Jaargang 58 nr. 20 en 21                                                                       15 t/m 28 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Beste parochianen,

Het verhaal van Pinksteren past in de huidige samenleving waar we nog steeds in de greep van
Covid-19 worden gehouden. De leerlingen van Jezus zaten voor het feest van Pinksteren opgesloten in hun huizen, ze waren angstig, wat stond hun te wachten? Jezus had hun beloofd een helper te sturen, dat begrepen ze nog niet. Onze huidige samenleving zit gedeeltelijk in dezelfde situatie. Velen zitten nog binnen, wachten af, mensen willen ook in beweging komen, ze willen de vrijheid terug. Voorzichtig mogen wij proeven aan dat stukje vrijheid, heel voorzichtig gaat de samenleving weer open. We willen meer, wij willen totale vrijheid, alles kunnen doen zoals we gedaan hebben.

Zoals bij de leerlingen hopen wij dat deuren en ramen open kunnen gaan, dat wij elkaar weer mogen ontmoeten, dat wij weer in vuur en vlam worden gezet.

Bij de leerlingen gebeurde dit ineens, de ramen en deuren vlogen open, ze gingen naar buiten, er gebeurde meer! Ze gingen de straten op en vertelden over de blijde boodschap, over de geest, de helper die in ons midden was gekomen.

Hoe gaan wij straks de straat op als alle deuren weer open gaan, als de versoepelingen komen? Ik denk dat wij ook de straat opgaan, elkaar in de armen vliegen, feest gaan vieren. Vertellen wij ook nog over de helper, de Heilige geest?  Zeggen wij gelukkig het vaccin is onze redding?

Ik hoop van harte dat wij ons bewust gaan worden over ons leven, dat de Covid-19 ons aan het nadenken zet over ons leven. Als wij luisteren naar ons leven, als wij onze ogen openen, ervaren wij dat er een helper in ons midden is.

Wij mogen met Pinksteren en in de tijd die komt uitkijken naar vrijheid, opnieuw in beweging gaan komen. Hoe leg je dit uit aan kinderen, aan jongeren? Wij hebben een kinderkerk, wij hebben ouders gevraagd laat ons met foto’s zien hoe jullie als gezin in beweging komen. Met de jongeren van Rock Solid en Rock Solid Junior hebben wij een eigentijdse viering waarin ‘vrij zijn’ centraal zal staan.

Zo mag Pinksteren ons raken als mens en als geloofsgemeenschap.

Hartelijke groet,

Diaken B. Huitink

 

Thema: Tot eenheid geroepen                                            7e zondag van Pasen

 1. 16 mei 09.00 uur: Eucharistieviering

(Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Week Nederlandse Missionaris

 

Thema: Kom o Geest                                                                        Pinksterzaterdag

 1. 22 mei 19.00 uur: Vesperviering m.m.v enkele leden Courage

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Week Nederlandse Missionaris

 

Thema: Kom o Geest                                                                                     Pinksteren

 1. 23 mei 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor (Pastor Zoet)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Week Nederlandse Missionaris

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 16 mei

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., ouders Mensen-Kleizen, Joop Plegt, Leo Scholten (Itterbeck)

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 23 mei

Jaargedachtenis: Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Truus vd Aast-Kock

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., overl. pastores, Gehrard en Lena Geerink-Oude Geerdink, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, Marietje ter Groot-Ophof, Regina Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, ouders Bertels-Haarhuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Marie Paus-Hamer, Joop Plegt, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Gerard en Rieka Kleizen. Herman Oude Elberink, Truus ter Groot-Nijkamp, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Bernard vd Aast.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 16 mei 09.00 uur
Lector: A. Kroeze

Misdienaars: D. Hendriksen
Coronacoördinator: J. Weusthuis, M. Hesselink, J. Grootelaar

 

 

 

Zaterdag 22 mei 19.00 uur

Lector: T. Rozenkamp, M. Pouwels, J. Pouwels
Coronacoördinator: E. en Y. Wuite, J. Pouwels

 

Zondag 23 mei 09.00 uur
Lector: I. Scholten

Coronacoördinator: A. en W. Groot Kormelink, J. Grootelaar

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

1/5                            €48.90                      €48.00            (verlichting en kaarsen)

8/5                            €28.50                      €35.52            (verwarming en licht)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 26 mei. Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 20 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

