

Hier komt een artikel over het pastoraat in “de Eeshof”

BEGRAAFPLAATSEN
Onze ‘Kerkhofcommissie’, heeft de zorg voor het onderhoud van onze begraafplaatsen en de indeling ervan. Ook is er een urnenplateau aanwezig! Voor informatie over de begraafplaats kan men contact opnemen met Gerard Hampsink, tel. 06-25047655, voorzitter van de ‘Kerkhofcommissie’.

Voor Reglement begraafplaatsen, Voorschriften graftekens en Grafakte – Klik hier

AULA
De Aula van onze kerk bevindt zich rechts achter in de kerk, deze ruimte functioneert als zodanig heel goed vooral omdat de ruimte onder de toren als condoleanceruimte gebruikt kan worden, men kan hier gepast afscheid nemen van de overledene.
Om naderhand de familie in de condoleanceruimte condoleren met hun verlies.
Ook bij de uitvaartviering is het heel passend de overledene van uit de Aula op te halen en de kerk in te dragen. Gedurende de dagen, dat een overledene is opgebaard in de aula/het mortuarium, zijn enkele vrijwilligers beschikbaar om de naaste familie op hun verzoek te begeleiden bij een bezoek aldaar. Hiervoor kan men contact opnemen met:
Mw. R. Stamsnijder, Oldenzaalseweg 50, Tubbergen tel. 0546-624818

MEDEDELINGEN OVER ONZE BEGRAAFPLAATSEN
De locatie Tubbergen van onze H. Pancratius parochie beschikt sinds 26 augustus 2010 over 2 begraafplaatsen en wel het “parochiële kerkhof” nabij de kerk aan het Pastoor Vredendaalpad en de nieuwe begraafplaats aan de Prins Bernhardstraat welke de naam “De Esch” heeft gekregen.
Wij achten het van belang om met betrekking tot het gebruik van de beide begraafplaatsen het volgende onder uw aandacht te brengen.
Vanaf de ingebruikname van begraafplaats “De Esch” is het bestuurlijk en reglementair vastgestelde beleid dat op het parochiële kerkhof (nabij de kerk) alleen nog bijzettingen (2e begraving in één graf) in bestaande graven, uitsluitend aan de rechterkant van het kerkhof, kunnen plaatsvinden van overledenen met een 1e of 2e graad familierelatie tot de eerst begraven (echtgenote, echtgenoot, ouder, kind, broer, zus). Alle overige begravingen zullen op de begraafplaats “De Esch” plaats vinden.
Voor begrafenissen op beide begraafplaatsen gelden dezelfde tarieven en grafrechten.
Voor bezoekers van “De Esch” die voor begrafenissen of voor ander bezoek gebruik maken van autovervoer is het van belang om te weten dat de parkeerplaats is afgesloten met een automatisch afsluitbare poort. Deze poort wordt tijdens reguliere openingstijden (overdag) automatisch geopend door op te rijden tot vlak voor de poort. Voor voetgangers en fietsers is een looppoort naast de hoofdpoort beschikbaar. Beide poorten zijn tijdens de nachtelijke uren automatisch gesloten, zodat dan de toegang tot de begraafplaats en de parkeerplaats niet mogelijk is.
Wij vertrouwen met vorenstaande informatie de nodige duidelijkheid te hebben verstrekt
over het beleid ten aanzien van het gebruik van onze begraafplaatsen, waarvan wij hopen dat ze een waardige rustplaats zullen zijn en blijven voor de dierbaren die ons zijn en nog zullen ontvallen.

De Kerkhofcommissie.


URNENWAND.

