CONTACT GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN. 

Grotestraat 70, 7651 CK Tubbergen, tel. 0546 – 621238
E-mailadres: info.tubbergen@hpancratius.nl
Secretariaat: Mw. Angelique Fiselier.
Openingstijd van het secretariaat is woensdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur.

Voor dringend pastorale hulp in geval van geestelijke bijstand, ziekte en of overlijden dan belt u altijd met de weekwacht, telefoonnummer: 06-20430155

KOSTERSTEAM: Coördinator; Bert Bekhuis, tel. 0546-621275 of 06-38290979

PASTORIE: Grotestraat 64 7651 CK Tubbergen

BASILIEK: Grotestraat 70 7651 CK Tubbergen
Het huidige kerkgebouw werd eind vorige eeuw (1897) onder architectuur van Alfred Tepe gebouwd en behoort tot de neo-gotiek.
De toren (eigendom van de burgerlijke gemeente Tubbergen) stamt uit het begin van de zestiende eeuw en is opgetrokken uit Bentheimer zandsteen.
De toren is in 1977/1978 gerestaureerd en eind 2014 zijn klokken, klokkenstoel en aansturing gerestaureerd en vernieuwd!
Zowel de toren als het kerkgebouw en het interieur zijn ‘Beschermd Rijksmonument’.
Op 6 januari 2000 werd de kerk door Joannes Paulus II verheven tot Basilica Minor.
Onze Basiliek, is elke dag van 09.00 uur tot 18.00 uur geopend.
De Sint Pancratius Basiliek is uniek in de wereld met 35 gebrandschilderde  ramen van kunstenaars uit vijf generaties Nicolas.
De Kunstwerken zijn in een periode van ruim honderd jaar tot stand zijn gekomen.
Ook de kruiswegstaties in brons zijn ontworpen door de beeld­houwster, Suzanne Nicolas-Nys.
In de kerk staan 2 Maarschalkerweerd orgels, het hoofdorgel is uit 1881 geheel gerestaureerd.
Het orgel in de kerk is in 1883 gebouwd en bezit een nieuwe kast door vrijwilligers gebouwd.

MISINTENTIES
Deze kunt u opgeven bij het secretariaat op woensdagmorgen, tussen 09.00 en 11.00 uur.
Buiten deze tijden om kunt u uw misintenties schriftelijk opgeven via een briefje in de brievenbus no. 70 bij de kerk,
via e-mail; info.tubbergen@hpancratius.nl of KLIK HIER voor opgave van misintentie of jaargedachtenis.
Het verschuldigde bedrag (€ 10,– voor een misintentie of een jaargedachtenis) kunt u contant bijvoegen in een envelop of overmaken op rekeningnummer: NL68 RABO 0151 4283 44 t.n.v. H. Pancratius Tubbergen o.v.v. ‘misintenties’.
De gelden (stipendia) voor misintenties en jaar gedachtenissen zijn tevens een bijdrage aan de basiliek.

BANKGEGEVENS GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN
Bankrekeningnummer:
 NL 68 RABO 0151 4283 44  t.n.v. H. Pancratius Tubbergen.

INFORMATIEBLAD
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om ons “Informatieblad” mee te nemen uit de basiliek, maar toch geïnformeerd wilt zijn over het nieuws in onze geloofsgemeenschap, meld u dan aan via info.tubbergen@hpancratius.nl om geïnformeerd te blijven. We sturen ons Informatieblad graag per mail! Wijzigt uw mailadres, laat het ons ook weten om in contact te blijven!

KERK TV
Alle kerkdiensten zijn live te volgen via de knop “Kerk TV” op onze website of via onze directe link https://hpancratius.nl/kerk-tv
Hier kunnen uitzendingen van vieringen gekeken en teruggekeken worden.

