Foto’s gemaakt van: In en om de de kerk van Geesteren.


50 jaar Vrijwilliger Henk Hoefnagels 2018

Oogstdankdag 2018

Korenmiddag ‘Enjoy the Music’ 16 september 2018

Molenviering 08 september 2018

Vormsel ‘In Vuur en Vlam’ 16 juni 2018

Eerste H. Communie 27 mei 2018 

Vrijwilligersavond 2018

St.-Caecilia 90 jaar 

Paaswake 2018

Carnaval 2018

Inluiden kerkbijdrage 2018

Nieuwjaarsborrel 2018

Jeugdkerk 2018 Geesteren

Kerstconcert 2017

Wijding Mariakapel Geesteren 

Hubertusviering 2017

300 jaar kerk Geesteren

Foto’s Mariakapel

Oogstdankdag 2017

Korendag 2017

Inspiratiereis Polen sept. 2017

147ste bedevaart Kevelaer 2017

Molenviering 2017

Voizus/Harmonie 

De Passie 2017

Vormselviering 21-05-2017

Carnaval 2017

Enjoy The Music 2016

Molenviering 2016

Kerk-onderhoud

Feem ter Wee 100

Jan Potijk 100

Lourdes 2008

Vrijwilligersavond 2016

Munsterhuis naar Overdinkel

Mariabeeld op Kerkhof

 

PASTORAATSGROEP GEESTEREN

TARIEVEN GELOOFSGEMEENSCHAP GEESTEREN

Wijziging tarieven H. Pancratius parochie m.i.v. 1 januari 2018

Aanleiding

Binnen de locaties van de H. Pancratius parochie worden verschillende tarieven gehanteerd op dit moment voor dezelfde dienstverlening. Deze tarieven zijn sinds 2012 niet aangepast en geïndexeerd. Al langere tijd gingen geluiden op om als één parochie uniforme tarieven toe te passen binnen alle locaties. In het voorjaar van 2017 is een werkgroep aangesteld van vier penningmeesters met als opdracht een voorstel te doen hoe tot uniforme tarieven te komen. Dit door o.a. een vergelijking te maken tussen locaties binnen onze eigen parochie, in vergelijking met ons omliggende parochies en tarieven die het bisdom adviseert. Belangrijkste doel van dit alles is de toekomstbestendigheid van onze parochie te garanderen en ook de komende jaren te zorgen voor de broodnodige inkomsten om zo onze kerken zo lang mogelijk open te kunnen houden. Op 11 juli heeft het parochiebestuur de tarieven vastgesteld en daarmee goedkeuring gegeven aan de invoering per 1 januari 2018. Op 14 september jongstleden zijn de wijzigingen besproken met de leden van de locatieraden en pastoraatsgroepen.

Nieuwe tarieven en toelichting

Voor een overzicht van de nieuwe tarieven zie de bijlage.

Enkele tarieven behoeven een korte toelichting:

Misintenties Met ingang van 1 januari 2018  € 8,00
Met ingang van 1 januari 2019  € 10,00
Jaargedachtenis  € 10,00
Graf/urn/grafrechten De exacte bedragen zijn bij de lokale secretariaten op te vragen.
Dubbel tarief Indien geen bijdrage wordt gedaan aan de actie Kerkbalans zijn voor
diverse diensten dubbele kosten verschuldigd.
Dit met uitzondering van de voorbereiding en toediening van de
volgende sacramenten:
· H. Doopsel
· 1e H. Communie
· H. Vormsel
Abonnement lokaal Tot nader order geldt een lokaal tarief hiervoor.
parochieblad

 

Collectegelden Met ingang van januari 2018 zullen in alle locaties 2 collectes
gehouden worden tijdens de weekendvieringen en bijzondere
vieringen:
–   De eerste collecte is voor het plaatsengeld, hiervoor is
een uniform tarief voor alle locaties afgesproken van
€ 1,00 per persoon.
–   De tweede collecte betreft een vrije gift, per viering zal
de bestemming van de gelden van deze collecte
genoemd worden.

Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen.