Na een lange tijd van voorbereiding is op zondag 13 november, de urnenmuur en het strooiveld op ons parochiële kerkhof achter de basiliek ingezegend door onze nieuwe pastoor Pikkemaat. We zijn erg blij dat door de inzet van vele vrijwilligers en bedrijven deze urnenwand gerealiseerd kon worden. Op de urnenmuur staat een beeldje, de Wachter, aangeboden door Harrie Lenferink. Onder het beeldje staat een tekst van Jesaja: Wachter, wat is er van de nacht? Het antwoord op deze indringende vraag is: ‘De wachter zei: de morgenstond is gekomen en het is nog nacht’. De profeet wil daarmee zeggen: in de weg van het volhardend vragen naar de Heer en Zijn licht, in de weg van de omkeer naar Hem, in de weg van het komen tot Hem zal de nacht verdwijnen en het licht heerlijk stralen. Aan de achterkant staat de tekst: Het is de Heer die op U wacht. Langs deze weg willen we iedereen bedanken, die het mogelijk heeft gemaakt dat deze urnenwand geplaatst kon worden. Wil men gebruik maken van de urnenwand, dan zijn de kosten hiervoor, € 1.250,00. Hiermee zijn de urn-grafrechten voor een periode van 20 jaar voldaan. Na deze periode heeft men de mogelijkheid deze rechten met 10 jaar te verlengen. Een plek in de urnenmuur heeft ruimte voor twee urnen en evt. 2 kinder-urnen. Ervoor is een kleine ruimte voor het plaatsen van een klein kaarsje. (dus niet voor bloemstukjes). Voor het plaatsen van de urn moet vooraf contact worden opgenomen met het locatiesecretariaat. Zowel op het kerkhof achter de Basiliek als op kerkhof “De Esch” is er nu de mogelijkheid om rond de Calvarieberg de as van een overledene te verstrooien. Wil men de as van een overledene verstrooien, dan kan men contact opnemen met het secretariaat (tel: 0546-621238). Tijdens het uitstrooien zal een lid van de kerkhofcommissie aanwezig zijn. De kosten voor het verstrooien van de as is: € 100,00. Hebt u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.


VLINDERTUIN

 Inzegening van de vlindertuin
Met de aanleg van de nieuwe begraafplaats in Tubbergen is rekening gehouden
met een plekje voor een vlindertuin. Met veel zorg en aandacht van de vrijwilligers van de kerkhofcommissie is dit plan gerealiseerd. Zaterdagmiddag 22 oktober 2011 is de nieuwe vlindertuin met vlinderboom op de begraafplaats De Esch ingezegend door pastoor Jurgen Jansen. De vlindertuin is bedoeld voor kinderen die voor de 24ste week van de zwangerschap, geboren en overleden zijn. Wanneer ouders kiezen voor een begrafenis in eigen omgeving helpt dit vaak bij het verwerken van dit verdriet. Deze mogelijkheid is heel bijzonder, want voor deze kinderen is op veel begraafplaatsen geen plek.


MONUMENT INDIËGANGERS

“Ze moesten weg en ze bleven weg”
De gemeente Tubbergen kende nog geen monument voor gesneuvelde Indiëgangers.
Daarin is woensdagavond 15-08-2012 verandering gebracht en klonk voor het eerst The Last Post ter nagedachtenis van de vier in Nederlands-Indië (thans Indonesië) omgekomen Tubbergse Indiëstrijders. En onthulden betrokken families officieel een gedenksteen.
Het monument is aangebracht in de muur van de pastorietuin, tegenover de ingang van de begraafplaats achter de Pancratius basiliek.

Het gaat in de gemeente Tubbergen om:
B.H. Hannink (Mander).
J.H. Kroezen (Geesteren).
G.J. Mensink (Tubbergen) en
J.A.H.J. Oerbekke (Harbrinkhoek).

Na contact met de desbetreffende families, is gebleken dat er ook nu nog veel verborgen leed heerst. Met name voor wat betreft de zin en de onzin van die gevoerde strijd. Het was duidelijk dat er een zekere behoefte was aan erkenning. en dat heeft geresulteerd in de onthulling van deze gedenksteen.