Jaargang 59 nr. 49 en 50

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Advent, een nieuw begin.

Met de advent beginnen we weer aan een nieuw kerkelijk jaar. En zo maken we weer een nieuw begin. Dit nieuwe begin wordt voor mij wel heel concreet. Opnieuw beginnen in een nieuwe parochie. De mensen, de gebruiken, de nieuwe plekken leren kennen. Natuurlijk mag ik ook mijn ervaringen meenemen wat ik de afgelopen 19 jaar als pastor heb mogen leren. Maar een nieuw begin vraagt altijd om nieuwe perspectieven, nieuwe gezichtsvelden.

Advent, een nieuw begin, maar ook een tijd van bezinning en bekering. We worden in de weken van de advent opgeroepen om waakzaam te zijn. Over enkele weken vieren we dat God mens geworden is, dat Hij ons zeer nabij is gekomen in die ene Mens Jezus Christus. Hem toelaten in het diepst van ons bestaan, vraagt ook om, waakzaamheid, om bezinning en bekering. Advent, we worden nu geroepen om daadwerkelijk mens te worden. Dat wil zeggen om door alle sleur en vanzelfsprekendheid heen, met een  ander perspectief naar de werkelijkheid van alle dag te zien, niet wachten en afwachten, maar waakzaam te zijn in het leven van alle dag, zodat daadwerkelijk een nieuw begin mogelijk is. Dat vraagt van ons om een ander gezichtsveld. Zodat een nieuw begin mogelijk kan worden.

Durf je leven te leven. Breek de muren om je eigen bestaan af, wacht niet af. Maar laat je raken, laat je diep raken door de naasten om je heen, dan klinkt misschien het besef door dat God niet veraf is maar Hij je nabij komt omdat Hij mens geworden is. God komt niet van boven uit de hemel naar beneden, Hij komt in de eerste plaats tot ons in de mensen die wij ontmoeten.

Een vrouw had op haar verlanglijstje voor Sinterklaas geschreven dat ze zo’n heimwee had naar de tijd van weleer. De tijd van toen zij nog kind was. Ze herinnerde zich de warme en mooie sinterklaasavonden. Nu was ze alleen in een grote stad. Ze wenste dat ze het kinderlijke gevoel van haar kinderjaren weer terug mocht vinden. De avond voor Sinterklaas liep ze langs de grachten. Diep in haar binnenste leek ze de stem van Sinterklaas te horen. Het kinderlijke gevoel van weleer vind je nooit meer terug. Blijf niet op je kamer, steek niet daar een kaars aan, en schrijf daar geen droefgeestige gedichten over de tijd van toen. Dat maakt het allemaal nog erger. En het is ook makkelijk. Maar doe als ik ga naar de mensen en doe goed. Dat maakt je gelukkig en doet je leven.

Ontmoet de ander en laat je zien, om zo een mens onder de mensen te zijn, een teken zelfs van Gods uitdelende liefde. Zo wordt elke dag een nieuw begin, met nieuwe kansen en nieuwe hoop.

God is mens geworden dat vieren we met Kerstmis, God is ons heel nabij gekomen in een Kind, in een Mens, zodat wij ook mens worden, oprecht mens, zoals God ons heeft bedoeld. Beeld en gelijkenis van Hem. En daarin is dat Kind, die Mens, onze Weg, de  Blijde Boodschap zelf, Jezus Christus.

Pastoor Hermens

Thema: Maak zijn paden recht                                    2e zondag van de advent

 1. 3 dec. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastoor Hermens)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 1. 6 dec. 09.00 uur: Eucharistieviering in de kerk

(Pastoor Hermens).

 

Thema: Adventsactie                                                        3e zondag van de advent

 1. 10 dec. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 3 december

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Bennie Steggink, Marian Scholten-Sessink, Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen), Cilia Weultjes-Lenes, ouders J. Mensen-Weusthuis.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 10 december

Jaargedachtenis: Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, oma Rikhof, Sieny Kuipers-Kempers, H. Mensen.

Misintenties: Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen), Cilia Weultjes-Lenes, Jan en Riek Snijders-Eidhof.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 3 december 19.00 uur

Lector: I. Scholten

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Misdienaar: D. Hendriksen

 

 

 

Zaterdag 10 december 19.00 uur

Lector: M. Hesselink, J. Lescher, M. Pouwels
Collectanten: J. Grootelaar, J. Pouwels

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende informatieblad komt uit op woensdag 14 december en is dan voor 3 weken ivm de feestdagen. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 8 december 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Dit geldt ook voor de misintenties van Kerstmis, graag duidelijk aangeven op welke dag de intentie gelezen moet worden. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

 

Doordeweekse vieringen

Met ingang van 1 december a.s. worden de doordeweekse vieringen in onze geloofsgemeenschap hervat. Deze zullen plaatsvinden op de eerste en derde dinsdagmorgen van de maand om 9.00 uur in de dagkapel. Na de viering is er dan gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken. U bent van harte uitgenodigd deze vieringen bij te wonen.

 

Vieringen tijdens Kerstmis

Kerstavond 19.00 uur Woord-en Communieviering m.m.v. Courage en pastor Saris

1e  Kerstdag 9.00 uur Woord- en Communieviering m.m.v. het Liturgiekoor en parochiële werkgroep.

2e Kerstdag 9.00 uur Eucharistieviering  pastoor Hermens m.m.v. het

Liturgiekoor.

Vieringen tijdens de Kerst worden in de kerk gehouden. De verwarming staat op een lage temperatuur, warme kleding wordt geadviseerd.

 

Dank!!

Veranderen van parochie geeft voor bijna iedereen die in het pastoraat werkt, een dubbel gevoel. Je neemt afscheid van hen waar je de afgelopen jaren een band mee hebt opgebouwd en je begint aan een nieuwe uitdaging met nieuwe mensen.

In de Pancratiusparochie heb ik al mogen merken, dat men mij hier warm ontvangt. Dat is mooi, heel mooi. Daar ben ik dankbaar oor. Het geeft mij het gevoel dat we samen voor deze parochie staan. Dank aan het pastoraalteam, het parochiebestuur, de vicaris, onze bisschop. Dank aan hen  die de kerk en buiten de kerk alles zo mooi versierd hebben. Dank aan het koor uit de Mariaparochie. Dank aan allen die de installatieviering mogelijk hebben gemaakt. Dank voor de vriendelijke woorden van welkom, de kaartjes die ik heb mogen ontvangen. Dank aan een ieder! Verder noem ik geen groepen of namen meer, want dan vergeet ik altijd wel iemand. Daarom iedereen Bedankt!!!

Tot slot bid ik om Gods rijkste zegen voor onze Pancratiusparochie. Dat we mogen blijven groeien  als kinderen van God en leerlingen van Jezus Christus.

Met hartelijk groet,

Pastoor Hans Hermens

 

Good goan!

Helemaal een verrassing was het niet: na zes jaar pastoor te zijn geweest van onze mooie Pancratius parochie, mag ik mijn onderwijstaken uitbreiden aan het Twents Carmel College in Oldenzaal en pastoraal ingezet worden in de parochies van Borne, Hengelo, Delden en omstreken.

Dankbaar ben ik voor het hartverwarmende afscheid van onze parochie, een paar weken geleden. Naast de aanwezigheid van parochianen, collega’s en vrienden, heb ik ook veel kaarten of appjes mogen ontvangen. Middels deze weg: ‘onmeunig’ dank!

Zes jaar geleden kwam ik te midden van onze gemeenschappen, na zes prachtige jaren in de Achterhoek. Die overgang was destijds niet licht, maar vanaf het allereerste moment heb ik mij thuis gevoeld. Dank jullie wel voor die openheid en dat vertrouwen! Dankbaar ben ik voor de hartelijke en leerzame samenwerking met mijn collega’s van het pastorale team en parochiebestuur, het centrale secretariaat, met de commissies van beheer en pastoraatsgroepen en de talloze vrijwilligers. Jullie hebben mij laten zien wat voor een vreugde en verrijking het kan geven ‘samen kerk’ te zijn!

Natuurlijk zijn er naast de mooie en gedenkwaardige momenten, ook moeilijke momenten geweest. Voor mij persoonlijk is dat de aankondiging geweest van de voorgenomen sluiting van zes kerken; ik heb de emoties, die dit heeft losgemaakt, gezien en gevoeld – het heeft mij niet onberoerd gelaten: ik ben immers geen priester geworden en naar onze parochie gekomen om kerken te sluiten en mensen pijn te doen. Tegelijkertijd heb ik ook gezien hoe mensen moedig zijn opgestaan om deze realiteit vorm te geven, het heeft mij vertrouwen gegeven dat Gods Geest óók in deze tijden aanwezig is.

In al mijn werkzaamheden en verantwoordelijkheid heb ik ook fouten gemaakt, heb ik mensen teleurgesteld en heb ik niet aan verwachtingen voldaan. Ik wil jullie, die het betreft, dan ook – langs deze weg – om vergeving vragen.

Van harte wens ik onze parochie alle goeds en in Gods naam geluk toe! En wil ik afsluiten met de oeroude Twentse groet, die ook mijn onlangs overleden vader steevast gebruikte: Good goan!

Casper Pikkemaat

 

Aanpassing energiemaatregelen met ingang van weekend 19/20 november

Het parochiebestuur heeft besloten om gezien de sterke daling in temperatuur de komende dagen met ingang van 19 november aangepaste maatregelen door te voeren voor de verwarming van onze kerken.

In de periode 19 november tot en met 28 februari wordt de temperatuur voor aanvang van de viering (weekendviering, uitvaart- en afscheidsviering en avondwake) op 15⁰ C gebracht. Bij aanvang van de viering wordt de verwarming volledig uitgeschakeld.

Doopvieringen zullen in dagkapellen of kleinere ruimtes plaatsvinden die met minder kosten te verwarmen zijn.

Voor de doordeweekse vieringen en repetities van koren is reeds eerder een beleid afgegeven en deze blijft tijdens de winterperiode van kracht.

Kerkgangers worden opgeroepen zich warm te kleden en indien gewenst een dekentje mee te nemen naar de kerk. In de loop van februari volgt communicatie over de periode erna.

 

 

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Kerstmis gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Hermens, tel. 0546-622196.

Daarnaast zal pastoor Hermens hiervoor in de basiliek van Tubbergen aanwezig zijn op vrijdag 23 december van 18:30 uur tot 19:00 uur.

 

Adventsactie 2022

Opvang en hereniging van straatkinderen in DR Congo.

In deze Adventstijd waarin we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus Christus, willen we ons ook inzetten voor mensen overal ter wereld zoals in Congo.

DR Congo in centraal Afrika is door klimaat en grondstoffen een land met grote mogelijkheden. Helaas is het ook een land dat al jarenlang lijdt onder dictatuur, corruptie en uitbuiting. Door een langdurige burgeroorlog en een gebrek aan mogelijkheden op het platteland zorgden voor een massale uittocht naar de hoofdstad Kinshasa. Op straat leven veel kinderen die geen contact meer met hun hun familie hebben. Naar schatting zijn er tussen de 30.000 en 35.000 straatkinderen die zowel overdag als ’s nachts op straat leven.

Met dit project willen we samen met onze lokale partner Ndako Ya Biso 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast worden ze ook begeleid door psychologen. De gezinnen waarin de straatkinderen worden teruggeplaatst krijgen steun en advies hoe ze met de nieuwe gezinssituatie op de lange termijn kunnen omgaan.

De kinderen krijgen een jaar lang begeleiding. Ook krijgen ze les in lezen en schrijven, ruimte om te spelen en leren ze over hun rechten en plichten. Verder zijn er maandelijkse uitstapjes en gaat eens per jaar een groep naar een vijfdaags trauma opvangkamp.

Helpt U mee?

Dit kan door een gift te storten op NL89 INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie onder vermelding “opvang van straatkinderen in DR Congo”

U kunt ook uw gift deponeren in de daarvoor bestemde bussen in onze kerken. De Actie loopt van 30 november tot en met 26 december.

Alvast dank voor uw bijdrage.

De gezamenlijke MOV groepen Heilige Pancratius Parochie.

ROCK SOLID & ROCK SOLID JUNIOR KIJKEN TERUG OP BIJZONDERE AVONDEN!

Wat gebeurd er in een jeugdgevangenis.

Rock Solid stond vrijdagavond 11 november in het teken van de jeugdgevangenis. Margreet Sanders, gevangenispastor en schrijfster van het boek: ‘voor God kom ik de cel uit’ was onze gast. Ze vertelde over het leven in de gevangenis en specifiek over de jeugdgevangenis. Wat betekent gevangen zitten, wat mag je allemaal niet, wat moet je inleveren. De jongeren hadden hun rugtas bij zich met spullen wat hun dierbaar is. Wat ze bij zich hadden en hun dierbaar is moesten ze in de rugtas doen: mobiele telefoon, sleutels, sieraden, riem en nog veel meer. De rugtas mochten ze inleveren. Dan heb je niets meer: welkom in de gevangenis! Aansluitend werd er ingegaan op verhalen, over muziek die belangrijk is, waarom ze naar de kerk gaan, voor wie ze een kaars aansteken, de rozenkrans en de bijbel. Het jongerenpastoraat Moving-On uit de Plechelmus parochie had zich bij onze jongeren aangesloten. Een mooie avond, met een goede gast, ontmoeting en aandacht voor elkaar.

 

Het leven in de Wonne.

Vrijdag 18 november vertrokken 14 jongeren en vijftal begeleiders van Rock Solid Junior naar Almelo voor een bezoek aan woongemeenschap de Wonne.

De Wonne is een gemeenschap voor  mensen die door verschillende omstandigheden geen dak boven hun hoofd hebben. De Wonne wordt gerund door 3 vaste bewoners en kunnen onderdak bieden aan 8 mensen. De jongeren mochten nadenken waarom mensen op straat dreigen te komen. Ze kregen uitleg hoe ze samen leven en taken verdelen. In twee groepen kregen de jongeren een rondleiding door het huis. Het huis heeft een eigen kapel waar de bewoners samen komen om te bidden. Ze mochten deelnemen en ervaren hoe ze samen bidden, lezen en zingen. In de keuken stonden kratten met eten. Dat is het overgebleven voedsel van de voedselbank. Dit delen ze uit aan mensen die niet in aanmerking komen voor de voedselbank. Rond de klok van 21.00 uur werden de jongeren thuis gebracht. Het was een bijzondere avond, na dit bezoek gaven jongeren aan dat ze dankbaar zijn voor hun leven, voor een dak boven hun hoofd en hoe bijzonder het is dat er mensen zijn die mensen in nood nabij zijn.

Rock Solid en Rock Solid Junior is van en voor jongeren.

Maandelijks is er voor de jongeren van Rock Solid een activiteit. De activiteiten zijn gericht op het leven van jongeren en op de samenleving. Vanuit de kerk proberen wij aansluiting te vinden met jongeren, dat doen wij op een eigentijdse manier. Vaak wordt er gedacht dat Rock Solid saai is, niet uitdagend. Ik kan u verzekeren dat het niet saai is.

Bij Rock Solid Junior en het grote Rock Solid gaat het niet om prestaties, je mag jezelf zijn. We trekken samen op, worden vrienden van elkaar, we gaan op pad buiten de muren van de kerk. Bij Rock Solid Junior en Rock Solid maken wij jongeren bewust van het geloof in hun leven.

Rock Solid Junior heeft 5 activiteiten per jaar, Rock Solid komt maandelijks op de vrijdagavond samen. Jongeren moeten er tijd voor maken, ouders moeten dit stimuleren.

 

Voor informatie kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink

B.huitink@hpancratius.nl

 

DE KINDERKERK VIERT KERST.

De kinderkerk viert zoals ieder jaar kerst, deze viering zal dit jaar op zondag 18 December gevierd worden in de dagkapel van Geesteren.  De viering zal om 10.00 uur beginnen, u zult worden begroet door jonge midwinterhoornblazers uit Reutum.

Ons eigen kinderkerkkoor onder leiding van Wilma Thöni zal de vaste liederen zingen, deze keer zingen zij ook kerstliederen. Wil je eenmalig meezingen dan kan dat ook, je bent woensdagmiddag 14 december om 15.00 uur van harte welkom bij de repetitie in de dagkapel in Geesteren, deze repetitie duurt ongeveer 45 minuten.

Tijdens de viering gaan we op het scherm kijken naar het kerstverhaal en we luisteren wat er allemaal gebeurd bij het verhaal van kerst. Dit jaar gaan we aansluitend aan de viering naar de kerk tegenover de dagkapel. In de kerk gaan we naar de grote kerststal, wat is daar te zien? Het jeugdorkest van de muziekvereniging St. Caecilia zal in de kerk mooie kerstliederen ten gehore brengen.

Als afsluiting is er warme chocomelk, iets lekkers, voor ouders is er ook chocomelk of als ze liever koffie of thee willen kan dat ook. We hopen dat het buiten een aangename temperatuur mag zijn. Daar mogen de geluiden van de midwinterhoorns in onze oren klinken.

Ouders die nog niet eerder bij de kinderkerk zijn geweest nodigen wij van harte uit, kom kennis maken met onze kinderkerk, de kinderkerk is voor jonge gezinnen, bij de kinderkerk proberen wij onze jongste kinderen vanaf 2 jaar kennis te laten maken met de verhalen van Jezus. Bij de kinderkerk bidden en zingen wij samen.