Parochiebestuur H. Pancratius


Tarieven H. Pancratiusparochie per 1 januari 2019

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde  € 50,00
1e H. Communie  € 30,00
H. Vormsel  € 30,00
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel  € 400,00
koor
Jubileumviering in reguliere  € 100,00
viering
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart Inclusief kosten parochieel  € 400,00
koor
Alleen condoleren in kerk Zonder een viering  € 125,00
Ter aarde bestelling

Pastorale begeleiding plaatsing urn in colombarium

€ 100,00

 

€ 100,00

Crematie  € 150,00
Avondwake  € 250,00
Gebruik aula per dag € 100,00
Graf delven vw Kostprijs
Graf delven kind Kostprijs
Graf/urn/grafrechten Grafrechten 20 jaar vw Enkel graf  € 550,00
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging enkel graf  € 300,00
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging dubbel graf  € 300,00
Grafrechten 20 jaar kind  € 300,00
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf € 150,00
Onderhoud begraafplaats Eenmalig tarief  € 100,00
Ruiming graf vw Ruiming enkel graf  € 200,00
Ruiming graf kind  € 125,00
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud  € 1250,00
urnenplaats (eenmalig tarief
€100)
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 500,00
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief  € 100,00
Uitstrooiing as op strooiveld  € 100,00
Plaatsen urn in/op
bestaand graf *4
Bij plaatsing op graf
dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking
€ 150,00
Intenties Misintentie  € 10,00*2
Jaargedachtenis  € 10,00
Kaarsen/graflicht Kaarsengeld per kaars  € 1,00
Devotiekaars  € 5,00
Kerkradio en parochieblad Kerkradio Per jaar  € 60,00
Abonnement lokaal parochieblad
Collectes*3 Plaatsengeld/1e collecte  € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Tarief misintenties per 1 januari 2019 naar € 10,-
*uniforme collectes binnen parochie
*3 Urnen op een graf mogen niet los geplaatst worden maar moeten ‘vast’verbonden zijn met de bedekking van
het graf. Het bijplaatsen/inschrijven op of in een bestaand graf dient altijd gemeld te worden bij de lokale
beheercommissie.

vw = volwassene

WERKGROEPEN EN COÖRDINATOREN GELOOFSGEMEENSCHAP GEESTEREN

 

Locatiebestuur Hr. G. Olimulder gpolimulder@gmail.com
Secretariaat Hr. H. Reinerink
Redactie

parochiebode

Hr. H. Mensen

Hr. H. Reinerink

Ledenadministratie Hr. F.B. Kuipers

Hr. J. Kamphuis

fbakuipers@gmail.com

jgl43.kamphuis@gmail.com

Webmaster Manon Oude Voshaar
Communiedienst/vieringen Hr. H. Hoefnagels
Kosters Hr. H. Hilberink
Misdienaars Secretariaat
Doopvoorbereiding Mw. C. Leus
Eerste H. Communie Mw. K. Westerhof
H. Vormsel Mw. R. Paus
Mw. M. Busscher
Mw. C. Leus
Mw. R. Rosenberg
Mw. C. Leus
vormselgeesteren@outlook.com
Gezinsviering Mw. I. Oude Avenhuis
Kindernevendienst Mw. C. Leus
Avondwake Mw. R. Rosenberg
Rouwverwerking Mw. v/d Vegte
Kerkhof en aulabeheer Hr. H. Lammertink
Kerkbijdrage Hr. F. Kuipers

Hr. J. Kamphuis

 fbakuipers@gmail.com

jgl43.kamphuis@gmail.com

Fin. adm. Hr. T. Tibbe
Collectanten Hr. B. Werger
Bedevaarten Mw. Y. Koggel
Bloemversiering Mw. A. Kokhuis
Herenkoor Hr. F. Nobbenhuis
Cantare koor Hr. L. Stamsnieder
Carpe Diem koor Mw. Visia
De Baldakijntjes Mw. H. v/d Bulk
MOV Mw. J. Kokhuis
Parochiële Caritas Mw. J. Kokhuis
Aula- schoonmaak Mw. T. Oude Breuil toudebreuil@caiway.nl
Kerkschoonmaak Mw. A. Steggink
Tuinonderhoud Hr. Koorman
Kerkhofonderhoud Hr. L. Kottink
Gebouwbeheer Hr. R. Bekhuis

 

BEHEERCOMMISSIE GEESTEREN.