VERRUIMING AANTAL KERKBEZOEKERS

In verband met de versoepeling die de Nederlandse Kerkprovincie heeft uitgesproken is er vanaf 29 april 10% van de normale bezetting toegestaan, mits dit kerkgebouwen betreft met meer dan 300 zitplaatsen. Het is goed wanneer we ons als kerk realiseren dat dit stukje vrijheid tegelijkertijd ook verantwoordelijkheid met zich mee brengt, daarom blijft het van belang om in onze kerkgebouwen de richtlijnen m.b.t. het coronavirus in acht te nemen (bijv. anderhalve meter afstand, mondkapje, ontsmetten van de handen, wel/geen gebruik van de verwarming)

De verruiming van de aantallen betekent voor onze parochie de volgende maximale bezetting per kerkgebouw:

 

Fleringen            35

Geesteren         65

Langeveen         35

Mariaparochie  60

Reutum               50

Tubbergen         52

Vasse                    45

Vriezenveen     30

 

“Langs deze weg spreken het pastoraal team en parochiebestuur een bijzondere waardering en dank uit aan alle corona coördinatoren! Zonder hen konden de vieringen – onder de huidige corona omstandigheden – geen gestalte gegeven worden!”

 

 

 

Cantorcursus binnen ons bisdom

In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van de taak cantor, steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Met name door de maatregelen rondom de corona pandemie, hebben we binnen ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen. Het is niet uit te sluiten dat de cantor ook in de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen.

Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische moment.

De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom heeft daarom de intentie om, wanneer mogelijk, in de loop van dit jaar een cantorcursus te organiseren. Hierin komt onder andere aan de orde: de rol in liturgie, liturgische achtergrond, werken met een muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen van stemvorming.

 

Bij voldoende interesse zal in de loop van 2021 de cantorcursus worden vastgesteld in onderling overleg. De kosten bedragen € 125,-  (inclusief lesmaterialen).

 

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

 

 

Jaargang 58 nr.18 en 19                                                                           1 t/m 14 mei

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

 

Kijken

Beste parochianen,

Wanneer ik op zondagochtend in de auto, op weg ben naar één van de parochiekerken om daar voor te gaan dan luister ik vaak naar het radio 1 programma ‘Vroege vogels’. Een aantal weken geleden hoorde ik tijdens dat programma over het Nationale weekend van de bijentelling op 17 en 18 april jl.

Het idee achter de bijentelling is dat hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Ook ik besloot mee te doen aan de bijentelling. Niet dat ik er veel verstand van heb, in tegendeel, maar ik dacht dat ik met een uitgeprint telformulier met foto’s van zestien verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen toch een eind moest kunnen komen. Het bleek uiteindelijk toch lastiger dan ik dacht. De bijen en hommels vlogen weg toen ik dichterbij kwam en soms was het onderscheid tussen de ene bij en de andere bij bijzonder moeilijk te maken. Om ze te herkennen moest er goed gekeken worden naar de kop, de poten, het patroon op hun lijfjes, hun kleuren, et cetera.

Al kijkend, tellend en schrijvend dacht ik bij mezelf: ‘Stel dat we zo naar mensen zouden kijken?’ Hen beoordelend op lengte, op uiterlijke kenmerken, op naam, op geaardheid, hen in hokjes plaatsen en daar vervolgens conclusies aan verbinden. Maar deze veronderstelling van mij, was dat al niet voor een deel werkelijkheid geworden? De realiteit van de dag laat zien dat het immers wel degelijk gebeurt.

Mensen worden nog steeds beoordeeld op basis van wat ze zijn en niet op basis van wie ze zijn en daarmee wordt de ander tekort gedaan. Ieder mens heeft een verhaal, een eigen uniek verhaal van geloof, van hoop en van liefde. Doen wij wel genoeg moeite om deze verhalen achter de mens te ontdekken, te begrijpen. Om iemand echt te leren kennen. Of oordelen wij ook deels op wat we zien en ervaren of op basis van wat we ons laten aanpraten?

Zoals er een hele wereld bestaat achter een bij in een tuin zo bestaat er ook een hele wereld achter elke mens. Dat we die werelden meer en meer mogen ontdekken, het waardevolle ervan mogen zien en vasthouden en dat we beseffen dat het uiteindelijk niet gaat om wat we zijn maar om wie we ten diepste (mogen) zijn.

Hartelijke groet, Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker.