Voor informatie over de kinderkerk kunt u terecht bij diaken Bert Huitink b.huitink@hpancratius.nl

Wees 18 december van harte welkom bij de kerstviering van de kinderkerk.

Hartelijke groeten namens de werkgroep kinderkerk,

Linda, Marloes, Stefanie, Dorien en Diaken Bert Huitink.

 

De jeugdkerk H. Pancratius parochie  viert advent.

Zaterdagmiddag 26 november was er jeugdkerk, deze stond in het teken van advent.

Uit verschillende dorpen kwamen kinderen samen om stil te staan bij advent. Diaken Bert Huitink gaf uitleg wat advent betekent, waarom we kaarsen aansteken, welke kleur hoort bij advent en waarom wordt er bij de 3e zondag een roze kaars aangestoken. Bij advent hoort de midwinterhoorn, in de periode van de advent klinken de geluiden uit de mooie midwinterhoorns. Joris, een van de kinderen, vertelde hierover en blies op zijn midwinterhoorn.

Aansluitend gingen de kinderen stappen zetten door de kapel, we kwamen langs een viertal kaarsen van de advent. Iedere kaars had een boodschap, in de vorm van een gedachte of een gebed. Daarna was het knutseltijd, kinderen maakten hun eigen adventskrans van handen. Tegen 17.30 uur was er een broodje knakworst voor het harde werken. De jeugdkerk kijkt terug op een geslaagde middag. Dank aan de werkgroep voor hun enthousiasme en creativiteit.

De jeugdkerk is voor kinderen om uitleg te geven over geloof, dat doen we op een eigentijdse manier met doe activiteiten. Het is een vervolgstap voor kinderen die de 1e H. Communie hebben ontvangen. Voor informatie kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink jeugdkerk@hpancratius.nl.

Kerst kinderkerk:

Zondag 18 december viert de kinderkerk Kerstmis, deze begint om 10.00 uur in de dagkapel in Geesteren.

Opa en oma viering:

29 januari viert de kinder- jeugdkerk een opa en oma viering, kinderen mogen opa’s en oma’s meenemen naar hun kerk. Deze viering begint om 10.00 uur in de dagkapel in Geesteren, een datum om te noteren.

 

Bijzondere kerstviering in de protestantse kerk op zaterdag 17 december

Op zaterdagavond 17 december om 18.00 uur vindt de bijzondere kerstviering plaats voor de bewoners van Aveleijn, de Twentse Zorgcentra en JP van de Bent in de protestantse kerk aan de Hattinkstraat 2 in Tubbergen. Ook thuiswonende cliënten zijn van harte welkom met een begeleider. Het koor Courage uit Langeveen zal zingen en dominee Esther Scheer-Weijenberg en pastor Christianne Saris zullen in deze viering voorgaan.

Voor de coronatijd vond deze viering altijd plaats in de basiliek in Tubbergen. In 2020 moest  de viering worden afgelast en in 2021 is er in aangepaste vorm bij het kerstfeest stilgestaan. In kleine groepen kwamen de cliënten toen naar de basiliek, waar het kerstverhaal werd verteld en er mogelijkheid was om een kaarsje aan te steken. Terugkijkend werd er vastgesteld dat deze vorm van samenkomen door veel cliënten en begeleiders erg gewaardeerd werd. Er was meer ruimte voor interactie en om hen er persoonlijk bij te betrekken. Daarom heeft de werkgroep gezocht naar een middenweg tussen de kerstviering zoals die voorheen werd georganiseerd en de samenkomst in de kleine groep van vorig jaar. Vandaar dat er dit jaar voor alle cliënten van de verschillende organisaties en de thuiswonende cliënten een kerstsamenzijn georganiseerd wordt in de protestantse kerk van Tubbergen. Deze kerk is kleiner in omvang dan de basiliek en doet daardoor wat intiemer aan.

Het gevolg van deze keuze is dat het dit keer helaas niet mogelijk is om verwanten in de kerk te ontvangen, afgezien van een ouder die hun thuiswonend kind naar de kerk wil begeleiden.

Wij bieden alle geïnteresseerden de mogelijkheid aan de dienst online mee te maken. Via de website kerkdienstgemist.nl. Als u bij ‘Zoek kerk’ de plaatsnaam ‘Tubbergen’ invoert, krijgt u als resultaat de Protestantse gemeente Tubbergen in beeld. Als u op deze naam klikt, komt u bij de uitzendingen terecht. Kies de uitzending van de kerstviering en klik erop. Als deze actief is, komt u in de uitzending.

Mocht u de dienst op een ander tijdstip willen bekijken dan is dit ook mogelijk via bovenstaande opties. Terugkijken is mogelijk vanaf een uur na de live-uitzending. De opname blijft een week beschikbaar.

Werkgroep bijzondere Kerstviering

 

 

Jaargang 59 nr. 47 en 48                                                               19 nov. t/m 2 dec.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kaars behorende bij het jaarthema “Licht”

Beste mensen,

In de viering op Pancratiusdag is aangekondigd dat het pastoraal team voor het pastorale werkjaar het thema “Licht” heeft gekozen. “Licht” staat dan voor bemoediging en hoop in deze tijd. Bij de keuze van dit thema heeft het team zich laten inspireren door de positieve boodschap van ons christelijk geloof. Namelijk dat het Licht het zal winnen van de duisternis. Op Pancratiusdag is ook gezegd dat er een kaars zou komen voor iedere geloofsgemeenschap, ter herinnering aan het jaarthema en als oproep dat wij een teken van Licht mogen zijn voor elkaar. Tijdens de bedevaart in Kevelaer, op het feest van Allerheiligen, is een geschikte kaars gevonden.  Op de kaars staan verschillende symbolen. Twee ervan verwijzen naar Jezus. Het eerste symbool:  de X en de P, zijn de eerste twee letters van het Griekse woord Christos. Alhoewel het symbool geen letterlijk kruis is, verwijst het er wel naar. Het tweede symbool, de vis,  was een geheim teken voor christenen ten tijde van vervolgingen. In het Grieks schrijf je vis als ICHTUS. Het woord wordt gevormd uit de beginletters van “Jezus, Gods Zoon en Redder” . Als derde symbool zien we een duif. De duif staat voor de Heilige Geest, de kracht van God, die in ieder mens werkzaam kan zijn. Naast de symbolen zien we staan: “Ich glaube”, ik geloof. Al met al vertelt deze kaars een heel verhaal. Dat deze kaars ons mag verbinden met Gods Mensenzoon waarvan wij de geboorte over een zestal weken vieren. Hij die wij mogen zien als Redder van mensen, door trouw te zijn aan de Liefde en de Compassie. Dat deze kaars een beroep mag doen op de Heilige Geest in ons, om zelf een teken van geloof, hoop en liefde te zijn voor onze medemens.

Deze kaars kan aangestoken worden vanaf Advent tot en met Maria Lichtmis,  in de veertigdagentijd tot en met Pinksteren en in de meimaand. Daarnaast op andere geëigende dagen. In de loop van de komende weken worden de kaarsen, nadat ze door pastoor Hermens zijn gezegend, naar de geloofsgemeenschappen gebracht. Dat ze ons mogen helpen het Licht te blijven zien en zelf Lichtdragers te zijn!

Hartelijke groeten,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Feest van Christus Koning-Feest van de H. Cecilia                              

 1. 20 nov. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Hermens)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Nationale jongerencollecte

 

Thema: Weest bereid                                                      1e zondag van de Advent

 1. 27 nov. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

ParochiËle kroniek:

Gedoopt:

Nikki Sauer                                                        Nore Avéres

Lunterhof 6, Langeveen                              Rembrandtstraat 24, Tubbergen

 

Finn Olde Olthof                                             Milan Olde Olthof

Hof van Plegt 3, Langeveen                       Hof van Plegt 3, Langeveen

Wij heten hen welkom in onze geloofsgemeenschap.

 

De volgende kinderen hebben op 30 oktober jl. het Heilig Vormsel ontvangen:

Annemijn Snijders                         Duuk Eijink

Charlotte Bernds                            Lynn Mollink

Bart Horenberg                               Thymen Paus

Van harte gefeliciteerd namens onze geloofsgemeenschap!

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 20 november

Misintenties: Marian Scholten-Sessink, leden en overleden leden van ons Liturgiekoor, Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen), Herman Rikhof, Herman Oude Elberink, Bernard vd Aast

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 27 november

Jaargedachtenis: Harrie Haarhuis, opa Rikhof

Misintenties: Marian Scholten-Sessink, Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderven), ouders Haarhuis-Beld Bennie Sien en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam.

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 20 november 09.00 uur

Lector: I. Scholten

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Misdienaar: J. Kienhuis

Zondag 27 november 09.00 uur

Lector: J. Pouwels, T. Rozenkamp, M. Hesselink

Collectanten: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 30 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 24 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Colofon pastores

J.H.T.P.M. Hermens, pastoor

Maandag afwezig

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 0546-622196

E-mail: pastoorhermens@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

 

Lezing Advent en Kerstmis in de kunst door Mgr. Woorts Donderdag

1 december 2022.

19.30 uur: lezing in cultureel centrum De CoCer te Rossum

Toegang: gratis.

Graag vooraf opgeven: pastor-janssen@plechelmusparochie.nl

 

 

Aanbidding van de herders, Meester van de Morrison triptiek, ca. 1515,

Museum Catharijneconvent, Utrecht (ABM s355), foto: Ruben de Heer

 

Mgr. Woorts vertelt over de vele kunstvormen rondom Advent en Kerstmis

en geeft zo een heel nieuwe kijk op deze tijd.

De advent- en kersttijd is een tijd van verstilling,

van in alle rust zoeken, verwachtend-uitkijkend naar het Kind.

God die op ooghoogte komt, een in alle bescheidenheid,

grote liefde voor de mens.

Samenzijn Wereldlichtjesdag –  herdenken van overleden kinderen.

Zondag 11 december 2022 om 18.45 uur in de basiliek in Tubbergen.

Elk jaar, op de 2de zondag van december, is het Wereldlichtjesdag. Er worden op die dag wereldwijd, om 19.00 uur plaatselijke tijd kaarsjes aangestoken voor overleden kinderen. Er wordt stilgestaan bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Door de verschillende tijdzones ontstaat er vierentwintig uur een symbolisch lint van licht.

 

Tijdens het samenzijn worden kinderen herdacht door het aansteken van een kaars, het aansteken van een lichtje voor elk kind, het noemen van hun naam, door het lezen van troostende gedichten.

Het koor N’joy uit Fleringen en Reutum zal met passende liederen de muziek verzorgen.

 

Het maakt bij het herdenken niet uit hoe oud het kind was of hoelang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind!

 

Het samenzijn waarbij wij u uit nodigen is voor ouders, broers/broertjes en zussen/zusjes, grootouders, familieleden, vrienden, buren, belangstellenden en iedereen die een kaarsje wil branden voor kinderen die gemist worden.

De inloop voor het samenzijn begint om 18.15 uur en om 18.45 uur start de plechtigheid. Bij binnenkomst kunt u de naam van uw kind/kinderen/een kind opgeven zodat deze zal worden genoemd tijdens het samenzijn.

Het samenzijn is tevens te volgen of nadien te bekijken via kerktv – http://pancratius.kerkentv.nl (Tubbergen) of via de kerkradio.

 

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie/thee of glaasje fris na te praten.

Ook is het mogelijk om op de website een kaarsje te laten branden voor uw kind/ kinderen/een kind. Dit kunt u ook aangeven via het mailadres y.kroeze@hpancratius.nl of via de website www.hpancratius.nl/wereldlichtjesdag.

Vanaf 24 november is het via bovengenoemde website en via de facebookpagina van de parochie tevens mogelijk om een hart te downloaden. Dit hart kunt u uitknippen en er vervolgens een wens of gedachte opschrijven en meenemen naar de basiliek. De harten zullen die avond in de hartenboom worden opgehangen.

Is downloaden een probleem: op 11 december zullen er voorafgaand aan het samenzijn ook harten klaarliggen waarop u een wens of gedachte aan uw kind/kinderen/een kind kunt schrijven.

 

Na Wereldlichtjesdag zal er een kaart worden ontworpen waarop de namen van de kinderen staan geschreven die zijn genoemd tijdens het samenzijn.

Wilt u een herinneringskaart ontvangen dan kunt u dit ook doorgeven aan y.kroeze@hpancratius.nl of aan één van de werkgroepleden die aanwezig zijn op 11 december in de basiliek.

Werkgroep Wereldlichtjesdag

 

Jaargang 59 nr. 45 en 46                                                                         5 t/m 18 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Vormselweekend.

We kijken als parochie terug op een mooi vormselweekend. Dit begon vrijdagavond 28 oktober. Deze avond was de kennismaking met de Vormheer hulpbisschop Mgr. Woorts. De Vormheer vertelde over zijn leven en geloof, hoe zijn geloof was gegroeid, priester en hulpbisschop was geworden. In totaal werden dit weekend 88 kinderen gevormd verdeeld over twee vieringen. Zaterdagmiddag in de kerk van Fleringen, zondagmorgen in de kerk van Geesteren. Beide vieringen waren de kerken goed gevuld en beide vieringen waren betrokken vieringen. Wij kijken als werkgroep met een goed gevoel terug op de vieringen.

Inzet voor een goed doel.

De vormelingen hadden bij de startdag €5,00 ontvangen, met dit bedrag hadden ze de opdracht mee gekregen om er meer van te maken met hun eigen talenten. Hoe maak je meer van €5,00 en hoe kun je geld verdienen? Daar mochten ze over nadenken en de mouwen uit de handen steken.  De € 5,00 moesten ze terug geven aan de parochie, de opbrengst, het verdiende geld gaat naar de PCI, de Parochiële Caritas Instelling.

De Caritas is er om mensen, om gezinnen te helpen die in de knel komen, in onze huidige samenleving zijn er mensen die in financiële problemen komen.

De vormelingen hadden hun best gedaan. Er werd tijdens de Vormselviering een cheque van €1225,32 overhandigd aan de PCI. Een pluim voor onze vormelingen. Wij willen hiermee onze vormelingen bewust maken hoe ze een ander tot hulp kunnen zijn, hoe ze diaconaal betrokken kunnen zijn.

Rock Solid.

Wanneer zien we vormelingen terug in onze kerk? Vele jongeren zeggen de kerk is saai, is niet uitnodigend. Onze parochie heeft een uitdagende kerk en dat is Rock Solid. Bij Rock Solid komen jongeren 1x per maand samen voor verdieping, dat doen we op verschillende manieren. Wij hopen dat de Vormelingen komen kennis maken met Rock Solid.

Dank.

Tijdens de vormselvieringen werd er woorden van dank uitgesproken, graag wil ik dit nogmaals doen in dit artikel. Dank aan de werkgroep, koren, fanfare, kosters, hulpouders, dank aan een ieder die heeft geholpen.

Werkgroep.

Een goede Vormsel werkgroep blijft noodzakelijk, er gaan enkele vrijwilligers stoppen, zij hebben meer dat 10 jaar het vormsel voorbereid en in de werkgroep gezeten. Wij hopen van harte dat er nieuwe mensen gaan opstaan voor de Vormselwerkgroep. In onze parochie hebben wij inmiddels een parochiële werkgroep die het vormsel samen voorbereid, vele handen maken licht werk. We hopen dat mensen zich spontaan gaan aanmelden voor deze werkgroep. We zoeken voornamelijk vrijwilligers uit Vasse, Tubbergen en Langeveen, uit overige locaties zijn vrijwilligers van harte welkom. Het is een bepaalde periode van het jaar dat wij hier mee bezig zijn, wie staat erop? Belangstellenden kunnen contact opnemen met Diaken Bert Huitink B.huitink@hpancratius.nl

Hartelijke groet, Diaken Bert Huitink

Thema:                                                                                    32e zondag door het jaar

 1. 5 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v.

het Liturgiekoor (Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Katholieke vereniging voor oecumene

 

Thema: Op je hoede                                                         33e zondag door het jaar

 1. 12 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

(parochiële werkgroep)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 5 november

Jaargedachtenis: Gerardus Bertels

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Gerardus Bertels, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Stef Busscher, Joop Plegt, Bennie Kienhuis en overl. ouders Kienhuis-Droste, Jan Grootelaar(Manderveen), fam. Perdaan-Plegt.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 12 november

Jaargedachtenis: Steffanie Kroeze

Misintenties: Marian Scholten-Sessink, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Stef Busscher, Joop Plegt, Jan Grootelaar (Manderveen)

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 2 november 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
Zaterdag 12 november 19.00 uur

Lector: A. Schothuis, J. Lescher, M. Pouwels
Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 16 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 10 november 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Contactgegevens m.i.v. 7-11-2022:

Pastoor J.H.T.P.M. Hermens

Grotestraat 64

7651 CK Tubbergen

 

Uitnodiging afscheid pastoor Casper Pikkemaat

Pastoor Casper Pikkemaat gaat na zes jaar onze parochie verlaten om werkzaam te zijn in het voortgezet onderwijs als docent Levensbeschouwing en om vanaf 1 november ingezet te worden als priester in de parochies van Borne, Hengelo, Delden en omgeving.

In verband hiermee nodigen wij u van harte uit voor de afscheidsviering op: Woensdag 9 november 2022

om 19.00 uur in de H. Pancratius basiliek, Grotestraat 70 te Tubbergen.