KERK RADIO
Voor Kerkradio kunt u contact opnemen met H. Weernink tel. 0546-621776
Kerkradio wordt uitgezonden via kanaal 22.3

AULA
Onze Basiliek bezit ook een Aula deze bevindt zich rechts achter in de kerk, deze ruimte functioneert als zodanig heel goed vooral omdat de ruimte onder de toren als condoleanceruimte gebruikt kan worden, men kan hier gepast afscheid nemen van de overledene.
Om naderhand de familie in de condoleanceruimte te condoleren met hun verlies.
Ook bij de uitvaartviering is het heel passend de overledene van uit de Aula op te halen en de kerk in te dragen.
Gedurende de dagen, dat een overledene is opgebaard in de aula/het mortuarium, zijn enkele vrijwilligers beschikbaar om de naaste familie op hun verzoek te begeleiden bij een bezoek aldaar.
Hiervoor kan men contact opnemen met:
Mw. R. Stamsnijder, Oldenzaalseweg 50, Tubbergen
tel. 0546-624818

UITVAARTEN: Coördinator dhr. A.H. Vreeswijk, tel. 06-50251252.VIJF GENERATIES GLAZENIERSKUNST VAN DE FAMILIE NICOLAS

IN DE BASILIEK VAN DE H. PANCRATIUS TE TUBBERGEN
Achter in de basiliek ziet u een plaquette, waarop de vijf generaties van deze glazeniers familie en hun ramen in kleur zijn aangegeven. Ter verduidelijking van deze beschrijving is op de laatste pagina een plattegrond van de kerk getekend, waarop alle 35 gebrandschilderde ramen met nummers staan aangegeven.
Ook zijn er rondleidingen mogelijk in de basiliek, hiervoor kunt u; uitsluitend een afspraak maken via het secretariaat van de Stichting:
mevr. M. van Wegen, secretaris,
Bruno van Ommenstraat 48, 
7651 BS Tubbergen,
tel. 0546 – 622338

 

HISTORIE GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

Geschiedenis van de Sint Pancratius basiliek Tubbergen

De kerstening van Twente vond plaats vanuit Oldenzaal en Ootmarsum.

Door de parochie Ootmarsum werden kapellen gesticht in Denekamp (1150), Almelo (1236) en Tubbergen (c.1276).

De oorspronkelijke kapel was gebouwd op de hof van het adellijk geslacht “van Tubbergen” Deze hof was een hoofdhof of Curtis, d.w.z. een centrum van agrarische exploitatie, en lag ten oosten van de kerk waar men nu spreekt van “’t Rot” Later is deze hof uitgegroeid tot een havezate onder het adellijk geslacht “van Eschede”, dat van 1411 tot 1806 op deze hof heeft gewoond. In 1582 is het huis Eschede of Eeshof verwoest en daarna ten noorden van het dorp nieuw gebouwd waar wij nu nog spreken van de “de Eeshof”.

De kapel in Tubbergen was gewijd aan de Heilige Pancratius. Deze was onder keizer Diocletianus als martelaar gestorven, en begraven aan de Via Aurelia buiten Rome. Volgens de legende zou bij afkomstig zijn uit Frygië in Klein-Azië en zou hij op veertienjarige leeftijd zijn gestorven. Hij geldt als patroon van trouw aan een eens gegeven woord. De kapel werd bediend vanuit Ootmarsum. In de vijftiende eeuw werd de kapel vergroot tot een eenbeukig kerkje en in het begin van de zestiende eeuw werd de toren gebouwd. Deze, opgetrokken in Bentheimer zandsteen, staat er nog steeds. Op 12 maart 1576 werd Tubbergen, kerkelijk gezien, van Ootmarsum gescheiden en werd hier een zelfstandige parochie opgericht.

Ootmarsum heeft hier heftig tegen geprotesteerd, de reden zullen van financiële aard zijn geweest, maar het geschil werd bijgelegd. Tot een duurzaam bewijs van de getroffen scheiding gaf Ootmarsum aan Tubbergen een grote zilveren medaille, waarop de afscheiding gegraveerd was. Later is deze zilveren plaat omgegoten ten behoeve van een miskelk.