 

Thema: Als ranken aan de wijnstok                                  5e zondag van Pasen

 1. 1 mei 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor (Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting en kaarsen

 1. 4 mei 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Thema: In de liefde blijven                                                    6e zondag van Pasen

 1. 8 mei 19.00 uur: Gebedsviering met enkele leden van het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

Thema: Geborgen in Zijn liefde                                                              Hemelvaart

woe. 12 mei   19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor (Pastor Huisman)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 1 mei

Jaargedachtenis: Marietje ter Groot-Ophof

Misintenties: Pastor Heuven en overl.fam., Joop Plegt, Hans Waaijer.

Misintenties dinsdag 4 mei

Jaargedachtenis: Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof

 

jaargedachtenissen en misintenties zaterdag 8 mei

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Marietje ter Groot-Ophof, Hans Waaijer, Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Joop Plegt

 

jaargedachtenissen en misintenties  woensdag 12 mei

Misintenties: Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerdink

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 1 mei 19.00 uur

Lector: L. Oude Nijeweeme
Misdienaars: D. Hendriksen

Coronacoördinator: Y. en E. Wuite, J. Weusthuis

 

Zaterdag 8 mei 19.00 uur
Lector: Y. Nijhuis, A. Schothuis, M. Pouwels

Coronacoördinator: A. en W. Groot Kormelink, J. Grootelaar

Woensdag 12 mei 19.00 uur

Lector: M. Hesselink
Misdienaars: J. Kienhuis

Coronacoördinator: J. Rozenkamp, M. Pegge, H. Flims

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

18/4                          €34.10                      €26.65            (Kaarsen bij Maria)

25/4                          €31.50                      €38.25            (Onderhoud kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 12 mei.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 6 mei 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

 

 

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

‘Soep’ eens wat anders! Samen aan de Vrijheidssoep

Een Vrijheidsmaaltijd is meer dan een gezellig etentje. De kern van de Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting aan de eettafel, waarbij de gasten over vrijheid en onvrijheid spreken. Ter gelegenheid van 75 Jaar Vrijheid, stonden ook in de gemeente Tubbergen een aantal Vrijheidsmaaltijden op het programma. Corona gooide toen letterlijk roet in het eten, daarom wordt in de week van 1 tot en met 5 mei een nieuwe poging gewaagd. Ditmaal met maar liefst 1000 liter Vrijheidssoep.

 

In 2020 zou 75 Jaar Vrijheid groots gevierd worden. De landelijke aftrap zou gedaan worden in de gemeente Tubbergen, met toespraken, bussen die vanuit het Raadhuisplein naar alle provincies rijden en lunches met genodigden bij inwoners thuis. Onderdeel van deze dag zou ook de Schaepmanlezing zijn. Dit in het kader van de tweejaarlijkse landelijke Schaepmandag.

 

Door corona is dit alles niet doorgegaan. De werkgroep die dit destijds organiseerde, het landelijk comité 4&5 mei, de stichting Socires, het Wilminktheater en de gemeente Tubbergen besloten om in mei 2021 het herdenkingsjaar feestelijk af te sluiten in de gemeente Tubbergen. Omdat dit door corona weer in het water dreigt te vallen, is in februari besloten een documentaire te maken en online uit te zenden.

 

In de documentaire komen inwoners, waaronder scholieren, uit de gemeente Tubbergen aan het woord over de oorlog, bevrijding, en de betekenis van vrijheid vandaag. Ook interviewde documentairemaker Bas Westerweel Frans Timmermans, historicus Mathieu Segers, filosoof Welmoed Vliegers en burgemeester Wilmien Haverkamp van Tubbergen over de vraag: hoe gaan vrijheid en verantwoordelijkheid samen? De documentaire is vanaf 1 mei om 13.00 uur te zien op www.vrijheid-verantwoordelijkheid.nl.

 

Ook de Vrijheidsmaaltijden worden dunnetjes overgedaan en wel met de Vrijheidsmaaltijdsoep waarvoor het recept speciaal voor deze gelegenheid door chefkok en schrijfster Yvette van Boven is ontworpen. “Als gemeente mogen we 1000 blikken soep uitdelen”, vertelt burgemeester Wilmien Haverkamp. “Ik zou het mooi vinden als jongeren in de week van 1 t/m 5 mei met een blik soep onder hun arm op bezoek gaan bij ouderen in onze gemeente en samen met hen soep eten en in gesprek gaan over vrede en vrijheid. Uiteraard één-op-één zodat we de coronamaatregelen goed kunnen waarborgen. En voelen mensen zich daar niet goed bij, dan kunnen ze er ook voor kiezen om het blik aan te nemen door de jongeren en even een praatje over de heg te maken.”