Aansluitend op de viering is er een receptie bij  ’t Oale Roadhoes, Grotestraat 60, 7651 CK Tubbergen.

U bent van harte welkom.

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

Uitnodiging Installatieviering pastoor Hermens 15 november 2022

Verheugd kunnen wij u meedelen dat kardinaal W.J. Eijk per 1 november 2022 pastoor Hermens heeft benoemd tot pastoor van de H. Pancratius parochie.

De installatie van pastoor Hermens zal plaatsvinden op dinsdag 15 november a.s. tijdens een eucharistieviering om 19.00 uur in de H. Pancratiusbasiliek te Tubbergen, Grotestraat 70, waarbij u van harte wordt uitgenodigd. De voorganger zal zijn vicaris R.G.W. Cornelissen.

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe pastoor in ‘t Oale Roadhoes, Grotestraat 60 te Tubbergen onder het genot van een kopje koffie of thee.

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

Mw. B. Holtschlag, vicevoorzitter

 

Dank voor alle medeleven!

Beste parochianen,

Een paar week geleden is mijn vader – in de gezegende leeftijd van 90 jaar – komen te overlijden. Mijn moeder en ik zijn bijzonder dankbaar voor zijn leven en voor de wijze waarop hij is gestorven; hij is heel vredig ingeslapen. Tot het moment van zijn laatste ademtocht, heeft mijn moeder hem liefdevol mogen verzorgen. Een week na zijn overlijden mocht ik voorgaan in zijn uitvaartviering in de H. Calixtus basiliek in Groenlo, te midden van onze familie en vrienden.

Langs deze weg, zouden mijn moeder en ik graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook hun medeleven hebben betoond. Het is bijzonder hartverwarmend! En het is ontroerend om je te realiseren dat zóveel mensen, parochianen en vrijwilligers, gewoon even een moment van hun tijd nemen voor een kaartje, een telefoontje of een appje – dat is een bijzondere steun. Nogmaals dank!

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Berichtgeving energiebesparende maatregelen in onze kerken

De huidige energieprijzen zijn dermate gestegen en stijgende dat we met elkaar genoodzaakt zijn voorzorgsmaatregelen te nemen om de energiekosten tijdens de komende winterperiode enigszins binnen de perken te houden.

In goed overleg  is besloten de kerken in de maand november niet te verwarmen.

Lokaal kan ervoor gekozen worden uit te wijken naar een dagkapel of parochieruimte waar energiezuiniger verwarmd kan worden.

Voor de periode december tot en met maart zullen aangepaste afspraken volgen die binnenkort gecommuniceerd zullen worden.

Houd de komende tijd de berichtgeving in de informatiebladen in de gaten.

Denk aan warme kleding en een warme jas.

Hartelijk dank alvast voor uw begrip namens het parochiebestuur en de commissies van beheer.

 

Diaconaal weekend op 5 en 6 november

In het weekend van 5 en 6 november staan de vieringen in het teken van de diaconie. Dit jaar is het thema: ‘De kracht van verbinden’.

Wij mensen kunnen op verschillende manieren met elkaar verbonden zijn. Als familie, als vrienden, als leerlingen/studenten, als lid van de kerk. Maar ook via muziek, sport, hobby of werk.

Met onze ogen, oren, mond, handen en voeten zoeken we contact met elkaar. Ieder mens heeft die sociale behoefte.

Als we kijken naar onze parochie dan wordt hierin de verbindende factor steeds belangrijker. Vele werkgroepen hebben de handen al ineen geslagen of zijn van plan dit te gaan doen. Ook zien we tussen diverse geloofs- gemeenschappen steeds meer samenwerking ontstaan. Zij ervaren hierin een meerwaarde en de kracht van verbinden die hieruit voortkomt.

Parochiebrede werkgroepen zijn:

Anders vieren, De Passie, doopwerkgroepen, diaconaal beraad, EHC werkgroep, eindredactie parochiemagazine Kompas, Top 2000, Lourdes, Jeugdkerk, Kevelaer, Kinderkerk, liturgieberaad, MOV, Pancratius Commissie, Parochiebestuur, PCI, Rock Solid, Rock Solid jr.,  Troost en droom- dekentjes, Weekwacht, Uitvaartvrijwilligers, Vormselwerkgroep, Wereldlichtjesdag, Werkgroep Actie Kerkbalans, Werkgroep Maria processie.

Al deze groepen worden in dit weekend in het zonnetje gezet. Basisscholen zullen wederom hun bijdrage leveren in de vorm van het maken van een schilderdoek dat het thema weergeeft.

 

Dag van de Mantelzorg Tubbergen: uitnodiging!

Ook dit jaar zetten we mantelzorgers uit Tubbergen in het zonnetje om de erkenning en waardering uit te spreken voor alle zorgtaken die ze verrichten. Een dag waarop we mensen verrassen en verwennen die zorgen voor een ander. Mantelzorg is niet vanzelfsprekend, dus laten we er een mooie dag van maken.

Je kunt jezelf of een andere mantelzorger aanmelden!

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk , sociaal werkers mantelzorg van SWTD (Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland) organiseren een gezellige middag/avond waar we mantelzorgers van harte voor uitnodigen!

Deze middag/avond is donderdag 10 november a.s van 16.00 uur tot 19.30 uur in

Het restaurant van ’n Kaps, Tibsweg 2 Tubbergen

Wij zien er naar uit om er middag/avond van te maken. Eventuele dieetwensen kun je aan ons doorgeven!

Je kunt je aanmelden vóór 3 november a.s. bij e.harmsen@swtd.nl of bel 06-38594369n.plegt@swtd.nl of bel met 06-38275388

Hartelijke groet en graag tot 10 november,

Edith Harmsen en Nicolet Plegt-Koedijk

 

Terugblik avond bloemschikken op 20 oktober bij Erve Kampboer in Geesteren

De Pancratius Commissie kan terugkijken op een geslaagde avond bloemschikken in het kader van het jaarthema “Licht”, die werd begeleid door Evelien Olimulder. Tweeëntwintig dames uit diverse plaatsen van de parochie kwamen samen om een herfststuk te maken. Er werd gevraagd om op een hartje te schrijven wat hen moed geeft in deze tijd en om dit in het bloemstuk te verwerken.  De volgende woorden en zinnen werden opgeschreven: “Openheid”, “verdraagzaamheid”, “verantwoordelijkheid”, “saamhorigheid”. “verbondenheid”, “wandelen in de natuur”, “dieren om ons heen”, “behulpzaamheid”, “vele handen maken licht werk”, “samen sterk”, “een lichtje voor iedereen”, ‘sterkte voor zieke mensen”, “hand en glimlach”, “sterkte voor zieke mensen”, “liefde en zorgzaamheid”, “elkaar vasthouden”, “vrede” “in nabijheid verbonden”, “de ander nabij zijn”, “luisterend oor”, “positiviteit” ‘vertrouwen in de toekomst”

Het was een gezellige avond en er werden mooie bloemstukken gemaakt. Voldaan keerde iedereen huiswaarts.

De Pancratius Commissie

 

JUBILEUMCONCERT DA CAPO

Wegens omstandigheden kan het jubileumconcert van Da Capo Saasveld wat gepland stond op 5 november 2022 niet doorgaan.

Jaargang 59 nr. 43 en 44                                                               22 okt. t/m 4 nov.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Barmhartigheid als sleutel voor een vreedzame wereld

De maand oktober is Mariamaand. In deze maand mogen we ons laten inspireren door wat Maria uitdraagt. Eén van de namen van Maria is :“Moeder van barmhartigheid”. Als moeder van Jezus en moeder van alle christenen, staat ze dicht bij God en dicht bij mensen. We mogen bij haar een zorgzame liefde ervaren die van God komt. In het danklied (het Magnificat) drukt Maria haar geloof uit dat Gods barmhartigheid de wereld verandert tot een heilzame plaats voor alle mensen. Dat is voor ons een troostend perspectief in een tijd waar velen tegenover elkaar lijken te staan en waar nog veel onrecht plaats vindt. Het is dus zaak dat wij ruimte maken voor barmhartigheid of compassie in ons leven.  De Britse schrijfster Karen Armstrong heeft dit in 2008 onder de aandacht gebracht in een lezing. Zij sprak de wens uit dat er een beweging zou ontstaan die zich sterk zou maken voor meer compassie tussen de mensen. Ze raakte velen met haar oproep en eind 2009 was er een beweging en een “handvest voor Compassie”, opgesteld door denkers uit het christendom, jodendom, islam, confucianisme, hindoeïsme en boeddhisme. Het handvest is in 32 landen gelanceerd en gebaseerd op de gulden regel “Wat Gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Het is bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven. Inmiddels hebben miljoenen mensen er hun handtekening onder gezet en honderden organisaties zich aangesloten bij die beweging.

In het handvest staat dat “compassie de drijfveer is om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen en om ieder mens te behandelen met waardigheid en respect”. Zo kan compassie gemaakt worden tot een “duidelijke, lichtende en dynamische kracht”. Zo te zien, heeft het handvest nog niets aan actualiteit ingeboet en kan het ons helpen, om in navolging van Maria, barmhartig te zijn om zo samen te bouwen aan de wereld van morgen. Dat wij elkaar daarbij mogen inspireren.

Zij nodigt ons ook uit, om in navolging van haar zoon, open te staan voor die liefde en er zelf deelgenoot van te worden. We zien dat in Lourdes waar mensen zich ontfermen over elkaar en waar de kwetsbare mensen op de eerste plaats komen. Die woorden kunnen ons steunen in een wereld waarin zoveel verandert en waar we soms weinig houvast lijken te hebben.

Christianne Saris, pastoraal werker

 

Thema:

 1. 23 okt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering
  Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
  2. Missiezondag

 

In het weekend van 29 en 30 oktober is er geen viering in onze kerk.

Thema: Allerzielen                                                                                                               

 1. 2 nov. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Diaken Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Jan Grootelaar

Beltweg 6, Manderveen

*13-05-1942                       ꝉ 07-10-2022

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 23 oktober

Jaargedachtenis: Bennie Kienhuis (Manderveen), Gerhard Geerink, Leo Scholten (Itterbeck), Sien Derkink-Lucas.

Misintenties: Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Stef Busscher, Jan Grootelaar(Manderveen).

jaargedachtenissen en misintenties  woensdag 2 november

Jaargedachtenis: Pastoor Adriaan Zijerveld, Bernard en Truus Bekhuis-Haarhuis, Henk Tijink, Hendrik Niemeijer.

Misintenties: Gerard Bekhuis, ouders Bertels en Jan, ouders De Koning-Brekelmans, overl. Pastores, Lena en Gerhard Geerink, Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, ouders Bertels ouders De Koning en Jan, Marietje ter Groot-Ophof, Marie Paus-Hamer, Gerard en Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof, overl. fam. Bekhuis-Waaijer, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, ouders Schothuis-Wolters, ouders ter Groot-Nijkamp, overl. ouders Meijer-Paus, Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis, Ouders Hagedoorn-Groothuis, overleden leden van ons Liturgiekoor, Gerard en Rieka Kleizen, Bennie Kienhuis en overl. fam. Kienhuis, Bennie Mensen en ouders Mensen-Paus en Johanna Kleinhaarhuis, Gerrit Mensen, Aloy Tijhuis, Joop Plegt, Jan en Marie Pouwels, Annie Heppenhuis-Velers, overl. ouders Heppenhuis-Hofsté, Herman Rikhof, Leo Scholten (Itterbeck), ouders Mensen-Hoek, ouders Haarhuis-Beld en Bennie, Sien en Harrie, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Steffanie Kroeze, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Frans Mensen en ouders Mensen-Kleizen, overl. fam. Tijink-Snijders, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Jan Lohuis, Harrie den Riet, Joop van de Aast en fam., Rita Meijer en ouders Brouwhuis-Bruins, Joop Perdaan, Hendrik Niemeijer, Marinus en Marietje Finkers en Jan Kroeze, Toon Grootelaar, ouders Tijhuis Horst en fam., ouders Grootelaar-Oude Voshaar, overl. ouders Oude Elberink-Hagedoorn, Hein en San Rikhof-Kienhuis, Herman Oude Elberink, Joseph Paus, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, alle overledenen die hier op ons kerkhof rusten.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 23 oktober 09.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, Y. Nijhuis, J. Pouwels

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp
Woensdag 2 november 19.00 uur

Lector: A. Kroeze, M. Hesselink
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder
WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 2 november.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 27 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Vieringen in parochiecentrum

I.v.m. de hoge gasprijzen zullende vieringen m.i.v. zaterdag 5 november plaatsvinden in het parochiecentrum.

Mochten de regels omtrent Corona  aangescherpt worden, zullen we u hierover berichten.

 

Afscheid Pastoor Pikkemaat

Zoals reeds bekend, zal onze pastoor Casper Pikkemaat na zes jaar onze parochie verlaten om enerzijds al werkzaam te zijn in het voortgezet onderwijs als docent Levensbeschouwing en om anderzijds vanaf 1 november ingezet te worden als tweede priester in de parochies van Borne, Hengelo, Delden en omgeving.

Als parochie zullen wij hem uitzwaaien op woensdagavond 9 november. Om 19.00uur wordt de eucharistie gevierd in de Pancratius basiliek in Tubbergen, waarna een receptie staat gepland bij ’t Oale Roadhoes. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

 

Even voorstellen

Per 1 november a.s. ben ik door onze aartsbisschop benoemd tot de nieuwe pastoor van de H. Pancratius parochie. Begin november zal ik zeer waarschijnlijk gaan verhuizen van Twello naar Tubbergen en ga dan wonen op de pastorie. Op 15 november a.s. om 19.00 uur zal de installatieviering in de basiliek te Tubbergen plaatsvinden.

Ik ben Hans Hermens, geboren op 4 december 1965 te ’s-Hertogenbosch en opgegroeid te Vught. In 2005 ben ik door Kardinaal Simonis gewijd tot priester en vervolgens door hem gezonden naar het parochieverband Twente west. Ik kwam te wonen in Vroomshoop.

Daar heb ik drie jaar met veel plezier gewerkt als priester. In 2008 kwam ik terecht in de Betuwe, tussen Arnhem en Nijmegen, en werd pastoor van de St. Benedictusparochie. In 2013 vertrok ik naar Salland en werd pastoor van de Emmanuelparochie. In 2018 werd ik pastoor van twee parochies de H.H. Franciscus- en Claraparochie, Twello en omgeving en de Emmausparochie, Apeldoorn. Vorig jaar gefuseerd tot de St Franciscusparochie. Nu moet ook ik hier weer afscheid nemen en dan merk ik dat ik ook hier weer gehecht ben geraakt aan vrijwilligers en parochianen. En bij een afscheid merk ik ook dat dit gehecht zijn, wederzijds is.

Ik ben nu zeventien jaar priester. Voor mij speelde de roeping voor het priesterschap al vroeg, vanaf mijn achtste jaar. Maar toen ik ouder werd, kreeg ik steeds meer negatieve reacties op deze keuze. En zeker in de pubertijd is het moeilijk, misschien wel onmogelijk om hier aan vast te houden.

In Nijmegen heb ik de lerarenopleiding gedaan en ben wiskundeleraar geworden, en kwam op een grote scholengemeenschap in Culemborg te werken. In deze acht jaren waarin ik leraar was genoot ik van het omgaan met de vele leerlingen. Vooral de interactie en het begeleiden van deze leerlingen trok mij zeer aan. Maar toch bleef ik mij ook aangetrokken voelen door de stem van de Roepende. Ik was 30 toen ik begon aan mij theologieopleiding aan de Katholieke Universiteit te Utrecht en besloot pas na vijf jaar studie, mijn baan als wiskundeleraar op te zeggen en me aan te melden bij het Ariënskonvikt, de toenmalige priesteropleiding voor het aartsbisdom. Om tot deze keuze te komen is

een strijd aan voorafgegaan die hoort bij een persoonlijke groei, in geloof en persoon. Achteraf, een

deel van mijn levensweg overziend mag ik mij toch geleid weten.

Ik werk nu negentien jaar met veel vreugde in het pastoraat. Ik voel me bevoorrecht om mensen

vanuit een gelovig perspectief nabij te mogen zijn, op momenten van vreugde en verdriet. Een

ontmoeting van mens tot mens kan mij echt verwonderen, elk mens draagt een verhaal met zich mee en dat is de moeite waard om naar te luisteren.

In elk mens ontmoeten we ook een glimpje van Gods aanwezigheid. Wij allen zijn immers naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen.

Als pastoor krijg ik naast pastorale taken ook te maken met bestuurlijke taken, als pastoor ben je immers ook voorzitter van het parochiebestuur, zo schrijft het kerkrecht dit ook voor.

Ik spreek de hoop uit, vele goede contacten te mogen hebben met het pastorale team, parochiebestuur, de vele vrijwilligers en vrijwilligsters, en met alle parochianen uit de Pancratius parochie. Ik besef maar al goed dat ik als pastor, pastoor, het nooit alleen kan, en veel van jullie kan leren. Zo heb ik ook jullie hulp en inspiratie nodig. En ik bid God om zijn zegen en steun voor het werk in onze Pancratius parochie.

Ik zie met vertrouwen de toekomst tegemoet en kijk uit naar het ontmoeten van nieuwe mensen in de geloofsgemeenschappen. Werken als pastor, ik vind het heel mooi werk.