Het bestuur van een locatie schept in samenwerking met het bestuur van de H.Pancratius parochie de voorwaarden om de pastorale en zakelijke activiteiten die nodig zijn in een locatie mogelijk te maken. De taken van de locatieraad zijn:

  • Financieel beheer: in die hoedanigheid is ze onder andere belast met het verwerven van geldelijke bijdragen, het heffen van tarieven voor diensten, het houden van toezicht op alle financiële verplichtingen.
  • Beheer en het onderhoud van alle locatie bezittingen: zoals het kerkgebouw, de pastorie, het kerkhof en andere eigendommen.
  • Aansturing van de werkgroepen binnen de locatie.

Naast de algemene taken van de voorzitter en de secretaris, hebben de afzonderlijke leden van de locatieraad deeltaken op het gebied van financiën (de penningmeester), beheer en onderhoud, diaconie, liturgie, catechese en gemeenschapsopbouw.

De beheerscommissie bestaat momenteel uit de volgende personen:

Naam  en adressen van bestuursleden
Naam/adres en functie                                                                  Werkveld

Hr. G. Olimulder                                                                                    Voorzitter
Zouavenstraat 14                                                                                  Algemene zaken
7678 AA Geesteren
g.olimulder@gmail.com

Mw. C. Masselink                                                                                  Communicatie
De Boschsnieder 17                                                                              Secretaris
7678 DG Geesteren
masselinkcilia@gmail.com

Mw. J. Kokhuis-Kuipers                                                                         Diaconie
Delenweg  7-a
7678 TE Geesteren
jbmkokhuis@outlook.com

Hr. R. Bekhuis                                                                                     Gebouwenbeheer
De Hof 3                                                                                                onderhoud
7678 DK Geesteren
rinie.lidwienbekhuis@outlook.com

Mw. A. Groothuis                                                                                   Liturgie
Haarbrinksweg 19
7678 RS Geesteren

Mw. C. Kemna                                                                                        Catechese
Boschsnieder 13
7678 DG Geesteren
cheryl_kemna@hotmail.com

Verantwoording
De locatieraad legt jaarlijks verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid aan het parochiebestuur en de parochianen.

Vergaderingen
De locatieraad vergadert elke derde woensdag van de maand, met uitzondering van de vakantieperiode.


 

GELOOFSGEMEENSCHAP GEESTEREN

Secretariaat:
Vriezenveenseweg 2,
7678 VC Geesteren
Telefoon: 0546-631216

E-mailadres:
Heeft u een vraag of een bericht voor het secretariaat Geesteren?
Neem dan contact op via e-mail; bode.geesteren@hpancratius.nl

E-mailadres website Geesteren ;

Website:
www.hpancratius.nl Locatie Geesteren

Openingstijden:
Woensdagmorgen van 09:00 uur tot 11:00 uur

Misintenties:
Liefst inleveren in de bus aan de zijkant van de pastorie op elk gewenst moment van de dag, of bij het secretariaat. Alle intenties die voor dinsdag 12:00 uur zijn opgegeven worden in de eerstvolgende parochiebode vermeld.

Anvragen vieringen:
H. Hoefnagels, 06-11170786

Weekwacht:
Voor dringende pastorale hulp, in geval van ziekte en bij overlijden belt u nummer; 06-20430155

Uitvaartverzorging:
R. + J. Hams, Vriezenveen, tel. 0546-561351

Kerkhof en aulabeheer:
H. Lammertink, Broenenstraat 41, tel. 0546-631979

Bankrekeningnummer:
Algemeen NL50RABO0115702016
Kerkbijdrage NL43RABO0115792449

 

KERKGESCHIEDENIS H. PANCRATIUS GEESTEREN.

Tot 1576 behoorde Geesteren kerkelijk bij Ootmarsum, daarna bij Tubbergen. Van 1634 tot 1670 werden vanwege de Reformatie bijeenkomsten onder de Kroezeboom van Fleringen gehouden. Daarna ging men kerken in Vriezenveen, waar pastoor Schurink kerkdiensten hield in het ouderlijk huis. Vanaf 1708 was Gerardus Coesvelts de eerste pastoor van Geesteren en Vriezenveen.