Toen in 1597 prins Maurits Oldenzaal, het bolwerk van de Spanjaarden in het oosten van het land, binnentrok kon de reformatie in Twente ingang vinden. Pastoor Schildhuis van Tubbergen bleef echter het oude geloof trouw. Hij stierf in 1610. Tussen 1605 en 1626 was Oldenzaal weer in Spaanse handen. Daarna werden de Spanjaarden voorgoed verdreven en kon gewerkt worden aan de protestantisering van Twente. In 1634 werd een predikant in Tubbergen benoemd. De kerk werd voor katholiek gebruik gesloten. Dat Twente toch voor een deel katholiek is gebleven, is te danken aan het feit dat Oldenzaal twintig jaar in Spaanse handen is geweest. In die jaren kon hier de katholieke contra-reformatie krachtig ter hand worden genomen. Na deze Spaanse jaren raakten de katholieken hun kerkgebouwen kwijt en waren ze genoodzaakt in boerenschuren of adellijke erven bijeen te komen. Wanneer dit voor de katholieken van Tubbergen te gevaarlijk was trok men over de nabijgelegen landsgrens of kwam men samen onder de eeuwenoude Kroezeboom in Tubbergen. In de tweede helft van de achttiende eeuw braken voor de katholieken betere tijden aan. In 1762 werd het pastoor Henficus Bloemen (1758-1806) vergund aan de westzijde van het dorp een kerkhuis te bouwen.

In 1809 bracht Lodewijk Napoleon, Koning van Holland (1806-1810), een bezoek aan Twente en logeerde hij bij de graaf Van Rechteren op het kasteel van Almelo. Daar ontving hij pastoor Johannes van Weersel (1806-1824). Hij nam kennis van het feit dat Tubbergen grotendeels katholiek was gebleven (duizend katholieken tegen 68 protestanten). In hetzelfde jaar 1809 werd de oude kerk weer aan de katholieken teruggegeven.

De Hervormden bouwden in 1810 een eigen kerkje, dat in 1931 werd vergroot. Hier bevindt zich nu de laatgotische zandstenen preekstoel uit de oude kerk. Bij de plechtige ingebruikneming van de oude kerk hield pastoor Van Weersel een preek naar de woorden uit de Apocalyps: ‘En ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen’. Aangezien een handvol protestantse gezinnen niet in staat was geweest om voor het benodigde onderhoud te zorgen was de oude kerk bijna twee eeuwen lang zeer verwaarloosd. In 1826 begon men met de noodzakelijke restauratie van het kerkschip.
In 1827 en 1828 werden twee klokken in de toren – die in 1798 eigendom van de gemeente was geworden – geplaatst. De bouwvallige torenspits heeft haar bestaan tot 1842 weten te rekken. In dat jaar werd de toren ontdaan van zijn spits en een gedeelte van zijn bovenbouw er kwam een korte houten spits als vervanging. In 1881 werd de kerk verrijkt met een orgel van de firma Maarschalkerweerd uit Utrecht. Dit orgel is thans nog aanwezig. In 1996 kwam de kerk in het bezit van een tweede Maarschalkerweerd-orgel, een koororgel uit 1882.

In 1893 werd voor het eerst van een nieuw te bouwen kerk gesproken. Drie jaar later begon men met de afbraak van de oude, bouwvallige kerk. Architect van de nieuwe kerk was Alfred Tepe. Op 30 juni 1897 werd zij plechtig in gebruik genomen. Een van de sprekers op die dag was de grote emancipator van de katholieken dr. H.J.A.M. Schaepman (1844-1903), afkomstig uit Tubbergen en in 1927 in zijn geboorteplaats met een standbeeld geëerd. Het brede middenschip van de nieuwe kerk wordt geflankeerd door smallere, doch even hoge zijbeuken. Het schip bestaat uit drie traveeën. Bij de derde travee buigen de buitenmuren uit, zodat een soort transept ontstaat. De kruisgewelven worden gedragen door ronde kolommen. Aan weerszijden van de toren bevindt zich een zijkapel.

In 1977 -1978 vond een restauratie van de toren plaats. Bij die gelegenheid werd deze drie meter verhoogd, wat nog duidelijk te zien is aan het kleurverschil. Ook kwamen er twee nieuwe klokken bij. De kerk behoort tot de neogotiek. Zowel de toren als het kerkgebouw en het interieur zijn: “Beschermd Rijksmonument”.