Hartelijke groet, pastoor Hans Hermens

 

Da Capo  50 jaar

Da Capo is een gemengd koor uit Saasveld. Het heeft ruim 30 leden, niet alleen uit Saasveld, maar uit allerlei plaatsen in de omgeving. Er is een vaste pianiste Josefien Havinga. Het koor staat onder leiding van Resy Weernink- ten Have. Bij sommige optredens doen er een drummer en/of bassist mee. 50 jaar geleden is het koor opgericht als Jongerenkoor Saasveld. In die tijd werden er in veel parochies koren opgericht. Er klonk herkenbare muziek en tekst in de kerken (beatmissen). Het jongerenkoor kreeg in de eerste jaren weinig medewerking van de zeer conservatieve pastoor Aalders.

Gerda de Lenne, een van de oprichters van toen, is nog steeds zingend lid van het koor en ook al die tijd actief in de tekstgroep. De eerste dirigent, Jan ten Have, was de vader van de huidige dirigente.

Ruim 10 jaar na de oprichting kwam er een nieuwe dirigent, Chiel Geerligs. De leden van het jongerenkoor werden ouder en het koor werd thema-koor. Dit koor zong vernieuwend liturgisch materiaal, waarbij de inhouden van de teksten voorop stonden. In augustus 2000 ging het koor bijna ter ziele. De dirigent stopte, het koor had weinig leden en weinig liefhebbers van het genre onder de parochianen.

Aangespoord door de laatste leden van het koor, nam Resy het stokje over met een flinke ambitie: Het koor moest veel groter worden, muzikaal goed gaan zingen en een gevarieerd repertoire krijgen. Na een wervingsactie kwamen er veel nieuwe leden bij. Bij deze doorstart hoorde een nieuwe naam: Da Capo. Dit is een muziekterm die letterlijk ‘vanaf het begin’ betekent. Nog steeds zingt het koor regelmatig in kerken, maar het heeft ook op vele andere podia in de regio gestaan met eigen producties. De laatste jaren heeft het koor succes gekregen met uitvoeringen van het ‘Moeder Aarde’-concert en de Passie van Saasveld, een ‘passion’ in een plaatselijke context. Behalve begeleide zang horen bij deze producties beeldmaterialen die op een groot scherm worden vertoond.

In de Corona-tijd heeft het koor weinig activiteiten gehad. Inmiddels is het koor weer op volle sterkte. Binnenkort kan dan eindelijk het jubileumconcert worden gehouden. Het gouden jubileum wordt gevierd met een vrij toegankelijk concert op zaterdag 5 november om 19.00 uur in de Plechelmuskerk van Saasveld. Het koor zingt een aantal favoriete liederen uit het omvangrijke repertoire. Iedereen is van harte welkom.

Jaargang 59 nr. 41 en 42                                                                          8 t/m 21 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Thema: Mariaviering                                                        28e zondag door het jaar

 1. 9 okt. 09.00 uur: Mariaviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastor Huitink)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Bidden                                                                    29e zondag door het jaar

 1. 16 okt. 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Stef Busscher,

Rouweweg 6, Langeveen

*17-02-2004             ꝉ 17-09-2022

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 9 oktober

Jaargedachtenis: Susan Broekman-Weultjes, Jan Derkink.

Misintenties: Cilia Weultjes-Lenes, Leo Scholten (Itterbeck), Joop Plegt, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Gerard en Rieka Kleizen, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Stef Busscher.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 16 oktober

Misintenties: Joop Plegt, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Bennie Steggink, Gerard Oude Hendriksman, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Cilia Weultjes-Lenes, Stef Busscher.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 9 oktober  09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis

Collectanten: J. Pouwels, H. Mensen

Zondag 16 oktober 09.00 uur

Lector: M. Hesselink

Misdienaar: J. Kienhuis
Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 19 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 13 oktober 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Zaterdag afwezig

Overige dagen beperkte aanwezigheid vanwege onderwijstaken

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Maandagochtend, woensdag en vrijdagmiddag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

 

Benoeming pastoor Hermens voor de Pancratius parochie

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat onze aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, een nieuwe pastoor heeft benoemd voor onze parochie.

In de afgelopen week heeft het pastoraal team en het parochiebestuur van onze H. Pancratius parochie alvast kennis mogen maken.

Per 1 november aanstaande zal pastoor Hermens deel uitmaken van ons pastoraal team.

Pastoor Hermens heeft in 2005 zijn priesterwijding ontvangen.

Hij is momenteel pastoor van de Emmaüsparochie in Apeldoorn en omgeving en de Franciscus en Claraparochie in Twello en omgeving.

De installatieviering zal op dinsdag 15 november plaatsvinden in de basiliek in Tubbergen.

We zijn de aartsbisschop dankbaar voor deze benoeming en hopen op een goede samenwerking met pastoor Hermens.

Hartelijke groet, Parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

Mariaviering.                  

Graag willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de Mariaviering a.s. zondagmorgen om 9.00 uur in onze parochiekerk te Langeveen.
Samen ons hart richten tot Maria, zingend en biddend Maria eren en danken omdat ze er altijd voor ons is. Al onze zorgen en vragen kunnen we bij haar neerleggen. In deze viering willen we Maria graag centraal stellen en uw speciale aandacht vragen voor deze bijzondere vrouw,  Moeder van Jezus en Moeder van ons allen!
Na de viering bent u allen van harte uitgenodigd in het parochiecentrum voor een kop koffie en een gezellig samenzijn.

Werkgroep Mariaviering.

 

Afscheid Pastoor Pikkemaat

Zoals reeds bekend, zal onze pastoor Casper Pikkemaat na zes jaar onze parochie verlaten om enerzijds al werkzaam te zijn in het voortgezet onderwijs als docent Levensbeschouwing en om anderzijds vanaf 1 november ingezet te worden als tweede priester in de parochies van Borne, Hengelo, Delden en omgeving.

Als parochie zullen wij hem uitzwaaien op woensdagavond 9 november. Om 19.00uur wordt de eucharistie gevierd in de Pancratius basiliek in Tubbergen, waarna een receptie staat gepland bij ’t Oale Roadhoes. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Gezocht: huishoudelijke hulp pastoor Hermens

Per 1 november start pastoor Hermens binnen onze parochie.

Hij zal in Tubbergen de pastorie betrekken.

Voor de schoonmaakwerkzaamheden en bereiding van maaltijden zijn we op zoek naar een nette en gezellige huishoudelijke hulp voor circa 14 uur per week.

Werkdagen dinsdag tot en met vrijdag, bij voorkeur tussen 9.00 en 12.30 uur, maar deze uren zijn nader af te stemmen.

Bij belangstelling en voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: Brigitte Holtschlag (vicevoorzitter parochiebestuur)

06-31751189/b.holtschlag@hpancratius.nl

 

Bloemschikken in het kader van het jaarthema “licht”

Na de geslaagde avond van vorig jaar, nodigt de Pancratius Commissie u opnieuw uit voor een avond bloemschikken. We gaan een stuk maken in het kader van het thema “Licht”. Dit thema is gekozen als jaarthema voor het pastorale werkjaar 2022-2023 van onze parochie. “Licht” als hoop en bemoediging in zorgelijke tijden. Evelien Olimulder zal deze avond begeleiden. De avond zal plaatsvinden op donderdag 20 oktober bij Erve Kampboer in Geesteren. De avond begint om 19.00 uur. De eigen bijdrage bedraagt 7 euro. Er is plaats voor 40 deelnemers, vol is vol! Graag aanmelden met naam en telefoonnummer via het emailadres: pancratiuscommissie@hpancratius.nl. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij het centraal secretariaat van onze parochie tijdens de openingsuren, op het nummer 06-33564002 . U bent van harte uitgenodigd!

Collecte-opbrengst Spierfonds Langeveen

De collecte voor het prinses Beatrix Spierfonds heeft dit jaar in Langeveen het bijzonder mooie bedrag van € 931,42 opgebracht.
(in 2021 bedroeg de opbrengst € 855,01).

De organisatie wil alle collectanten en gulle gevers hartelijk danken voor hun inzet en bijdragen.

 

Stembus Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 geopend

Dit najaar wordt voor de zevende keer de Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt. Hiervoor zijn vijfentwintig initiatieven genomineerd waaronder Rock Solid en Wereldlichtjesdag uit onze parochie.

Naast de Ariëns Prijs voor Diaconie wordt dan ook de PublieksPrijs uitgereikt: daarvoor kan vanaf nu worden gestemd op https://www.aartsbisdom.nl/stembus.

U kunt hierbij helpen. Stem op Wereldlichtjesdag of Rock Solid en laat hen de prijs in ontvangst nemen. Wat zou dat mooi zijn.

11 Rock Solid H. Pancratiusparochie Tubbergen

De doelstellingen van het jongerenpastoraat zijn met jongeren op weg gaan in hun geloof en activiteiten organiseren voor deze jongeren, gericht op hun geloof. Inmiddels is Rock Solid in Tubbergen een begrip. Jongeren stimuleren en inspireren elkaar om het geloof op een eigentijdse manier te beleven, zowel binnen de kerkmuren als daarbuiten. Het omzien naar elkaar en het er met respect zijn voor elkaar is merkbaar en voelbaar binnen de verschillende leeftijdsgroepen. De kerk wordt op een andere wijze van en door jongeren een nieuwe toekomst gegeven!

14 Wereldlichtjesdag en Vlindertuin H. Pancratiusparochie Tubbergen

Wereldlichtjesdag is een dag van herinnering aan alle overleden kinderen, jong en oud, die op de tweede zondag van december wereldwijd wordt gehouden. Mensen steken in de avond om zeven uur (plaatselijke tijd) kaarsjes aan voor overleden (klein)kinderen en zo gaat een etmaal lang een lint van lichtjes over de aardbol. In de Pancratius parochie is een werkgroep ontstaan die Wereldlichtjesdag jaarlijks voorbereidt. Sinds 2019 zijn er bijeenkomsten gehouden in de Pancratius parochie waarin de overleden (klein)kinderen zijn herdacht. Ondanks de coronabeperkingen is het ieder jaar een warme en emotionele bijeenkomst.

Twee mooie initiatieven die de prijs verdienen.

Breng daarom uw stem uit voor 15 oktober. https://www.aartsbisdom.nl/stembus.

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 22 oktober in het Titus Brandsma Huis te Deventer (Colmschate).

Namens de twee genomineerden uit onze parochie, alvast dank,

Pastoraal team

 

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente, Meditatief wandelen vanuit de RK-kerk Jacobus de Meerdere in Lonneker

ThemaWat heb je nodig om gelukkig te zijn’

Op zaterdagmorgen 8 okt. 2022 vindt er weer een meditatieve herfstwandeling plaats vanuit de RK-kerk ‘Jacobus de Meerdere’ aan de Dorpsstraat 96 te Lonneker

Iedereen is tussen 09.15 en 09.30 uur welkom bij de Jacobuskerk te Lonneker voor een frisse ochtendwandeling. Na een kort meditatief moment in deze prachtige kerk wandelen we plm. 11 km door het mooie buitengebied van Lonneker.

Onderweg ontstaat er spontaan ruimte voor onderlinge gesprekken, afgewisseld met stilte­momenten en spirituele gedichten.

Meestal zijn we tussen 12.00 – 13.00 uur weer terug bij de kerk.

Halverwege leggen we aan op een mooie locatie voor koffie/thee met iets lekkers. Deelname gratis – Na afloop wordt ‘n vrije gift gevraagd ter bestrijding van de onkosten. De werkgroep wil dit initiatief graag over heel Twente verspreiden dus iedereen is van harte welkom, ook wanneer u niet kerkelijk bent.

Opgave svp per mail bij Marjan van Galen: vangalenmarjan@gmail.com

Bij opgave ook even uw woonplaats vermelden.

 

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op dinsdag 1 november 2022 wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd.

De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de H. Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de bisschop van Bamberg, Dr. Ludwig Schick. Aansluitend zal de bisschop de Pauselijke zegen uitreiken.

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 23 oktober bij de broedermeester van uw parochie / locatie.

De reiskosten bedragen € 25,– per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Denekamp/De Lutte:    mevrouw R. Vloothuis                06 – 22 04 48 22
Beuningen/De Lutte:    mevrouw A. van Langen            06 – 20 47 73 33
Lattrop:                               mevrouw A. Pegge                     0541 – 22 93 45
Noord Deurningen         mevrouw A. Brunink                     0541 – 35 39 10
Ootmarsum                       de heer H. van der Aa                0541 – 29 27 78                                             de heer G. Lohuis                            06 – 12 35 37 45
Rossum                               mevrouw A. Heerink                    0541 – 62 57 88                                             mevrouw R. Aveskamp          0541 – 62 56 71
Tilligte                                  mevrouw I. Pross                           0541 – 22 13 58

Of met één van de overige bestuursleden: Ria Paus uit Geesteren (telefoon: 06 – 55 73 09 42), Agnes ten Velde uit Tubbergen (telefoon: 0546 – 62 24 38) of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06) of Monique Nijland uit Saasveld (06 – 46 22 07 48).

 

 

 

 

Jaargang 59 nr. 39 en 40                                                                24 sept t/m 7 okt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Dank! Dank! Dank!

Beste mensen, beste parochianen,

Woensdag 14 september jongstleden heb ik in dankbaarheid afscheid genomen van de H. Pancratius parochie. Dertien jaar mocht ik samen met velen van u het geloof handen en voeten geven, in het bijzonder in de diaconie. Dankbaar ben ik dat ik de mogelijkheid heb gekregen om een prachtig diaconaal magazine te laten maken om te laten zien hoe de diaconie in de parochie centraal staat. Het laat zien wat er van de kerk uit gaat als de kerk uitgaat. Ga daar in Gods naam mee door.

Dankbaar ben ik voor het gekregen vertrouwen van velen van u in periodes van vreugde, van verdriet, van onzekerheid, van uithouden, van perspectief blijven houden op de toekomst, hoe onzeker die misschien ook is.

Een blik, een knipoog, een glimlach zegt in bepaalde situaties genoeg. Woorden zijn niet altijd nodig om te weten wat er wordt bedoeld. Vele van deze momenten zijn er in de afgelopen jaren geweest, ook tijdens mijn afscheid. Het ontroerde mij.

Velen van u waren aanwezig tijdens het afscheid in de kerk en bij Kottink. Ik wil u allen danken voor al die mooie woorden, de gedichtjes, de wensen, de cadeaus die ik mocht ontvangen. Dank ook voor de kaarten en woorden van al die mensen die er om wat voor reden niet bij konden zijn maar op deze wijze lieten weten dat zij mij het beste wensen.

Een deel van de giften die ik heb ontvangen zal ik overmaken naar het Liliane fonds. Een fonds dat ervoor zorgt dat gehandicapte kinderen weer mee kunnen doen en een toekomst kunnen opbouwen.

Dank aan kerkelijke en maatschappelijke organisaties buiten de parochie met wie er altijd een goede samenwerking en verstandhouding is geweest.

Heel veel dank aan mijn collega pastores, aan het centraal secretariaat en aan het parochiebestuur, dat ik de ruimte heb gekregen om het pastoraat zo in te vullen om dat Rijk van God  hier en nu gestalte te geven. Ik kan terugkijken op dertien goede jaren in de H. Pancratius parochie.

Vanaf 1 oktober sla ik een nieuwe weg in. Ik ga, zoals u weet, als geestelijk verzorger werken in TriviumMeulenbeltZorg (TMZ).

Tot slot: de H. Pancratius parochie met al haar parochianen heeft voor altijd een plekje in mijn hart.

Lieve groeten,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

 

Thema: Ontferm U/Oogstdankdag                           26e zondag door het jaar

 1. 25 sept. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor (Pastor Meupelenberg)
Collecte:                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Geloof                                                                    27e zondag door het jaar

 1. 1 okt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v Courage

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Wereldmissiedag van de kinderen

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Marian Scholten

Hartmanstraat 11

*07-07-1946           ꝉ 30-08-2022

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 18+25 september

Misintenties: 18/9:Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Joop Plegt, Cilia Weultejs-Lenes, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten, Sessink.

25/9: Joop Plegt, Cilia Weultjes-Leners, Leo Scholten (Itterbeck), Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Antoon Bekhuis, Rens Moleman, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Sien Weusthuis, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 1 oktober

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Cilia Weultjes-Lenes, overl.fam. Oude Elberink, overl. fam. Hein Rikhof, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink, Berend Meijer.

 

 

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 25 september 09.00 uur

Lector: A. Schothuis

Collectanten: H. Mensen, J. Rozenkamp

Zaterdag 1 oktober 19.00 uur

Lector: A. Kroeze

Misdienaar: D. Hendriksen

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 5 oktober.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 29 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op: Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

JAARLIJKSE SCHOONMAAK-/OPRUIMDAG

Vrijdagmiddag 7 oktober a.s. vanaf 13.30 uur en zaterdag 8 oktober a.s. vanaf 9.00 uur houden we weer de jaarlijkse grote schoonmaak-/opruimdag in en rondom ons mooie kerkgebouw, het parochiecentrum en de aula.

Goed onderhoud is heel belangrijk voor het behoud!!

 

Het is elk jaar weer een behoorlijke klus, maar vele handen maken licht werk. Dus heb je even tijd, geef je dan op!! Ook buiten het gebouw zijn er de nodige werkzaamheden (denk bijvoorbeeld aan de vele tegelpaden, welke begroeid zijn met mos), waarbij de heren een grote rol van betekenis kunnen vormen. Dus heren ook graag aanmelden!!