 

De Vrijheidsmaaltijdsoep-actie wordt georganiseerd door de gemeente met hulp van jongerengroep Rock Solid en FC Noaber; de organisatie die vrijwilligerswerk en jongeren in de gemeente Tubbergen bij elkaar brengt. Jongeren die mee willen doen met deze actie kunnen zich hiervoor aanmelden https://www.fcnoaber.nl/aanmelden/. Kies vervolgens voor Noaberdeal Light.

Ouderen die het leuk vinden om jongeren te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan, kunnen zich hiervoor aanmelden via a.hampsink@noaberkracht.nl of tel. 06 4833 4634.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appen met Pancratius!

Onze H. Pancratius parochie kan sinds kort gebruik maken van een app, zodat nieuws én hulp van de parochie onder handbereik zijn op uw mobile telefoon of tablet. Onder de naam ‘MijnRKK’ is een app beschikbaar gesteld die volledig naar onze parochie is ingericht. De MijnRKK-app kan juist in deze tijd helpen bij het informeren en versterken van onze geloofsgemeenschappen en is een aanvulling op het nieuws dat u via onze website, parochiemagazine Kompas, informatiebladen en Facebookpagina al krijgt.

In de app leest u o.a. het laatste nieuws in onze parochie en in de wereldkerk, kunt u het rooster van de vieringen nakijken, ziet u de agenda van de parochie in en mag u in de instellingen aangeven of u een melding wilt krijgen, zodra een nieuw bericht is geplaatst. Juist bij dringende informatie kan dit van belang zijn.

Probeert u de MijnRKK-app gewoon eens uit! U kunt zich aanmelden door eerst de app te installeren op uw mobiel (via de Appstore van Apple iPhone of GooglePlay voor Android toestellen) en vervolgens uw e-mailadres, voor- en achternaam en geboortedatum door te geven aan ons secretariaat: info@hpancratius.nl o.v.v. Aanmelden RKK-app.
U kunt zich ook via onze website aanmelden: https://hpancratius.nl/mijnrkk-app/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEI

Heilige Maria, U ontving uw uitnodiging, uw roeping om moeder te worden van Gods Zoon, plotseling, via de aartsengel Gabriël. Zonder precies te weten hoe dit zou gaan gebeuren en wat u in uw leven nog te wachten stond, zei u vol vertrouwen: “Ja, mij geschiede naar uw woord.” U vertrouwde op de woorden van de engel: “Voor God is niets onmogelijk.” U gaf u over aan de Kracht van de H. Geest.

 

Dank u voor uw voorbeeldig, onvoorwaardelijk “Ja” op Gods roepstem, Maria!

 

Ook nu nog worden velen geroepen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. U weet dat vele geroepenen wellicht God niet eens kennen. U bent ervan op de hoogte dat een niet gering aantal de Stem van God niet hoort of herkent. U weet ook dat sommigen niet eens durven te luisteren. Dat nogal wat mensen andere interesses of voorkeuren hebben en hun hart sluiten. Dat ze bang zijn voor wat hun omgeving ervan vindt. Dat ze geen zelfvertrouwen hebben…

 

Help de geroepenen om de liefdevolle stem van God te ontdekken en te onderscheiden, tussen alle uitnodigingen en verleidingen van de wereld. Wees dan een voorspreekster bij uw Zoon voor hen die gebrek aan vertrouwen hebben om ja te zeggen. Moge het hart van de geroepenen op uw voorspraak en met hulp van de genade van uw Zoon blij, bereidwillig en genereus opengaan voor de vele genaden die God aan hen, en via hen aan de Kerk en de wereld, wil geven. Als ze maar ja zeggen…

 

Dank u ook voor uw “Ja” op ons vragen en roepen, goede moeder Maria!

 

Mgr. E.J. de Jong Hulpbisschop van Roermond  (uit het gebedenboek

“Je komt als geroepen”)

Jaargang 58 nr. 16 en 17                                                                      17 t/m 30 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Kerkbalans.

Beste parochianen,

Afgelopen week las ik een stukje op de sociale media over kerkbalans, het 2e gedeelte van dit stukje wil ik graag met u delen, niet iedereen volgt de sociale media:

Hoe het in de toekomst gaat weet niemand, maar als er geen geld is, hoeven we hier helemaal niet meer over na te denken Daarom zet ik mij in voor de actie Kerkbalans. Deze week valt de envelop op de deurmat. Het maakt mij echt niet uit wie er wel of niet meedoet, maar denk er in ieder geval eens over na.