Bij besluit van Paus Johannes Paulus II is onze parochiekerk op 6 januari 2000 als eerste kerk in het nieuwe millennium verheven tot Basiliek. Het predicaat basiliek is een eretitel die wordt toegekend aan kerken met een bijzondere of opvallende status. Om in aanmerking te komen voor het predicaat Basiliek moet aan een aantal strenge voorwaarden worden voldaan. Zo moet er in elk geval altijd nog sprake zijn van een vitale en levende kerkgemeenschap waaraan het betreffende kerkgebouw ten dienste staat. Daarnaast moet het gebouw voldoen aan bepaalde minimum-maten en moet een zekere ouderdom hebben. Vervolgens is het van groot belang dat de kerk onderscheidend is van andere kerken in de streek; met andere woorden er zal sprake moeten zijn van iets heel bijzonders in of aan de kerk waardoor deze er echt uit springt ten opzichte van andere kerken. Dat hele bijzondere is in onze kerk met name aanwezig door de 35 gebrandschilderde glas in lood ramen van vijf opeenvolgende generaties van de bekende glazeniersfamilie Nicolas.

De basicale waardigheid wordt zichtbaar tot uitdrukking gebracht door met name twee versierselen:

–        het tintinnabulum (standaard met bellen)

–        het conopeum (standaard met paraplu).

Beide eretekenen staan in onze kerk op het priesterkoor ter weerszijden van het hoofdaltaar. Het tintinnabulum is ontworpen en gemaakt door de Roermondse kunstenaar Dick van Wijk. Het conopeum is geheel door enkele vrijwilligers in de parochie gemaakt.

De status van basiliek levert ook het recht op tot het voeren van een wapen. Wapens worden in ons land uitsluitend verleend door de Hoge Raad van Adel Bij besluit van 4 september 2000 is aan onze basiliek het wapen toegekend.

Het Nederlandse basiliekwapen kan men uniek noemen. In het buitenland en buiten Europa vindt het zelfs navolging. Karakteristiek voor het basiliekwapen is de bovenzijde van het wapenschild: U ziet schuin gekruist een conopeum van goud, waarvan het scherm gebaand van goud en geel (rood) met volants van hetzelfde, om en om , gevoerd met goud, en een tintinnabulum van goud, waarin een klokje van zilver. Met het bovenste deel wordt de basilicale waardigheid aangegeven. De onderste helft is gedeeld: In het veld linksonder ziet u een zwaard van zilver, met gevest van goud, vergezeld van twee ijskristallen van zilver. Het zwaard verbeeldt de patroonheilige van onze parochie, de H. Pancratius, die door het zwaard is onthoofd, oplast van Keizer Diocletias te Rome. Sint Pancratius is een populaire volksheilige, een noodhelper.  Verder behoort hij tot een van de ijsheiligen. Wat lag er meer voor de hand, dan aan het zwaard twee ijskristallen toe te voegen, deze staan voor de H. Marmerus en de H. Servatius, die samen met de H. Pancratius de IJsheiligen vormen. De kleur blauw versterkt deze symboliek, terwijl deze kleur tevens aan de Maagd Maria wordt toegeschreven. Eenvoud en treffend waren hier de doelstellingen. Het veld rechtsonder vertoond in goud drie bergen, verwijzend naar de drie bergen in het gemeentewapen van Tubbergen. Omdat men in de heraldiek naar contrast zoekt vanwege de gewenste duidelijkheid, was het zwarte wapen van Tubbergen een probleem. Om het originele wapen te behouden is ervoor gekozen het met een gouden zoom te omlijsten. Aan het wapen is het devies toegekend: Caritas pro Armis hetgeen betekent: De liefde als Wapen. Het voorstel voor dit devies komt van pastoor Th. v.d. Sman.

De status van Basiliek brengt ook verplichtingen met zich mee, o.a.,

Het houden van vieringen bij gelegenheid van:
·         De verheffing tot Basiliek (Hoogfeest van Epifanie, 6 januari).
·         Feest van St. Petrus’ Stoel, 22 februari.
·         Hoogfeest van H.H. Petrus en Paulus, 29 juni.
·         Herdenking van de Pauskeuze, (datum).
·         Op hoogfeesten dient een gezongen eucharistie te worden gevierd.