Voor eten en drinken zal worden gezorgd.

 

Opgeven voor vrijdag en/of zaterdag kan bij:

 

Graag tot ziens!

Commissie van Beheer

 

MARIAVIERING.

In augustus zijn velen weer naar Kevelaer geweest, in September was de bedevaart naar Lourdes, de maand oktober is er een mooie Mariaviering in uw eigen kerk. Jaren lang kende Langeveen de Mariaprocessie, vierend, biddend en zingend trokken velen door de mooie pastorietuin. De processie werd opgevolgd door ‘met Maria onderweg’ in stilte met je eigen gedachten door de pastorietuin. Toen kwam de coronatijd en bleef het stil rondom Maria, dit jaar proberen wij de draad weer op te pakken met een mooie Mariaviering.

Een klein groepje parochianen hebben zich ingezet voor deze viering, kosters, de tuinploeg verlenen hun medewerking,  het liturgiekoor verzorgd mooie Marialiederen, aansluitend aan de viering gaan wij naar de Mariagrot licht ontsteken, daar zal de fanfare haar medewerking verlenen. Er is uiteraard tijd om elkaar te ontmoeten met koffie en thee.

Wij nodigen u van harte uit om zondag 9 oktober om 09.00 uur samen te komen in de parochiekerk van Langeveen, wees van harte welkom.

Namens de werkgroep,

Diaken Bert Huitink

 

Traditie Glasrijk-concert voortgezet in de Pancratiusbasiliek

Het St. Pancratius Basiliekkoor uit Tubbergen geeft samen met het Groot Mannenkoor Zwolle op zaterdag 1 oktober na lange tijd weer een concert tijdens Glasrijk Tubbergen. Door de covid-19 maatregelen is het een paar jaar niet mogelijk geweest om een concert te organiseren in de basiliek in Tubbergen. Nadat deze maatregelen niet meer gelden is er besloten om deze traditie tijdens het grootste culturele evenement van de gemeente weer voort te zetten.

 

Het Tubbergse koor heeft de nodige ervaring. Optredens in het verleden in de Sint-Pietersbasiliek in Rome en in de kathedraal van Beijing zijn hier een bewijs van. Ondanks dat het lastiger wordt om nieuwe leden te werven zijn dit jaar toch nog 4 nieuwe leden toegetreden. Nieuwe leden blijven natuurlijk altijd van harte welkom.

Het ongeveer zeventig man tellende Groot Mannenkoor Zwolle bestaat al meer dan honderd jaar en zingt meerstemmige koorwerken op het hoogst haalbare niveau. Ook dit koor zing regelmatig concerten in binnen- en buitenland.

 

Deze editie is het Groot Mannenkoor Zwolle bereid gevonden om deze avond luister bij te zetten. Onder leiding van dirigent Jeroen Hulshof zullen beide koren een prachtig repertoire ten gehore brengen. Er worden liederen gezongen van bekende componisten zoals Franz Schubert, Rachmaninov, Händel en Verdi.  O.a. uit de beroemde opera Nabucco het bekende Va Pensiero. Verder is een muzikaal intermezzo met Jeroen Hulsof en Nadine Eeman.

 

Het belooft een prachtig concert te worden waar iedereen van harte voor wordt uitgenodigd. Wanneer vindt het plaats? Zaterdag 1 oktober om 19:00 uur. De basiliek is open om vanaf 18:30 uur. Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar via www.glasrijk.nl en bij De Secretaresse aan de Grotestraat 57a te Tubbergen of voor aanvang bij de ingang van de basiliek.

 

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 2022

Op zondag 16 oktober 2022 zal voor de 110de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel plaatsvinden, met als thema: ”Vrede geef ik U”.

 

Op zondag 16 oktober is er om 11.00 uur een Plechtige Eucharistieviering met aansluitend de processie in het Gerardus Majella park (achter de Gerardus Majella kerk). Voorganger is pastor W. Rekveld. Tijdens de viering worden er kinderactiviteiten georganiseerd.

 

Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de GM kerk.

 

De vieringen tijdens het Triduüm zullen plaatsvinden in de kerk op donderdag 13 oktober en zaterdag 15 oktober om 19.00 uur. Op vrijdag 14 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open voor stil gebed.

 

Voor de verkoop van devotionalia zal er traditioneel een verkoopkraam buiten bij de ingang van het park staan op 16 oktober van 10.00 tot 15.00 uur.

Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. st. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.  Een envelop in de brievenbus van het parochie centrum mag ook onder vermelding van uw naam, uw intentie en “Gerardus Bedevaart Overdinkel”.

 

Ook kunt u op 16 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. Pelgrimsdorp Overdinkel, o.v.v. “Kaars” en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie.

Wilt u ons daarnaast helpen met een gift, zodat wij de bedevaart kunnen blijven organiseren, dan kunt u onder vermelding van “Vriend van de bedevaart” uw gift overmaken naar bovenstaande banknummer. Bij voorbaat hartelijk dank.

Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is vanaf nu de St. Gerardus kalender met schild 2022 te koop. Kosten 9,00 euro.

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk (dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur) telnr: 053-5381304

adres: Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel.

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gerardus Bedevaart groep: i.westenbroek@gmail.com

Graag tot ziens.

Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

 

 

 

 

 

 

Afscheid van oecumenische werkgroep GelovenNu

Afgelopen donderdag is de werkgroep GelovenNu voor de laatste keer bij elkaar geweest.

GelovenNu stopt, maar zij doet dit wel met veel pijn in het hart.

Er zijn een aantal redenen om te stoppen.

 1. De groep betrokkenen is om allerlei redenen steeds kleiner geworden.
 2. Daarnaast wordt de groep kwetsbaarder wat maakt dat niet iedereen meer op de afgesproken bijeenkomsten kan komen.
 3. De aanwezigheid van betrokkenen wordt steeds meer een onzekere factor.
 4. Aanwas komt er niet.
 5. Het groepje dat de kar trekt, het jaarprogramma samenstelt, de middagen voorbereidt, voorzit etcetera is te klein geworden.

Afgelopen mei toen het seizoen werd afgesloten met een gezellige middag heeft men gesproken over de toekomst van GelovenNu. Allen zagen in dat de groep op de wijze waarop zij nu functioneert geen toekomst meer heeft.

Na overleg met pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg is besloten om nog één keer samen te komen en dit was donderdagmiddag 8 september jongstleden.

In dankbaarheid is teruggekeken op vele samenkomsten in ruim 30 jaar.

Tijdens een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje is afscheid genomen van elkaar.

Pastoraal werker, Jacqueline Meupelenberg

 

 

 

 • Kevelaerlof in de St. Nicolaaskerk te Denekamp
 • Op zondag 2 oktober 2022 is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk
 • te Denekamp een plechtig Kevelaerlof.

Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 22e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp. Op deze wijze wil het Broederschap, Kevelaer wat dichter bij de mensen brengen.

Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering. Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom.

Evenals voorgaande jaren is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk. Het Marialof wordt voorgegaan door verschillende pastores uit de Broederschap. Het dames- en herenkoor van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden. Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden.

Maria plaquette

Bij gelegenheid van het 150-jarig jubileum van de Oost Twentse Processie is er tijdens de afgelopen bedevaart in Kevelaer een kunstwerk van de hand van Berend Seiger onthuld. Tijdens het Lof zal deze plaquette in de kerk van Denekamp geplaatst worden.

Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van ”Onze Moeder Maria van Kevelaer”

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de Broedermeester van uw parochie of met het bestuur van de Oost Twentse Broederschap, Jos Bijen, telefoon: 06 – 23 99 79 06 of Ria Vloothuis, telefoon: 06 – 22 04 48 22.

Jaargang 59 nr. 37 en 38                                                                     10 t/m 23 sept.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Anders beginnen aan een nieuw werkjaar!

Een nieuw werkjaar gaat beginnen, het nieuwe werkjaar is eigenlijk al begonnen, als de scholen beginnen dan begint het leven in de parochie, gaan verenigingen weer van start, alles gaat weer beginnen. Je hoort vaak dat mensen opstartproblemen hebben, op gang moeten komen. Zelf had ik dit jaar opstartproblemen, na de vakantie begon ik ‘anders’ dan andere jaren. Hoe kwam dat?

De veranderingen in het pastoraat team zorgen voor onzekerheden. Twee collega’s van ons pastoraal team, pastores Pikkemaat en Meupelenberg, gaan onze mooie parochie verlaten. Dan denk je: er blijft een klein team over, hoe verder, komen er nieuwe collega’s, wat staat ons te wachten? Met deze onzekerheden begon ik na de vakantie, het was dit jaar anders beginnen.

Op het moment dat ik dit artikel schrijf  weten we nog niet hoe het verder zal gaan, er wordt gewerkt aan ons pastoraal team. Er zal in de loop van het najaar een nieuwe pastoor komen, er zal mogelijk geen nieuwe vacature voor pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg worden uitgezet. Het is allemaal onzeker hoe ons team eruit gaat zien. Momenteel en de rest van dit kalenderjaar moeten wij het doen met de riemen die wij hebben.

De parochie is niet alleen van een parochie bestuur, een pastoraal team, beheer commissie en pastoraatsgroep en werkgroepen en centraal secretariaat, de parochie is van ons allemaal.  Wij hebben veel vrijwilligers met de nodige kwaliteiten, zij hebben veel in hun marche en doen veel. Veel werkzaamheden zullen voorlopig zonder pastorale begeleiding moeten gaan plaats vinden, er zullen mogelijk werkzaamheden moeten worden overgenomen door nieuwe vrijwilligers.

Dat zegt veel over de toekomst, pastorale team gaan niet groter worden, ze worden kleiner of het werkgebied van pastores gaat groter worden. Onze parochie staat voor een nieuwe uitdaging!

Wij gaan door, wij vragen u van harte om begrip te hebben voor de situatie waar wij inzetten, als wij  pastores ‘nee’ moeten zeggen is dat niet zonder reden. Wij hopen op ondersteuning, onze vrijwilligers zijn volop in beweging, wij hopen van harte dat er nieuwe mensen opstaan om te helpen waar dat nodig is.

Ondanks de onzekerheden wensen wij u een goed, geïnspireerd en mooi werkjaar toe.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

Thema: Nationale ziekendag                                       24e zondag door het jaar

 1. 10 sept. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het

Liturgiekoor
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Pancratiusdag                                                      25e zondag door het jaar

 1. 18 sept. 10.30 uur: Gezamenlijke viering Pancratius dag bij de

Kroezeboom Fleringen.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 10 september

Jaargedachtenis: Lena Geerink-Oude Geerink, Maria Bertels-Flinkers

Misintenties: Maria Bertels-Flinkers, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes, Herman Oude Elberink, Bernard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman, Marian Scholten-Sessink

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 18 september

Deze misintenties worden in het weekend van 25 september gelezen.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 10 september 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, L. Oude Nijeweeme, M. Pouwels
Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 21 september.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 15 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

Centraal secretariaat H. Pancratius parochie

Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
E-mail: info@hpancratius.nl

Telefoon: 06-33564002

Telefonisch bereikbaar op :

dinsdag en woensdag: 09.00 u – 12.00 u en 13:30 u – 16:30 uur

donderdag: 13:30 u – 16:30 u, vrijdag: 09.00 uur – 12.00 uur.

 

Colofon pastores

C.J.G. Pikkemaat, pastoor

Zaterdag afwezig en op doordeweekse dagen beperkt aanwezig vanwege onderwijstaken.

Grotestraat 64, 7651 CK  Tubbergen.

Telefoon: 06-52648770

E-mail: c.pikkemaat@hpancratius.nl

L.H. Huitink, diaken

Maandag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20432661

E-mail: b.huitink@hpancratius.nl

Mw. J.A.M. Meupelenberg, pastoraal werker

Vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20486904

E-mail: j.meupelenberg@hpancratius.nl

Mw. C.M. Saris, pastoraal werker

Woensdag en vrijdag afwezig

Werkadres: Grotestraat 66, 7651 CK  Tubbergen
Telefoon: 06-20428594

E-mail: c.saris@hpancratius.nl

 

Uitnodiging voor Pancratiusdag

Op zondag 18 september om 10.30 uur starten we het nieuwe pastorale werkjaar met de jaarlijkse Pancratiusdag bij de Kroezeboom in Fleringen. De viering zal in het teken staan van de vredesweek.  Het koor Cantiamo uit Albergen zal de zang verzorgen. Leden van alle andere koren uit de parochie worden uitgenodigd om zich bij het koor aan te sluiten. Dit jaar zijn er ook activiteiten van de kinder-, jeugd- en jongerenkerk. Na afloop van de viering is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van soep met een broodje. We hopen vele mensen te mogen begroeten. Noteert u de datum vast in uw agenda?

Van harte uitgenodigd!

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

Uitnodiging afscheid
pastoraal werker
Jacqueline Meupelenberg

Per 1 oktober heeft pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg een nieuwe functie aanvaard als Geestelijk Verzorger  bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ).

 

Na 13 jaar verlaat zij de H. Pancratius parochie. In verband hiermee nodigen wij u van harte uit voor de afscheidsviering op:

woensdag 14 september 2022

 

om 19.00 uur in de H. Pancratiuskerk, Vriezenveenseweg 2, 7678 VC Geesteren.

 

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om afscheid te nemen

bij zaal Kottink, Dorpsstraat 36, 7678 AW Geesteren.

 

U bent van harte welkom.

Parochiebestuur H. Pancratius parochie

 

 

 

 

Vredesweek 2022

Wat is de Vredesweek?

Kent u de organisatie PAX? Deze organisatie organiseert van 17 t/m 25 september de nationale actieweek voor vrede. Onze tijd laat zien dat vrede niet vanzelfsprekend is. Denk maar aan de oorlog in de Oekraïne. Of aan de toenemende verharding, onverdraagzaamheid en polarisatie in onze eigen samenleving. In plaats van met elkaar te praten, staan steeds meer mensen of groepen tegenover elkaar. Het kan echter anders.

Deze editie staat volledig in het teken van Generatie Vrede: de generatie die burgers verenigt die in actie willen komen voor vrede – over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst.

Vrede, verdraagzaamheid, begrip en tolerantie hebben onze aandacht nodig. Voor vrede zijn moed, durf en waakzaamheid nodig. Grote veranderingen beginnen vaak klein: in onze eigen straten, buurten, scholen, kerken, moskeeën, bibliotheken, boekhandels en gemeenten. In het hele land worden vele activiteiten georganiseerd. Van filmavonden tot festivals. Van (gezamenlijke) maaltijden tot vieringen en debatten. Honderden verschillende activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Zo laten mensen zien dat vrede mogelijk is. Doet u mee?

Wat kunt u doen?

Wilt u graag wat doen en heeft u hierbij hulp nodig? PAX heeft hiervoor inspirerende ideeën en praktische tips. Kijk hiervoor op hun mooie site: www.vredesweek.nl onder het kopje ‘Wat kun jij doen’.

Wat doen wij?

Op zondag 18 september zal om 9.30 uur in de parochiekerk van de heilige Plechelmus te Saasveld een Vredesviering plaatsvinden, eveneens op zondag 25 september om 9.30 uur in de parochiekerk van de heilige Plechelmus te Deurningen.

Tijdens beide vieringen zal een voormalig vluchteling die met de dood is bedreigd een gedachte uitspreken over zijn en onze zoektocht naar vrede.

U bent van harte uitgenodigd één van beide vieringen bij te wonen.

Gezamenlijke MOV groepen H. Pancratius parochie

 

Traditie Glasrijk-concert voortgezet in de Pancratiusbasiliek

Het St. Pancratius Basiliekkoor uit Tubbergen geeft samen met het Groot Mannenkoor Zwolle op zaterdag 1 oktober na lange tijd weer een concert tijdens Glasrijk Tubbergen. Door de covid-19 maatregelen is het een paar jaar niet mogelijk geweest om een concert te organiseren in de basiliek in Tubbergen. Nadat deze maatregelen niet meer gelden is er besloten om deze traditie tijdens het grootste culturele evenement van de gemeente weer voort te zetten.

Het Tubbergse koor heeft de nodige ervaring. Optredens in het verleden in de Sint-Pietersbasiliek in Rome en in de kathedraal van Beijing zijn hier een bewijs van. Ondanks dat het lastiger wordt om nieuwe leden te werven zijn dit jaar toch nog 4 nieuwe leden toegetreden. Nieuwe leden blijven natuurlijk altijd van harte welkom.

Het ongeveer zeventig man tellende Groot Mannenkoor Zwolle bestaat al meer dan honderd jaar en zingt meerstemmige koorwerken op het hoogst haalbare niveau. Ook dit koor zing regelmatig concerten in binnen- en buitenland.

Deze editie is het Groot Mannenkoor Zwolle bereid gevonden om deze avond luister bij te zetten. Onder leiding van dirigent Jeroen Hulshof zullen beide koren een prachtig repertoire ten gehore brengen. Er worden liederen gezongen van bekende componisten zoals Franz Schubert, Rachmaninov, Händel en Verdi.  O.a. uit de beroemde opera Nabucco het bekende Va Pensiero. Verder is een muzikaal intermezzo met Jeroen Hulsof en Nadine Eeman.