In 1717 stelde de familie Eijlers (Vermolen), met goedvinden van de Drost, onder pastoor Johannes Leurs, een schuur beschikbaar om er kerkdiensten te houden en een veld om de overledenen te begraven.

In 1746 kwam pastoor Henricus Cramer, die de kerk verplaatste naar de vroegere “Veldstegge” op grond van Maathuis (Mensman) waar een “schaopschot” werd omgebouwd tot een kerkhuis.

In 1762 werd Albertus Meijer, afkomstig van: “Erve Meijer” te Geesteren, aangesteld als kapelaan en in 1768 als pastoor. Hij bouwde de eerste stenen kerk en pastorie. Ook begon hij met het opzetten van doop en huwelijksboeken. In 1797 kwam er een kerkhof.

In 1814 werd Herman Kock uit Denekamp de nieuwe pastoor en hij bouwde met 8000 dukaten van Koning Willem 1 een nieuwe kerk op de plek waar nu de winkel van schoenmaker Elferink staat. (In de woning van de Fam. Elferink zitten tot op de dag van vandaag nog enkele ramen uit de voormalige waterstaatskerk). De Romeinse cijfers van de gedenksteen naast de huidige kerk wijzen op dit bouwjaar.

Pastoor de Graaf liet in 1926 door architect Jan Stuyt, in de tuin van de vroegere pastorie een nieuwe kerk in Neogotische stijl bouwen, samen met een nieuwe pastorie.

In 1978 werd van het parochiehuis een dagkapel met aula gemaakt. In 1990 werd op het nieuwe kerkplein een 18-klokkig carillon geplaatst dankzij de ondernemers, “de Marke” en de Gemeente. In 1994 is door de toenmalige pastoor Koos Smits op de 3e torenverdieping een kapelletje ingericht.

In 2003 heeft het kerkgebouw en de pastorie een grote restauratie ondergaan, op het kerkgebouw, toren en pastorie zijn nieuwe leien gelegd en waar nodig is het hout en voegwerk vernieuwd. Dit alles heeft kunnen plaatsvinden zoals de gedenksteen onder in de toren aangeeft met: “hulp en financiële steun van de parochianen en weldoeners”.

Pastoor Th. H.P. Munsterhuis uit het Twentse Saasveld werd in 1999 geïnstalleerd in Geesteren, waarna in 2003 de Parochie een samenwerkingsverband aanging met de acht buurtparochies, te weten: Albergen, Fleringen, Langeveen, Maria-Parochie, Reutum, Tubbergen, Vasse en Vriezenveen. Per 01 december 2008 aanvaardt Munsterhuis de Pastoorsbenoeming van het Parochieverband Maria Vlucht te Overdinkel.

Op 06-06-2010 wordt de zelfstandige Parochie van de H. -Pancratius Geesteren onderdeel van de Pancratius Parochie Tubbergen.

Voortaan te noemen als: Pancratius Parochie, geloofsgemeenschap Geesteren.

In1708 was Gerardus Coesvelt de eerste pastoor van Geesteren en Vriezenveen, dat houdt in dat er in Geesteren 300 jaar aaneengesloten een pastoor is geweest. De gemiddelde verblijfsduur komt dan neer op 16 jaar en twee maanden.

J.P. Leurs 1717 1746
H. Cramer 1746 1768
A. Meijer 1768 1814
H.Kock 1814 1851
J. Rientjes 1851 1883
J.A.H.Dericks 1883 1891
A.G.H. Pondes 1891 1901
Th. A. Smit 1901 1905
H.A.P.C. van der Waarden 1905 1910
J.Harzing 1910 1922
J.B. de Graaff 1922 1931
A. Th. G. Hamers 1931 1942
A.J. Mulder 1942 1963
A.J. Kempers 1963 1968
G.M. Kolkman 1968 1988
J.J. M. Smits 1988 1998
Th. H.P. Munsterhuis 1999 2008