 

TARIEVEN GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

TARIEVEN m.i.v. 1 januari 2018.
Binnen de geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius parochie werden verschillende tarieven gehanteerd voor dezelfde dienstverlening. Deze tarieven zijn sinds 2012 niet aangepast en geïndexeerd. Al langere tijd gingen geluiden op om als één parochie uniforme tarieven toe te passen binnen alle geloofsgemeenschappen. TOELICHTING WIJZIGINGEN TARIEVEN – LEES MEER

Tarieven H. Pancratius parochie voor geloofsgemeenschap Tubbergen met ingang van 2021!

Eventuele toelichting enkel tarief*1
Sacramenten H. Doopsel Incl. doopkaars en oorkonde € 50,00*
1e H. Communie € 30,00
H. Vormsel € 30,00
Huwelijksviering/-jubileumviering Inclusief kosten parochieel koor € 400,00*
Jubileumviering in reguliere viering € 100,00*
Afscheid/uitvaart Afscheidsviering/Uitvaart

Uitvaart + begeleiding crematieplechtigheid in crematorium door lid pastoraal team/vrijwilliger

Crematieplechtigheid met begeleiding lid pastoraal team of vrijwilliger *4

 

(excl. mogelijke reiskosten)

 

(excl. mogelijke reiskosten)

€ 400,00*

€ 550,00

 

€ 300,00

Alleen condoleren in kerk Zonder een viering € 125,00*
Ter aarde bestelling € 100,00*
Pastorale begeleiding plaatsing urn in colombarium € 100,00*
Crematie € 150,00*
Avondwake € 250,00*
Gebruik aula per dag Met een maximum van €300 € 100,00*
Graf delven vw € 400,00*
Graf delven kind € 125,00*
Graf/grafrechten/

Urn/bewaarrechten

 

 

Grafrechten 20 jaar vw € 700,00*
Grafrechten 10 jaar vw Verlenging graf € 400,00*
Grafrechten 20 jaar kind € 400,00*
Grafrechten 10 jaar kind Verlenging kindergraf € 200,00*
Onderhoud begraafplaats  Per jaar € 5,00*
Ruiming graf vw € 200,00*
Ruiming graf kind € 125,00*
Urnenmuur bewaarrecht 20 jaar Inclusief onderhoud urnenplaats (eenmalig tarief € 100,00) € 1250,00*
Urnenmuur bewaarrecht 10 jaar Verlenging € 500,00*
Urnengraf € 1250,00*
Ruiming urnenplaats Eenmalig tarief € 100,00*
Plaatsen urn in/op bestaand graf *3 Bij plaatsing op graf dient deze vast gemaakt te zijn aan grafbedekking € 150,00*
Uitstrooiing as op strooiveld € 100,00*
Intenties Misintentie € 10,00*
Jaargedachtenis € 10,00*
Kaarsen/graflicht Ecolicht/kleine devotiekaars € 0,50
Dunne witte kaars € 0,50
Graflicht € 1,50
Devotiekaars € 5,00
Kerkradio 

Informatieblad

Kerkradio  Per jaar € 60,00
Abonnement lokaal Informatieblad
Kerk TV Kerk TV via computer, laptop, iPad of tablet.
Vrij toegankelijk –
Een vrije gift wordt zeer gewaardeerd.
(NL14 RABO 0121 4430 27  o.v.v. Kerk TV  t.n.v.  H. Pancratius parochie)
Vrije gift
Collectes*2 Plaatsengeld/1e collecte € 1,00
2e collecte Voor pastorale zorg Vrije gift

*Dubbel tarief in rekening gebracht bij geen deelname actie Kerkbalans
*2 Uniforme collectes binnen parochie
*3 Urnen op een graf mogen niet los geplaatst worden maar moeten ‘vast’ verbonden zijn met de bedekking van het graf. Het bijplaatsen/inschrijven op of in een bestaand graf dient altijd gemeld te worden bij de lokale
beheercommissie.
*4 Tarief m.i.v. 01-10-2021

vw = volwassene

CONTACTPERSONEN WERKGROEPEN

In onze geloofsgemeenschap zijn meerdere werkgroepen actief, hier de verschillende contactpersonen met telefoonnummer.