Het belooft een prachtig concert te worden waar iedereen van harte voor wordt uitgenodigd. Wanneer vindt het plaats? Zaterdag 1 oktober om 19:00 uur. De basiliek is open om vanaf 18:30 uur. Kaarten à € 10,- zijn verkrijgbaar via www.glasrijk.nl en bij De Secretaresse aan de Grotestraat 57a te Tubbergen of voor aanvang bij de ingang van de basiliek.

 

Collecte Prinses Beatrix Spierfonds Langeveen

In de week van 12 tot en met 17 september zal de landelijke collecte van het PBF Spierfonds weer plaatsvinden.

Eind mei is de Goede Doelenactie in Langeveen geweest, maar het PBF Spierfonds heeft hier niet aan meegedaan.

Wij hopen dat u de collectanten niet teleur zult stellen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

 

Ariëns Prijs voor Diaconie 2022

Rol werkgroep wereldlichtjesdag en Rock Solid tijdens uitreiking Ariënsprijs.

Op 22 oktober aanstaande is de uitreiking van de Ariënsprijs. Op die dag zal Rock Solid zich presenteren voor alle genomineerden en geïnteresseerden. De werkgroep Wereldlichtjesdag zal die dag worden geïnterviewd door de jury en tekst en uitleg geven over wat de werkgroep inhoudt en hoe zij wereldlichtjesdag vorm geven. Beide groepen zijn tevens genomineerd voor de Publieksprijs.

Heeft u nog niet gestemd op één van beide werkgroepen., dit kan nog tot 15 oktober via: www.aartsbisdom.nl/stembus.

Op de website van de parochie kunt u het boekje met alle genomineerden inzien. Binnenkort komen er ook papier exemplaren in alle kerken te liggen en in de Mariakapel in Albergen.

U bent allen van harte uitgenodigd om bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Opzet Programma uitreiking Ariëns Prijs voor Diaconie 2022

op 22 oktober 2022 in het Titus Brandsma Huis in Deventer-Colmschate,
Titus Brandsmaplein 2, 7423 EM Deventer

Het programma duurt van 10.30 tot 15.00 uur

10.00 uur: zaal open met koffie, thee en cake

10.30 uur: Opening en welkom

10.35 uur: Gebedsdienst met als voorganger Mgr. Th. Hoogenboom en leden van de jury.

10.45 uur: Interviewblok Diaconie en armoede met twee diaconale initiatieven over diaconie en

armoede. Interviewer is Ellen Hogema.

Interviewblok met nr. 05 Kinderarmoede Motiveren tot bewegen en gezonde voeding

Oldenzaal en met nr. 12 boodschappen voor gezinnen in de knel Baarn.

10.55 uur: Muziek I:

11.00 uur: Theologisch Commentaar op de 25 diaconale initiatieven

door Hans Oldenhof  namens de Jury Ariëns Prijs.

11.20 uur: Tweede interviewblok Diaconie en Werken van

diaconale initiatieven. Interviewer is Ellen Hogema.

Interviewblok met nr. 06 M25 St. Jorisparochie Almelo en

met nr 15

Wereldlichtjesdag en Vlindertuin H. Pancratiusparochie

      Tubbergen.

11.30 uur: Derde interviewblok Diaconie en ontmoeting met twee

diaconale initiatieven.

Interviewer is Ellen Hogema.

Interviewblok met nr.18 Rol wandelclub Mariënheem en

met nr. 24 Vluchtelingenopvangplek in Leersum.

11.40 uur: Muziek II:

11.50 uur: Markt met vijf diaconale initiatieven, die zich tijdens de markt voorstellen in verschillende ruimtes en met de aanwezigen in gesprek gaan:

Nr. 03 Vincentiushuis Groenlo

Nr. 09 Groentetuin Lettele en Voedselbank Deventer

                      Nr. 11 Rock Solid H. Pancratiusparochie

Nr. 17 Soepcafé Wijhe

Nr. 23 SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek

Tevens een stand voor het Ariëns-Comité en het aartsbisdom Utrecht

12.30 uur: Lunchpauze

13.15 uur: Heropening en welkom

13.20 uur: Interviewblok Diaconie op allerlei manieren met twee diaconale initiatieven.

Interviewer is Ellen Hogema.

Interviewblok met nr. 10 Fietsderieje Dalfsen en met nr. 15 Ommen geeft warmte

13.30 uur: Uitreiking Publieks Prijs door Hub Crijns

 1. Juryrapport
 2. Prijs uitreiking
 3. Fotoshoot
 4. Interview met de winnaar

13.40 uur: Uitreiking Tweede Prijs Ariëns Prijs 2022 door Mgr. Th. Hoogenboom

 1. Juryrapport
 2. Prijs uitreiking
 3. Fotoshoot
 4. Interview met de winnaar

13.50 uur: Uitreiking winnaar Ariëns Prijs 2022 door Mgr. Th. Hoogenboom

 1. Juryrapport
 2. Prijs uitreiking
 3. Fotoshoot
 4. Interview met de winnaar

14.00 uur: Uitreiking van de Ariëns Prijs plaquettes 2022 aan alle diaconale initiatieven, de           juryleden, bisschop, dienst publiciteit aartsbisdom, sponsors en fotoshoot op het podium.

14.20 uur: Slot, hapjes en drankjes

15.00 uur: afronding en start opruimen

 

Bereikbaarheid

Het Titus Brandsma Huis is gemakkelijk te bereiken per trein:

Bestemming: station Deventer-Colmschate, U loopt het perron af, zó bij ons binnen…

Met de auto:

Sinds de gewijzigde verkeerssituatie is het handig om als adres in de navigatie in te geven:

Doornenburg 384, Deventer. U wordt dan tot aan het gebouw geleid.

 

Bezinningsdag gaat met pensioen

Het is een thema dat vele mensen op diverse manieren bezighoudt: wanneer stopt iets? Het einde van het werkzame leven is soms noodgedwongen. Denk aan arbeidsongeschiktheid, ziekte, reorganisaties of andere omstandigheden. Veel vaker is het een kwestie van bereikte leeftijd waarop je met pensioen gaat. Waar dat voorheen met 65 jaar was, is de pensioengerechtigde leeftijd in de afgelopen decennia langzaam maar zeker naar achter geschoven tot momenteel 68 jaar.

We hopen allemaal daarna nog vele jaren in goede gezondheid te kunnen genieten van het leven. Maar de realiteit is dat dit regelmatig ook met gebreken gepaard gaat. Ziekte en kwakkelende gezondheid kan ons ten deel vallen. En ook het vinden van een fijne en zinvolle invulling van de soms lange en eenzame weken is voor velen een uitdaging.

Sinds 1954 is – begonnen vanuit de parochie in Almelo – een steentje bijgedragen om voor deze mensen een moment van bezinning en hopelijk verlichting te creëren. In totaal heeft namelijk 52 keer een jaarlijks driedaags Ziekentriduum plaatsgevonden. Initieel gestart in de Georgiuskerk en alleen voor parochianen uit Almelo, en daarna voor een zeer lange periode bij Kampkuiper in de Harbrinkhoek en ook voor parochianen uit Tubbergen. Sinds 2006 is dit voortgezet in een ééndaagse Bezinningsdag bij ’t Meulenbelt in Almelo. Een ontmoetingsdag gehouden voor zieke en oudere parochianen van de Rooms Katholieke parochies in de gemeentes Almelo en Tubbergen. De laatste editie heeft plaatsgevonden in 2019. Door corona is het sindsdien niet mogelijk gebleken de dag opnieuw te organiseren. De organisatie heeft de afgelopen periode gebruikt om zich te bezinnen over de toekomst van de dag. Weloverwogen en met pijn in het hart is besloten om na 68 mooie jaren te stoppen met de organisatie. Een besluit waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

Zonder anderen tekort te doen was deze organisatie niet mogelijk geweest zonder de jarenlange leiding van achtereenvolgens mevrouw Reisberman, mevrouw Van den Broek en de laatste circa vijftien jaar mevrouw Hulshof.

Langs deze weg gaat een welgemeende dank uit naar de vele vrijwilligers, pastorale teams en andere betrokkenen die gedurende vele jaren belangeloos en vol enthousiasme deze momenten van bezinning mede mogelijk hebben gemaakt. Denk daarbij ook aan vervoer, begeleiding, verpleging, verzorging van de inwendige mens (lees: voortreffelijke catering), inhoudelijk programma, eucharistie, momenten van overweging en ontspanning. Wij kijken met veel dankbaarheid en gepaste trots terug op vele mooie jaren. Het is na 68 jaar tijd om te gaan genieten van ons “pensioen”.

 

Veilig Verkeer Nederland, afd. Dinkelland & Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland

 

OPFRISCURSUS RIJBEWIJSHOUDERS OP HERHALING VOOR 65-PLUSSERS

 

Test uw rijvaardigheid

Bent u rond de 65 jaar of ouder, dan bent u waarschijnlijk al tientallen jaren in het bezit van uw rijbewijs en meestal gaat dit gelijk op met een evenveel aantal jaren rijervaring. Bij een heleboel dingen is ervaring een goede zaak. Bij automobilisten kan jarenlange ervaring positieve, maar ook negatieve gevolgen hebben. Denk eens aan al die verkeersregels die in de loop van de jaren gewijzigd zijn. Ook is het aantal weggebruikers in die tientallen jaren zoveelvoud verdubbeld, is de snelheid van de auto nogal toegenomen en bent u tientallen jaren ouder geworden. Heeft u deze veranderingen in uw rijgedrag ingepast?

 

Met betrekking tot de verkeersveiligheid van deze groep verkeersdeelnemers kan gesteld worden, dat leeftijd als zodanig niet zoveel zegt over de geschiktheid deel te nemen aan het verkeer. Echter, niemand mag de ogen sluiten voor de lichamelijke gevolgen van het ouder worden. Reactiesnelheid, zien, horen en concentratievermogen nemen in de loop der jaren af. Ook het gebruik van geneesmiddelen, dat met de loop van de jaren doorgaans frequenter is, heeft invloed op de verkeersdeelname.

De Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland en de VVN, afdeling Dinkelland, bieden daarom dit voorjaar weer een Opfriscursus Rijbewijshouders op herhaling aan, voor senioren uit de gemeenten Dinkelland èn Tubbergen.

De data en locatie voor de theorieochtenden zijn:

De Opfriscursus Rijbewijshouders op herhaling wordt gehouden op: maandagmorgen  10, 17, 24 en 31 oktober van 9.30 uur tot 11.00 uur in het sportcomplex ’t Trefpunt, Legtenbergerstraat 6, 7595 XB in Weerselo. Op dinsdag 8 november zal de praktijkles in overleg met u plaatsvinden. Tevens kan men meedoen aan een ogen-, gehoor- en reactietest.

Door aan deze cursus mee te doen, krijgt u de mogelijkheid  uw verkeerskennis op te frissen en te testen. Waarmee u als weggebruiker, wellicht in de toekomst uw voordeel mee kunt doen. De cursus is beslist geen keuring!

Bovenstaande cursus is natuurlijk onder voorbehoud en gaat alleen door bij voldoende deelname. U kunt zich opgeven tijdens kantooruren van maandag t/m woensdag bij
Ria Kamphuis, Sociaal werker Senioren. Telefoon 06-122 22 840 of via de mail: r.kamphuis@swtd.nl  De opgaven dienen vóór 5 oktober a.s. binnen te zijn. Mocht de cursus vol zitten, dan kunt u in overleg met ons, op de lijst worden gezet voor de eerstvolgende cursus in 2023.

Er wordt van iedere deelnemer een kleine bijdrage in de kosten ter grootte van slechts € 15,00 verwacht, te voldoen op de eerste cursusochtend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Kamphuis.

Jaargang 59 nr. 35 en 36                                                             27 aug. t/m 9 sept.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Bedevaart als symbool voor het leven

Zoals u hebt kunnen lezen vindt op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus de jaarlijkse bedevaart van de Oost Twentse Broederschap naar Kevelaer plaats. Er gaan 200 mensen mee uit de drie parochies van Noord-Oost Twente ( parochie Lumen Christi,  Plechelmus Parochie en H.Pancratius Parochie). Mensen gaan met de bus, maar ook met de fiets en zelfs lopend. Wie is meegegaan, komt vaak heel voldaan en tevreden terug en er is een grote kans dat men in de komende jaren weer meegaat. Hoe zou dat kunnen komen?

Wie op bedevaart gaat, verlaat het eigen huis en de dagelijkse beslommeringen om samen met anderen op weg te gaan naar een plaats waar God meer nabij komt.  Er is ruimte om met elkaar het leven te delen. Door het samen optrekken, de vieringen, en de sociale activiteiten groeit verbondenheid met elkaar.

Het biddend samen zijn op een plaats waar Maria is verschenen of waar mensen een teken hebben gekregen om een kapel te bouwen, geeft het verblijf en het gebed nog meer glans en diepte.

Zo worden zowel de sociale kant als de spirituele kant van het menszijn gevoed. De saamhorigheid doet veel goed, maar ook de inspiratie vanuit de vieringen en het gebed. Dit maakt dat mensen een bedevaart als een zeer aangename tijd ervaren en gesterkt weer naar huis keren.

Los van een bedevaart naar een bepaalde plaats, zouden we als christenen ons leven ook als een bedevaart kunnen zien. We zijn immers voortdurend onderweg en kijken uit naar de ontmoeting met elkaar en met God. We proberen niet enkel op te gaan in ons eigen individuele leventje, maar proberen met elkaar ook te bouwen aan de wereld zoals God die bedoeld heeft. Dat is in deze tijd nog niet zo eenvoudig, we stuiten dan op moeilijke vraagstukken. Dat vraagt wijsheid, een wil om goed af te stemmen en veel geduld. Dat wij, waar we ook vandaan komen en hoe verschillend we ook zijn, open blijven staan voor elkaar, kracht blijven vragen om het goede te doen en samen een goede weg naar de toekomst mogen vinden.

 

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Christianne Saris

 

Thema: Om de kwetsbaren                                      22e zondag door het jaar

 1. 28 aug. 09.00 uur: Woord- en Communieviering
  Collecte: 1. Plaatsengeld € 1.00
  2. MIVA

 

Thema: Loslaten                                                                 23e zondag door het jaar

 1. 3 sept. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Courage

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

 

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Bernhard ter Groot

Erve Mensman, Geesteren

*31-05-1934                       ꝉ 03-08-2022

 

Bernard Oude Hendriksman

Meulenhof, Tubbergen

*22-01-1934                       ꝉ 13-08-2022

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 28 augustus

Jaargedachtenis: Truus Meijer-Paus

Misintenties: ouders De Koning-Brekelmans, Santje Hagedoorn-Groothuis, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes, Leo Scholten (Itterbeck), Marietje ter Braak-Vennegoor, Bernhard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 3 september

Jaargedachtenis: Marie Oude Hendriksman

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Regina Oude Hendriksman, Gerard Oude Hendriksman, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes, Bernhard ter Groot, Bernard Oude Hendriksman

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zondag 28 augustus  09.00 uur

Lector: I. Scholten, Y. Nijhuis, J. Pouwels

Collectanten: H. Mensen, G. Olimulder

Zaterdag 3 september 19.00 uur

Lector: J. Lescher

Misdienaar: J. Kienhuis

Collectanten: J. Grootelaar, G. Olimulder

 

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 7 september.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 1 september 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

MEDEDELING Vertrek pastoraal werker Meupelenberg

Namens het parochiebestuur en pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie, delen wij u mee dat pastoraal werker Jacqueline Meupelenberg onze parochie gaat verlaten. Jacqueline heeft per 1 oktober een nieuwe functie aanvaard als geestelijk verzorger binnen TriviumMeulenbeltZorg. Maar liefst 13 jaar heeft zij zich als pastoraal werker ingezet voor het pastoraat in onze parochie, met name op het vlak van de diaconie.

Voor onze parochie is dit vertrek van Jacqueline een flinke aderlating en zijn wij dankbaar voor haar zeer verdienstelijke inzet over al die jaren. Tegelijkertijd is deze nieuwe functie voor Jacqueline een mooie kans en daarom wensen wij haar van harte Gods rijkste zegen toe met veel plezier, inspiratie en kracht.

Op woensdagavond 14 september om 19.00 uur in de Heilige Pancratius kerk te Geesteren zullen wij in een speciale viering afscheid van haar nemen. Na afloop is er gelegenheid bij Zaal Kottink om haar te bedanken en persoonlijk afscheid van haar te nemen. Iedereen is van harte welkom!

Meer informatie zal in de loop van de komende weken volgen via de mededelingen, informatiebladen en website.

Parochiebestuur en pastoraal team van de Heilige Pancratius parochie

 

Vertrek pastoor Pikkemaat

Zoals bij iedereen bekend, is pastoor Casper Pikkemaat in het afgelopen jaar ook docent Levensbeschouwing geweest aan het Twents Carmel College in Oldenzaal.

In overleg met de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, zal pastoor Pikkemaat met ingang van 1 september voor 80% deze onderwijstaken voortzetten aan de genoemde middelbare school in Oldenzaal.

Dit betekent echter ook dat hij op korte termijn zal vertrekken als pastoor van onze Heilige Pancratius parochie.

Op dit moment wordt er door het aartsbisdom gekeken naar een opvolger. Tot die tijd blijft Casper Pikkemaat pastoor van de parochie, maar wel met een veel kleinere taakomvang.

De aartsbisschop van Utrecht heeft hem voor dit najaar benoemd tot parochievicaris in de parochies H.H. Jacobus en Johannes (Borne, Hertme), de Goede Herder (Hengelo) en de H. Geest (Delden, Goor en omgeving).

Wij feliciteren pastoor Pikkemaat met deze nieuwe taken en wensen hem Gods rijkste zegen toe.

We hopen spoedig meer te kunnen vertellen over zijn afscheid en zijn opvolging, maar ook over de werkzaamheden van het pastoraal team nu twee pastores zullen gaan vertrekken.

 

Geslaagde zomerwandeling van de Pancratius Commissie

Op donderdagmorgen 28 juli om 9.30 uur verzamelden dertien mensen zich voor de kerk van Geesteren voor de zomerwandeling van de Pancratius Commissie. Het was prachtig zonnig wandelweer. Na een welkomstwoord , een rondje voorstellen en een reisgebed door pastoraal werker Christianne Saris vertrok de groep richting het buitengebied van Geesteren.

Er werd stilgestaan bij de prachtige Mariakapel de Loo-Esch. Leo Stamsnieder vertelde hoe de kapel tot stand was gekomen. Twee deelnemers van de groep, Annie Rikhof en Lies Geering, bleken tevens als vrijwilliger betrokken te zijn bij de kapel en vertelden over het reilen en zeilen van de kapel. Zo vertelden ze dat het geld dat voor de kaarsen betaald wordt, regelmatig overgemaakt wordt naar een goed doel. In mei was dat de Oekraïne.

Daarna baden de leden van de Pancratius Commissie een gebed tot Maria , ontstak iedere deelnemer een kaars voor een eigen intentie en werd er afgesloten met het Weesgegroet en het Onze Vader.

Bij Bart en Carla Stamsnieder werd de groep heel gastvrij onthaald met koffie en cake. In hun zitjes in de tuin was het heerlijk toeven.

Nadat ze hartelijk werden gedankt voor hun gastvrijheid,  werd de wandeling hervat en was de groep  rond 11.45 uur weer bij de kerk van Geesteren. Alle deelnemers gaven aan dat het een fijne morgen was met elkaar en dat het voor herhaling vatbaar was. Na het maken van een groepsfoto en het uitspreken van een zegenbede door Leo Stamsnieder vertrok iedereen weer voldaan huiswaarts.

Mede namens de Pancratius Commissie:

Pastoraal werker Christianne Saris

 

 

 

 

Cursus voor (groot) ouders met een kind of kleinkind met autisme!

Verlang je naar rust in je gezin? Wil je leren hoe je op een positieve manier om kunt gaan met jouw kind met autisme? Dan helpt de basis cursus “Geef me de 5” je echt op weg. Zoals de moeder van Bram bijvoorbeeld: “Ik zat vaak met mijn handen in het haar. Ik begreep niets van zijn gedrag. Totdat ik de basiscursus volgde. Dat zorgde voor een geweldige verandering. We leven nu met elkaar in plaats dat we bezig zijn om te overleven!”

Voor wie: de cursusgroep bestaat uit zowel ouders , partners  als grootouders  Voor iedereen zijn er voldoende herkenbare praktijkvoorbeelden en handvatten die je kunt vertalen naar je eigen situatie. De inhoud van deze cursus past bij kinderen met autisme van alle niveaus; vanaf een IQ boven de 30 tot en met hoogbegaafdheid.

Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) organiseert deze mooie 4-delige cursus

Korte inhoud:

In dag 1 leren ouders/verzorgers hoe mensen met autisme informatie verwerken en hoe zij hun communicatie hierop kunnen afstemmen. Daardoor kunnen zij zich beter in hen verplaatsen en begrijpen zij hoe bepaald gedrag ontstaat. Op de 2e dag wordt dieper ingegaan op de informatieverwerking. Je ontdekt waardoor iemand met autisme sneller een vol hoofd heeft. Je leert rust te creëren en te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. ‘

Op de 3e cursusdag richt de cursus op het inzetten van nieuwe structuren, regels en afspraken. Deze vormen samen het begin van een veilig basisfundament. Vandaaruit kan iemand met autisme zich verder ontwikkelen naar zelfstandigheid.

Op de laatste cursusdag ontdekken ouders/verzorgers waarom iemand met autisme soms anders reageert dan zij verwachten. Hoe het kan dat hij of zij soms een andere waarheid lijkt te hebben. En waarom iemand met autisme heftig kan reageren op geluiden of aanrakingen. Ouders/verzorgers leren begrijpen dat dit alles een kwestie van niet kunnen is en hoe zij daarop kunnen afstemmen. Daarnaast kunnen zij na deze dag altijd antwoord geven op terugkerende vragen van iemand met autisme, zodat een ‘openstaande map’ écht dicht kan.

Wanneer, waar en hoe vaak?

De cursus start in het najaar, in september en wordt gegeven in Reutum in het Rusttheater en bestaat uit 4 dagen van 09.00 uur tot 16.00 uur. (op een vrijdag, 1 keer in de maand) Voor deze cursus wordt een eigen bijdrage gevraagd van 75 euro per persoon. Voor mensen die dit niet kunnen betalen, wordt gezocht naar een passende oplossing.

 Meer weten of aanmelden voor de cursus?

Bel of mail onze sociaal werkers mantelzorg :
mail:  
e.harmsen@swtd.nl  of n.plegt@swtd.nl /telefoon: 06-38594369 / 06-38275388.

 

INFORMATIE-BIJEENKOMST

Dinsdagavond 20 september 2022 In het Kulturhus Denekamp Oranjestraat 21 Dementie: de rol van de huisarts en de betekenis van/voor de mantelzorger.

Gastsprekers deze avond zijn: Huisarts Olde Riekerink en ervaringsdeskundige Tim de Greve, zoon van vader met dementie. Aansluitend gaan beide personen met u in gesprek. Ze zullen proberen uw vragen te beantwoorden over hoe om te gaan met dementie, de gevolgen e.d.

Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur, inclusief pauze. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. De avond is gratis! Iedereen is welkom, wel graag even aanmelden via de mail vóór 18 september bij e.harmsen@swtd.nl of r.kamphuis@swtd.nl Voor eventuele informatie kunt u bellen Edith Harmsen 06-3859436

 

Uitnodiging voor Pancratiusdag

Op zondag 18 september om 10.30 uur starten we het nieuwe pastorale werkjaar met de jaarlijkse Pancratiusdag bij de Kroezeboom in Fleringen. De viering zal in het teken staan van de vredesweek.  Het koor Cantiamo uit Albergen zal de zang verzorgen. Leden van alle andere koren uit de parochie worden uitgenodigd om zich bij het koor aan te sluiten. Dit jaar zijn er ook activiteiten van de kinder-, jeugd- en jongerenkerk. Na afloop van de viering is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van soep met een broodje. We hopen vele mensen te mogen begroeten. Noteert u de datum vast in uw agenda?

Van harte uitgenodigd!

Pastoraal team en Pancratius Commissie

 

De 5e editie van Samen Top 2000 komt eraan!

SAMEN TOP 2000 , VRIJDAG 9 SEPTEMBER ‘T OALE ROADHOES, TUBBERGEN

Samen Top 2000 was van 2017 t/m 2020 een vast onderdeel van de agenda van de H. Pancratiusparochie. Deze mooie avonden trokken volle kerken, eigen kerkkoren die liederen van deze tijd zongen. Mensen gingen voldaan naar huis. De 5e (lustrum)editie heeft enige tijd op zich laten wachten omdat Samen Top 2000 vanwege corona 2 jaar afgelast moest worden.

De 1e editie vond plaats in de kerk van Tubbergen. Terug denkend aan deze editie, komen bijzondere herinneringen naar boven. Kon dit wel plaats vinden in de kerk? Samen Top 2000 haalde de Tubantia, RTV Oost besteedde hier aandacht aan. Het ging door en dat ondanks de slechte weersomstandigheden, het ijzelde deze avond. De kerk was helemaal vol! De 1e editie was een succes, dus moest er zeker een vervolg komen.

Een jaar later streek Samen Top 2000 neer in de kerk van Albergen, de kerk die praktisch het meest geschikt was, want er waren geen pilaren en het scherm boven het priesterkoor was voor iedereen zichtbaar. Snel werd er het besluit genomen om in de kerk van Albergen te blijven. Zo vond de 2e, de 3e en de 4e editie in de kerk van Albergen. Ook de 5e editie zou daar plaatsvinden maar werd afgelast door corona, waarna de kerk van Albergen is onttrokken aan de eredienst.

De werkgroep die de organisatie op zich neemt heeft besloten dit jaar weer een Samen Top 2000 te laten plaatsvinden en wel op een alternatieve locatie, te weten ’t Oale Roadhoes in Tubbergen, een locatie met een mooie zaal en veel faciliteiten; alleen kunnen er geen 600 mensen plaats nemen, zoals bij de laatste editie in de kerk van Albergen. In de balkonzaal van ’t Oale Roadhoes worden zoveel mogelijk zitplaatsen maar ook staplaatsen gecreëerd om zoveel mogelijk mensen te kunnen ontvangen.

De zes koren die mee gaan doen zijn: ‘nJoy (Reutum/Fleringen), Courage (Langeveen), Multiple Voices (Tubbergen), Cantabilé (Mariaparochie), Clavis (Vriezenveen) en Cantiamo (Albergen), zij hebben liederen uitgekozen en zijn al druk aan het repeteren. Elk koor zal drie liederen gaan zingen (die nog niet eerder zijn uitgevoerd bij Samen Top 2000), en er zal een gezamenlijk slotlied door alle koren worden gezongen. Een avond die de moeite waard zal zijn!! Gastsprekers zijn inmiddels gevonden in de personen van onze burgemeester Wilmien Haverkamp en de kinderburgemeester Annemijn Snijders.

De uitvoering zal plaats vinden op vrijdagavond 9 september. De zaal van het Oale Roadhoes zal deze avond om 19.30 uur de deuren openen, bezoekers kunnen beginnen met een kop koffie.

U bent van harte uitgenodigd voor deze mooie avond, wij hopen dat alle plaatsen bij het Oale Roadhoes bezet zullen zijn. Aansluitend zal er een after party zijn, om na te praten onder het genot van een drankje, ieder aanwezig is hiervoor uitgenodigd en natuurlijk ook de koren: Samen Top 2000 is elkaar ontmoeten!

Volgt u ons op Facebook, Samen Top 2000 heeft een eigen Facebook pagina.

De 5e editie van Samen Top 2000 gaat plaats vinden, wij zijn er bijna klaar voor, wees welkom op vrijdag 9 september vanaf 19.30 uur in ’t Oale Roadhoes in Tubbergen!!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met diaken Bert Huitink (b.huitink@hpancratius.nl)

Jaargang 59 nr. 31, 32,33,34                                                       30 juli t/m 26 aug.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Hoogfeest van Maria ten hemelopneming.

Beste parochianen,

Midden in de zomervakantie vieren wij op 15 augustus als kerk het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. De werkelijke betekenis van de Hemelvaart van Maria wordt pas echt zichtbaar en voelbaar, als we ernaar kijken vanuit de indrukwekkende werkelijkheid van haar leven, vanuit de weg die ze gegaan is in haar leven.
Haar toewijding en dienstbaarheid aan God, haar rol als echtgenoot en moeder van Jezus. Haar standvastigheid in moeilijke situaties. Het geloof in haar Zoon ook al begreep ze Hem niet altijd. Haar steun en betrokkenheid, het beroep dat de leerlingen van Jezus altijd op haar konden doen, ook na zijn dood.

Een gedicht van Toon Hermans verwoord prachtig hoe Maria vandaag de dag nog steeds een grote rol vervult in het leven van vele mensen:

‘Moeder Maria, 
mijn eigen moeder heeft mij van u verteld toen ik een kind was. 
Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt. 
Ik weet dat gij een bron zijt van gaven, 
en dat gij miljoenen mensen die u hebben aanroepen, 
hebt verhoord. 
Als ik naar uw beeltenis kijk, gaat er een warmte vanuit, 
alsof gij zeggen wilt: 
‘Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan’. 
Men noemt u niet voor niets, 
de Moeder van Altijddurende Bijstand. 
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit, altijd en overal, 
laat ons niet alleen.’

 

Ik wens u allen een mooie feestdag toe op 15 augustus en wie op bedevaart gaat naar Lourdes in september, een goede voorbereiding en mooie bedevaart toegewenst.

Hartelijke groet,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

In het weekend van 30/31 juli is er geen viering

 

Thema: Uitzien naar                                                         19e zondag door het jaar

 1. 6 aug. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Liturgiekoor

(Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Vuur!                                                                       20e zondag door het jaar

Za. 13 aug.      19.00 uur: Woord- en Communieviering
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Maria Tenhemelopneming                                                                             

 1. 15 aug. 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

Thema:

 1. 21 aug. 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Huitink)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

parochiËle kroniek:

Overleden:

Cilia Weultjes-Lenes.

Dennenhof 2, Langeveen

* 19-05-1937       ꝉ 03-07-2022

Dat zij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 6 augustus

Jaargedachtenis: Gerard Oude Nijeweme.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Gerard Bekhuis, Jan Weusthuis, Marietje Boswerger-Tijink, Santje Hagedoorn-Groothuis, Johan Koopman, Gerard Nijkamp, Bernard vd Aast, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes.

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 13 augustus

Jaargedachtenis: Gerard Oude Nijeweme, Bennie Steggink, Herman Hagedoorn.

Misintenties: Jan e Marie Bekhuis-Waaijer, Marietje Boswerger-Tijink, Santje Hagedoorn-Groothuis en Herman Hagedoorn, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes.

jaargedachtenissen en misintenties  maandag 15 augustus

Misintenties: Bennie Kienhuis

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 21 augustus

Misintenties: Santje Hagedoorn-Groothuis, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Gerard Oude Hendriksman, Joop Plegt, Cilia Weultjes-Lenes.

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 6 augustus 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Collectanten: G. Olimulder, J. Grootelaar

Misdienaar: D. Hendriksen

Zaterdag 13 augustus 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme, A. Schothuis, T. Rozenkamp

Collectanten: H. Mensen, J. Grootelaar

 

Maandag 15 augustus 19.00 uur
Lector: M. Pouwels

Collectanten: G. Olimulder, J. Grootelaar

Zondag 21 augustus 09.00 uur
Lector: T. Rozenkamp

Collectanten: J. Rozenkamp, H. Mensen

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is, in verband met de vakantie, voor een periode van 4 weken. Het volgende komt uit op woensdag 23 augustus.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 18 augustus 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Wil jij net als Inge Kuiphuis bijdragen aan een rechtvaardige wereld?

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) heeft verschillende programma’s voor missionaire veldwerkers. Zo ondersteunt WNM missiewerkers die, tussen 3 en 5 jaar, worden uitgezonden. In deze periode maak je deel uit van de lokale gemeenschap en gezamenlijk werk je op een praktische manier aan thema’s rondom lokale problematiek.

Inge Kuiphuis was al sinds jonge leeftijd geïnteresseerd in armoede en onrechtvaardigheid. Daarom is ze Internationale Ontwikkelingsstudies gaan studeren, waarbij ze stage heeft gelopen bij een inheemse gemeenschap in de Colombiaanse Amazone en onderzoek deed naar toerisme in de favela´s van Rio de Janeiro. Via vrijwilligerswerk voor Mensen met een Missie kreeg ze via de WNM de kans om te werken voor landarbeidersbeweging MTC in Guatemala. Daar organiseert ze met jongeren bewustwordingscampagnes, en schrijft ze samen met haar collega´s projectvoorstellen om bijvoorbeeld geweld tegen vrouwen tegen te gaan.

Voordat Inge in contact kwam met WNM, dacht ze bij het woord missionaris aan een man die het geloof verkondigt in andere landen. Maar in de praktijk bleek het anders. Het missionaire werk gaat namelijk over de praktische toepassing van katholieke waarden zoals solidariteit en gelijkheid. Haar bijdrage in de lokale gemeenschap zorgde voor een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid, want het samenwerken aan een rechtvaardigere wereld is en blijft actueel. Ook andere missionaire veldwerkers van de Week Nederlandse Missionaris zetten zich in voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd rondom een gevarieerd aantal onderwerpen zoals educatie, gezondheid en arbeidsrechten.

 

Wil jij zelf ook bijdragen aan een rechtvaardigere wereld?

 

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) heeft verschillende programma’s voor missionaire veldwerkers. Zo ondersteunt WNM missiewerkers die, tussen 3 en 5 jaar, worden uitgezonden. In deze periode maak je deel uit van de lokale gemeenschap en gezamenlijk werk je op een praktische manier aan thema’s rondom lokale problematiek.

Het jongeren programma van WNM geeft jongeren tot ongeveer 30 jaar de kans om een unieke levenservaring op te doen. Zij gaan voor een periode van 3 tot 12 maanden naar het buitenland om samen met de lokale bevolking bij te dragen aan initiatieven rondom gerechtigheid.

Herken jij jezelf hierin en ben je geïnteresseerd in ondersteuning vanuit de Week Nederlandse Missionaris? Heb je misschien al een idee naar welk land of project je zou willen gaan? Of ben je je nog aan het oriënteren?