Organisatie Contactpersoon Telefoonnr.
Locatie secretariaat Angelique Fiselier 0546-621238
Kosters Bert Bekhuis 0546-621275
Kerkleden administratie Angelique Fiselier 0546-623359
Kerkhofcommissie Gerard Hampsink 0546-622683
Kerkradio Henk Weernink 0546-621776
Kerk TV Gerrit ter Wee 06-53230467
Actie Kerkbalans Henk Weernink 0546-621776
Vrijwilligers Annemarie Huiskes 0546-624906
     
Liturgie    
Locatieraad Marianne van Wegen 0546-622338
Coördinator Petra Kramer 0546-623430
Lectoren Marianne van Wegen 0546-622338
Collectanten Gerard Tassche 0546-621599
Misdienaars Lucie Fleerkotte 0546-622823
Pancratiuskoor Jos Frons 06-40098612
Multiple Voices Cyril Lucas 0546-624040
Jongerenviering Aleida Wilmink 0546-623353
Avondwake/Uitvaart Arie Vreeswijk 06-50251252
     
Catechese    
Eerste H. Communie Karin Roelofs 06-83897776
H. Vormsel Karin Roelofs 06-83897776
Dopen Annelies Bekhuis 0546-621595
Kindje wiegen Karin Roelofs 06-83897776
     
Diaconie    
Bedevaart Lourdes/Kevelear Brigitte Olthof 0546-622774
Bezoekgroep Mirjam Andringa 0546-622251
Bezoekgroep Aula Riky Stamsnijder 0546-624818
MOV Dianne Nijhuis 0546-601582

 KOREN GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

MULTIPLE VOICES
Het koor is opgericht in het voorjaar van 1966. Bij de plechtige communie was een koor nodig en vanuit de lagere school werd door docent dhr. Nelissen een koor samengesteld uit de kinderen van de 6e klas.

Dat koor is onder zijn leiding blijven bestaan en werd het Jongerenkoor Tubbergen. In al die jaren is het koor blijven bestaan, maar zoals dat gaat met een jongerenkoor, wel steeds met een wisselende bezetting. De begeleiding heeft altijd bestaan uit piano en drum, en dan aangevuld met verschillende (blaas)instrumenten.

Eind jaren 90 werd het steeds moeilijker de ‘jonge jongeren’ bij het koor te krijgen en daarom werd toen besloten de leeftijd naar boven vrij te geven. Op dat moment is de naam van het jongerenkoor veranderd in Multiple Voices, wat staat voor een meervoudigheid van stemmen.
Momenteel bestaat het koor dan ook uit zo’n 30 leden van 30 tot bijna 60 jaar, dat in een zeer gezellige sfeer een zeer wisselend repertoire uitvoert. Er wordt eens in de 2 of 3 weken gezongen in de Pancratiusbasiliek in de viering van zondagmorgen 10.30 uur,  zo af en toe is dat dan een eigen themaviering.

Op woensdagavond is de repetitie van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Er wordt fanatiek geoefend, en eens per maand gaat het koor na de repetitie even een drankje nuttigen. Mocht je zin hebben te gaan zingen bij dit koor dan kun je gerust komen kijken op de woensdagavond, je mag ook contact opnemen met dirigente Petra Kramer, tel: 0546-623430 (na 18.00 uur)

De samenstelling van ons bestuur is;
Voorzitter: Cyril Lucas
Penningmeester: Francoise Haarhuis.
Secretaris: Astrid Lucas
Lid: Elsbeth Olde Hampsink
Lid: Karin Grootelaar.
PANCRATIUS BASILIEKKOOR 

Het Sint Pancratius Basiliekkoor Tubbergen is een gemengd dames en heren kerkkoor. Het koor is opgericht in 1915.
Er zijn ongeveer 50 actieve leden, verdeeld over 4 stemgroepen.

Wekelijks worden door het koor de eucharistievieringen verzorgd.  Afwisselend wordt gezongen door het gemengde koor dan wel door de “Schola Cantorum” welke een geheel Gregoriaanse Mis verzorgt.  De Gregoriaanse muziek is de muziek die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke kerk. De term gregoriaans is een verwijzing naar paus Gregorius en wordt sinds de 9e eeuw gebruikt om de kerkmuziek aan te duiden die een vast onderdeel is van de kerkelijke liturgie.

Kerkelijke stukken worden vertolkt van verschillende beroemde componisten. Het koor heeft in het verleden o.a. reizen gemaakt naar Rome en Beijing en daar een aantal vieringen verzorgd o.a. in de Sint Pieter en in Beijing o.a. in de Nederlandse Ambassade. Regelmatig verzorgt het koor – met name rond de Kerst –met veel succes concerten met koren uit de regio.

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Wil je graag zingen, heb je in het verleden al eerder gezongen en wil je graag de draad weer oppakken, houd je daarnaast ook van een gezelligheid, kom dan geheel vrijblijvend een keer op de wekelijkse repetitieavond. Elke dinsdagavond vanaf 19.00 uur. Dirigent van het koor is Jeroen Hulshof.
Jeroen studeerde piano en orgel aan het conservatorium te Enschede. Hij volgde vele masterclasses en heeft in het verleden diverse prijzen gewonnen o.a. op het Prinses Christina Concours. Hij heeft een diverse beroepspraktijk en werkt veel met zangers, koren en andere instrumentalisten en geeft pianoles aan zowel kinderen als volwassenen.

Het bestuur van het Sint Pancratius Basiliekkoor bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:             Jos Frons            tel. nr. 06-40098612
Penningmeester: Jan Hesselink     tel. nr. 06-51561479
Vice- voorzitter
Secretaris:             Ton van Lint       tel. nr. 06-50481947
Bestuurslid:           Lucie Veldhuis   tel. nr. 0546-622649
Bestuurslid:           Ria Demmer      tel. nr. 0546-621262

Voor inlichtingen, neem gerust contact op met een van de bestuursleden 

PASTORAATSGROEP GELOOFSGEMEENSCHAP TUBBERGEN

De door het bestuur van de H. Pancratius parochie bevestigde leden van de pastoraatsgroep zijn als het ware oog en oor binnen de locatie. Zij zijn het aanspreekpunt binnen de geloofsgemeenschap en kunnen bij hun werkzaamheden rekenen op hulp en ondersteuning van het pastoresteam.
Het blijft echter een wederzijds gebeuren of te wel als geloofsgemeenschap moet U zelf ook oog en oor hebben voor elkaar en mochten er zich zorgen of situaties voordoen die U graag met iemand wilt delen, dan kunt U zich tot de leden van de pastoraatsgroep wenden.

Voor mailbericht aan een van de pastoraatsgroepleden, gebruik dan E-Mail; info.tubbergen@hpancratius.nl

De groep bestaat uit de volgende parochianen:
Annemarie Huiskes, voorzitter, werkveld vrijwilligers, tel. 0546-624906
Anne Bossink, werkveld diaconie, tel. 0546-622710
Brigitte Olthof-Hollink, werkveld diaconie, tel. 0546-622774
Astrid Lucas, werkveld catechese, tel. 0546-621968


 


COMMISSIE VAN BEHEER TUBBERGEN

Mevr. J.M.J. van Wegen-van Tongeren, – Voorzitter tel. 0546-622338

Dhr. Th. Masselink, – Secretaris tel. 06-48810939

Mevr. M.E.J. Lenferink-Meulenbroek – Budgethouder tel. 0546-621374

Dhr. Patrick Kok,  – Gebouwenbeheer, tel. 06-39287513


FUNCTIEBESCHRIJVING COMMISSIE VAN BEHEER

Doelstelling: het besturen van de geloofsgemeenschap conform burgerlijk- en kerkelijk recht
c.q. kerkelijke bepalingen en richtlijnen.

Taken: Algemeen
het zorgen voor de continuïteit van de geloofsgemeenschap;

het zorgen voor een kwalitatief goede beleving van de locatie bij de parochianen;
het zorgen voor een goede betrokkenheid van de parochianen bij de geloofsgemeenschap;
het vaststellen van beleid en vervolgens ondersteunen van en toezien
op de uitvoering van het vastgestelde beleid, kerkelijke bepalingen en richtlijnen.

Overleg en Samenwerking:
De Commissie van Beheer vergadert regelmatig, legt verantwoording af aan de parochianen op de locatieavond, overlegt met Parochiebestuur, het Bisdom en onderhoudt contacten met de gemeente Tubbergen, de Hervormde kerk Tubbergen en andere besturen met name binnen de geloofsgemeenschap Tubbergen.


 

 

 

 

Tubbergen actueel