Neem vooral contact op met WNM:

Telefonisch: 06 15 14 2100

E-mail: contact@weeknederlandsemissionaris.nl

 

Nog tot 12 augustus a.s. opgave voor bedevaart Kevelaer mogelijk

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2022 vindt de jaarlijkse bedevaart van de Broederschap Noord-Oost Twente naar Kevelaer plaats. De intentie van de bedevaart is: “Hemel en aarde aanraken” In het kader van de viering van het 150-jarig jubileum zal vicaris Cornelissen bij de bedevaart aansluiten en mee voor gaan in de vieringen. Verder worden de vieringen verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan mee: pastoor Munsterhuis , pastor Kerkhof Jonkman, pastor van de Sman en pastoraal werker Christianne Saris.

De muziekvereniging van Rossum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen. Het dameskoor en het herenkoor van Vasse zullen de zang tijdens de vieringen verzorgen, waarbij ook leden van het koor van Noord-Deurningen zullen mee zingen.

 

We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige jubileum bedevaart. Deze wordt door de broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten. Er zijn genoeg plaatsen in de hotels. Voor gasten die voorheen in het hotel de Golden Apfel  overnachtten, ( dat nu gesloten is) is er nu de mogelijkheid om in het Priesterhuis te overnachten.

 

Aanmelding en verdere informatie
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart wordt een bijdrage van € 10 per persoon gevraagd voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

 

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

Geesteren:        mevrouw Y. Koggel                        telefoon 0546 – 63 27 9
mevrouw R. Rosenberg               telefoon 06 – 42 43 68 90
de heer Th. Maathuis                   telefoon 0541 – 55 14 73
Langeveen:        de heer J. Paus                               telefoon 0546 – 68 12 24
mevrouw M. Postel                       telefoon 06 – 11 46 27 48
Reutum/Fleringen: de heer J. Bijen, Weerselo telefoon 06 – 23 99 79 06
Tubbergen:        mevrouw B. Olthof                        telefoon 0546 – 62 27 74
Vasse:                  mevrouw R. Kemna                       telefoon 0541 – 68 02 94
mevrouw L. aan de Stegge        telefoon 06 – 50 61 08 70

Of voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart: Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06). Voor specifieke informatie over de 1-daagse bedevaart per bus: Mw. R. Aveskamp uit Rossum (telefoon: 0541 – 62 56 71) of Mw. A. van Langen uit De Lutte (telefoon: 0541 – 55 20 08)

U kunt zich nog tot 12 augustus opgeven.  Van harte welkom!

 

 

Jaargang 59 nr.29, 30 en 31                                                                     9 t/m 29 juli

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Teambuilding vrijwilligers Kinder-Jeugdkerk en Rock Solid.

Eindelijk kon het doorgaan, het stond twee jaar geleden op de agenda, het kon zaterdag 25 juni plaats vinden. De drie werkgroepen die aandacht schenken aan kinderen, jeugd en jongeren konden elkaar gaan ontmoeten.

Deze middag stonden niet de kinderen en jongeren centraal, het waren deze middag de vrijwilligers waar de aandacht naar uitging. Dit ging onder begeleiding van Anneke Hemmer die deze middag voor haar rekening nam. Van haar hadden de vrijwilligers vooraf een vragenlijst ontvangen die ze digitaal moesten invullen. Niet ‘even’ een aantal vragen beantwoorden, ze moesten er echt voor gaan zitten.

Eén van de vragen: welk gebakje zou je uitkiezen bij de bakker? Tot hun grote verrassing stonden deze gebakjes deze middag op tafel, dat was een mooi welkom aan de vrijwilligers, je eigen gebakje, kop koffie of thee, en de vrijwilligers werden van harte welkom geheten.

Kennis maken onder het motto: niets moet, alles mag. Je mocht drie kaarten waar een uitspraak op stond van tafel pakken en jezelf voorstellen. Wie ben je, waar woon je en wat doe je in het dagelijkse leven, wat wil je over jezelf vertellen.

Vervolgens gingen we samen door Geesteren wandelen met een aantal stops. Tijdens het wandelen werd er volop met elkaar gesproken, bijkletsen over alles waar we mee bezig zijn in ons dagelijkse leven. Uiteenlopende gesprekken werden er gevoerd. Tijdens de stops ging het over het vrijwilligerswerk: hoe lang ben je vrijwilliger, wat is je rol binnen de werkgroep, ben je een doener of denker. Zo stonden we in een kring om daar over te vertellen, het verliep spontaan, onder het motto: niets moet, alles mag!

Welke vragen waren er nog meer voorbij gekomen in de vragenlijst: wat is de grootste blunder die je ooit hebt gemaakt? Welke blunder hoort bij wie? Samen, per werkgroep puzzelen en raden bij wie hoort welke blunder. Gezelligheid was ook een onderdeel van de middag er werd volop gelachen met elkaar.

Rond de klok van 16.00 uur kwamen we terug in de dagkapel. Een laatste opdracht: een lijst met persoonlijke beschrijvingen, welke beschrijving hoort bij wie. Een laatste puzzel. Kennen wij elkaar na deze middag? Er was veel verteld en besproken deze middag, zo moeilijks was de laatste puzzel niet meer. Wij kregen een kaartje met een uitspraak om thuis over na te denken.

Afsluitend was er een drankje met een hapje. Diaken Bert Huitink dankte de vrijwilligers voor hun inzet, voor hun enthousiasme voor de mooie activiteiten die worden georganiseerd. Anneke Hemmer werd bedankt voor de organisatie, voor haar was het de eerste keer, Anneke top gedaan.

Iedereen ging met een voldaan gevoel naar huis, het was een goede middag geweest, bijzonder om zo met elkaar kennis te maken, en het werkjaar af te sluiten. Samen werd er opgeruimd en afgewassen, zoals we dat altijd doen bij de activiteiten zo werd dat deze middag ook gedaan.

De kinder- Jeugdkerk, Rock Solid Junior en Rock Solid wenst u een fijne vakantie. Zondag 18 september openen wij het werkjaar tijdens de Pancratiusdag.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

Thema: Allen verbonden                                               15e zondag door het jaar

 1. 9 juli 19.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Courage

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Bezorgd?                                                                16e zondag door het jaar

 1. 17 juli 09.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastor Saris)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema: Uw Rijk kome                                                     17e zondag door het jaar

 1. 24 juli 09.00 uur: Woord- en Communieviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

In het weekend van 30/31 juli is er geen viering.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 9 juli

Jaargedachtenis: Jan Bertels, Anita Rikhof

Misintenties: Jan Bertels, Joop Plegt, Marietje Boswerger-Tijink, Santje Hagedoorn-Groothuis, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof.

 

 

 

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 17 juli

Jaargedachtenis: Gerard Bekhuis, Herman Rikhof.

Misintenties: Gerard Bekhuis, Regina Oude Hendriksman, Marie Oude Hendriksman, Gerard Oude Hendriksman, Marietje Boswerger-Tijink, Snatje Hagedoorn-Groothuis. Joop Plegt.

jaargedachtenissen en misintenties  Zondag 24 juli

Misintenties: fam. Steggink-Janmaat, Marietje Boswerger- Tijink, Santje Hagedoorn-Groothuis.

 

LECTOREN EN MISDIENAARS EN COLLECTANTEN:

Zaterdag 9 juli 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, J. Lescher, M. Hesselink

Collectanten: J. Grootelaar, H. Mensen

Zondag 17 juli 09.00 uur

Lector: Y. Nijhuis
Collectanten: G. Olimulder, H. Mensen

Zondag 24 juli 09.00 uur

Lector: M. Hesselink, I. Scholten, A. Schothuis
Collectanten: J. Rozenkamp, J. Grootelaar

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 3 weken. Het volgende komt uit op woensdag 20 juli.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 27 juli 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

 

INFOBLAD/MISINTENTIES

Het eerstvolgende infoblad komt uit op 27 juli.

In het weekend van 30 en 31 juli is er geen viering in onze kerk, omdat het dan de 5e zondag van het weekend is.

Wilt u bij het inleveren van misintenties hiermee rekening houden?

 

 

DURF TE VRAGEN!

Wie heeft er wol en/of katoen over en doet hier niets meer mee.

Diverse dames breien vestjes, dasjes, dekentjes en mutsjes voor Tanzania en Oeganda. Wol en/of katoen is van harte welkom zodat deze dames door kunnen gaan met dit mooie diaconale werk.

Alvast dank,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

j.meupelenberg@hpancratius.nl  of tel. 06-20486904.

 

 

 

De christelijke boekwinkel ’Boek en Hart’ uit Almelo stelt zich graag aan u voor!

Al ruim 5,5 jaar is de christelijke boekwinkel Boek en Hart in Almelo gevestigd. Boek en Hart is een Stichting; alle medewerkers doen dit op vrijwillige basis.

Boek en Hart

De naam van onze winkel is Boek en Hart. Boek verwijst naar boeken, het belangrijkste product in ons winkelassortiment. Hart verwijst allereerst naar Gods liefde voor ons. Vanuit deze liefde hebben we liefde/hart voor de winkel en hart voor de medemens. We willen Gods Woord graag uitdragen aan mensen die nog niet bekend zijn met het Evangelie. Mensen die wel bekend zijn met Gods Woord willen we graag toerusten. Met het woord “hart” geven we tevens aan dat we niet alleen boekwinkel zijn, maar ook nevenactiviteiten ontplooien, zoals bijvoorbeeld het organiseren van thema-avonden, kindermiddagen, signeersessies en workshops.

Assortiment

U kunt bij ons terecht voor Bijbels, (Youcat) jongerenbijbel, de Willibrordbijbel, kinderbijbels, (Bijbelstudie)boeken, liedboeken, christelijke bladmuziek, romans, thrillers, jeugdboeken, cd’s, dvd’s, (communie)kaarten, sieraden, Israëlproducten en allerlei mooie geschenkartikelen. Maar ook minder voor de hand liggende artikelen kunt u bij ons bestellen. Denkt u dan bijvoorbeeld aan collectezakken, kaarsen, etc. Ook verkopen we tweedehands boeken. Het assortiment dat we in de winkel hebben staan, heeft voornamelijk een christelijke signatuur. We kunnen daarnaast heel veel bestellen, ook algemene (kinder)boeken en zelfs studieboeken. Informeert u eens bij onze winkel, er is veel mogelijk! We proberen ook op de actualiteit in te springen. In de winkel liggen bijvoorbeeld op dit moment boeken over Titus Brandsma en ook het tijdschrift “Klooster!” bestellen we telkens nieuw voor de winkel.

 

 

Adres en openingstijden

Boek en Hart bevindt zich aan de Holtjesstraat 30 in Almelo (tegenover kledingzaak Henk ter Horst). Het telefoonnummer is 0546-706515, email: info@boekenhart.nl

maandag: gesloten

dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 17.30 uur

zaterdag: 10.00 – 17.00 uur

We hebben een website waar regelmatig nieuws op staat (www.boekenhart.nl), maar ook op Facebook en Instagram zijn we actief.

U bent van harte welkom in de winkel om eens rond te kijken!

Het christelijk boekenhuis de Akker uit Vriezenveen

Christelijk boekenhuis de Akker is een non-profit stichting, die draait op een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Elke vrijwilliger zet zijn of haar eigen unieke talenten in voor de winkel en stichting.

Ambitie

Met ons werk streven we meerdere doelstellingen na:

Evangelisatie. De verbreiding van Gods Blijde Boodschap in Bijbel, boek, muziek en beeld.

Het bieden van een plaats voor rust, ontmoeting en verdieping voor onze klanten en vrijwilligers. In werkritme, als mensen hun werk verliezen of juist weer aan het werk willen.

Ondersteuning van goede doelen voor Twenterand en omgeving, in overeenstemming met onze doelstellingen voor evangelisatie en diaconaat

Met regelmaat organiseren we leuke kleurwedstrijden, workshops of optredens in onze winkel. De activiteiten zijn voor jong en oud, man en vrouw.

Assortiment

Er is een ruim aanbod aan (kinder)Bijbels, christelijke (dag)boeken, CD’s, sieraden, cadeauartikelen en mooie (woon)accessoires Ook voor belangrijke gebeurtenissen als geboorte, doop, communie en belijdenis hebben wij een aandenken. Maar er is meer …  wat dacht u van onze sieraden en (houten) woonaccessoires met sierlijke, pakkende teksten? Of een kleurboek met Bijbelse kleurplaten, geschikt voor alle leeftijden en goed voor urenlang kleurplezier!

Adres en openingstijden

Christelijk boekenhuis De Akker bevindt zich aan het Westeinde 305 te Vriezenveen.

T: 0546 – 56 34 93. E: info@akkerboek.nl F: www.facebook.com/deakkervriezenveen

Openingstijden

Maandag: 13.00 – 17.00 uur. Dinsdag tot en met zaterdag:     10.00 – 17.00 uur

U bent van harte welkom in de winkel.

 

245 Twenterandse vakantietasjes voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Zo ook in Twenterand. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes erop uittrekken, blijven zij thuis.
In armoede opgroeien betekent ook geen geld hebben om bv. op vakantie te gaan. Vandaar dat het Diaconaal Platform Twenterand (=DPT),
een samenwerkingsverband van de diaconieën van de Twenterandse Kerken en de stichtingen Manna, Boot, Lichtpunt, Steunfonds Vluchtelingenwerk en Leergeld, de actie Vakantietas 2022 hebben opgepakt. Het is een logisch vervolg op voorgaande jaren en het is ook nog harder nodig gezien de prijsstijgingen van vele producten.
245 kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar ontvangen begin juli een vakantietas. Er zijn drie categorieën tasjes: voor de jonge kinderen tot en met 4 jaar, voor de basisschoolkinderen van 5 t/m 11 jaar en voor de jongeren van 12 t/m 17 jaar.

Het in kaart brengen van de doelgroep en de verspreiding van de tassen vindt plaats via de Stichting Manna.
De H. Marcellinus parochie, locatie Vroomshoop/Geerdijk en de

 1. Pancratius parochie, locatie Vriezenveen, hebben dit jaar de organisatie voor het vullen van de tasjes op zich genomen. Waarom: die blijde gezichten daar doen we het voor. Nieuw dit jaar: huisvlijt, zestig knuffels zijn gemaakt waarvoor vele uren is gebreid.

De actie is mogelijk geworden door bijdrages van de PCI H. Pancratius en H. Marcellinus en de diaconieën en van de kerken uit Twenterand en door sponsoren: Geerdijk: Simon Kuiper, Bekmann, De Brug; Vroomshoop: Jumbo, Bruna, Super-COOP, Anne-Marie, Top1Toys, Luvro, Oosterveens Olie, DADrogist.Twenterandse bibliotheken. Hengelo: Stella; Almelo Mw. Snijders en Brusche; Westerhaar: Jumbo; Vriezenveen: Mw. von Piekartz, De Tamboer, Outlet Shopping, DADrogist. De tassen zelf zijn aangereikt door Kerk in Actie Nederland. In actie voor de naast; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd.

Op deze wijze hoopt DPT-inhoud te geven aan onze opdracht:

‘’Helpen, geven, delen van Twenteranders voor Twenteranders’’.

Voorzitter Diaconaal Platform Twenterand.

GerritJHKuiper@gmail.com

Woensdag 27 juli Pelgrimage

Van Zenderen naar Nijmegen,

Titus Brandsma Memorial

Titus, voorvechter voor vrede,

wat heeft hij ons te zeggen

 

Titus Brandsma (1881-1942) heeft zich zijn leven lang actief ingezet voor vrede en vrijheid. 27 juli organiseren we een pelgrimage naar Nijmegen waar hij bijna 20 jaar woonde. In 2005 heeft de bevolking hem uitgeroepen tot

‘grootste Nijmegenaar aller tijden”

We verkennen de gedachtenisplekken in Nijmegen. We verdiepen ons in zijn motivatie voor vrede en wat dat nu voor ons kan betekenen. De World Peace Flame die sinds 2012 in De Wonne in Enschede brandt gaat mee naar Nijmegen, waar ze samen komt met de vredesvlam aldaar. In de kerk van het Titus Brandsma Memorial sluiten we onze pelgrimage af met een korte viering

 

Programma

08:45    Vertrek met de bus vanaf het Karmelklooster in Zenderen.

10:30    Aankomst Titus Brandsma Memorial Nijmegen.

10:40     Ontvangst met koffie.

11:00     Start rondwandeling in kleine groepjes

12:30    Stilteviering in de kerk; u kunt eraan deelnemen na de rondwandeling.

13:00     Lunch, een soep wordt geserveerd, zelf uw brood meenemen.

13:45     In gesprek met een tekst van Titus m.b.t. vrede.

15:00     Ontstaan en betekenis vredesvlam, en samenkomst aldaar.

Plaatsen van de muurkrant van kinderen van de Titus Brandsma

school in Hengelo. Het vredesvuur gaat mee terug naar Twente.

15:30     Afsluitende viering in de kerk.

16:00     Opstappen en met de bus terug naar Zenderen.

18:00     Aankomst Zenderen (naar verwachting).

 

Aanmelding

Per mail naar:                  karmeltwente@karmel.nl  of 06 -20464520

Sluitingsdatum:               zondag 10 juli

Kosten:                                €30,00 (busreis, programma, koffie/thee/soep)

                                               Reknr. NL95RBRB 8835316170 tnv. St. Karmel

                                               Twente o.v.v. Busreis 27 juli

Meer informatie:            u krijgt een uitgebreid programma toegestuurd

 

Vrije gift

De kosten van deze pelgrimage vallen hoger uit dan

 we vooraf hebben begroot.

Vrije gift, voor wie kan, is zeer welkom

www.karmelcentra.nl/twente