Er wordt gevraagd om er in ieder geval over na te denken, niet direct NEE zeggen tegen de kerkbalans, een vrijwilliger die dit aan u vraagt. Geven voor de kerkbalans is meer dan geven voor het gebouw, geven voor de kerkbalans is investeren in pastoraat, investeren in mensen, investeren in geloof. Daarom wordt gevraagd om na te denken, wat is het u waard. Als voorbeeld noem ik de kinder, jeugd en jongerenpastoraat Rock Solid, het bloeit in onze parochie, dat kan alleen door te investeren. Ieder jaar is er budget beschikbaar om activiteiten rondom geloof te organiseren, daarmee investeren wij in gezinnen en jongeren. Er zijn meer voorbeelden. Wij investeren in nabijheid, wij blijven parochianen bezoeken, dat betekent investeren in mensen. Er zijn vele vrijwilligers die zich inzetten voor onze parochie, zonder vrijwilligers zou de kerk niet leven. Voor de toekomst zijn het vrijwilligers die de parochie moeten gaan dragen, pastorale teams worden kleiner. Geven voor de kerkbalans is meer dan geven voor het gebouw, u investeert in mensen, u investeert in geloof.

Als Diaken van het pastoraal team ervaar ik dat er in de huidige tijd van kerksluiting veel wordt gesproken over onze kerkgebouwen, dat is begrijpelijk. Een dorp zonder kerkgebouw is ondenkbaar, een samenleving zonder geloof is ook ondenkbaar. Het geloof zet mensen in beweging, geeft mensen energie en inspiratie.

Blijven meedoen aan kerkbalans is blijven investeren in geloof.

Hartelijke groeten,

Diaken B. Huitink,

 

Thema: De angst voorbij                                                         3e zondag van Pasen

 1. 18 april 9.00 uur: Woord- en Communieviering

(Pastoraal werker A. Zoet)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

 

Thema: Bijeen gehouden                                                       4e zondag van Pasen

 1. 25 april 09.00 uur: Gebedsviering

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 18 april

Jaargedachtenis: Marie Schuurman-Maathuis

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Hans Waaijer, Gerard en Rieka Kleizen, Joop Plegt.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 25 april

Jaargedachtenis: Joop Plegt, Geertruida Schothuis-Wolters.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Hans Waaijer.

 

lectoren en CoronacoÖrdinatoren:

Zondag 18 april 9.00 uur

Lector: A. Kroeze
Coronacoördinator: M. Hesselink, M. Pegge, H. Flims

 

Zondag 25 april 09.00 uur
Lector: I. Scholten, M. Hesselink, M. Pouwels

Coronacoördinator: T. Rozenkamp, J. Grootelaar, P. Plegt

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

4-5/4                        €63.65                      €72.40            (verwarming en licht)

10/4                          €24.00                      €23.50            (pastorale zorg)

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

 

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 28 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 22 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12/.00 uur.

 

Nieuw linkadres KerkTV:  https://hpancratius.nl/kerk-tv/

De Kerk TV pagina is gewijzigd daar Mariaparochie is toegevoegd aan ‘Kerkdienstgemist’.
Door deze wijziging is het directe internet linkadres van Kerk TV, Kerk TV Mariaparochie en ook Kerk TV Vriezenveen nu gewijzigd

in een nieuw adres nl. ; https://hpancratius.nl/kerk-tv/
Via de website inloggen blijft onveranderd.

 

Mensen die nog inloggen op het oude adres worden doorgeschakeld naar het nieuwe adres.

 

Sam’s Kledingactie

Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood.

Dankzij gebruikte kleding en schoeisel kunnen in Congo 25 scholen worden opgeknapt en kunnen schoolborden en bankjes worden aangeschaft. Ook kunnen er sanitaire voorzieningen worden aangelegd.

De kleding en schoenen kunnen in gesloten plastic zakken worden ingeleverd op 1 mei 2021 tussen 09.00 en 12.00 uur bij de Mariaschool aan de Kerklaan 2. Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden worden niet aangenomen.

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd, kunt u terecht op www.samskledingactie.nl

AKTIE KERKBALANS

Binnenkort zal de jaarlijkse Aktie Kerkbalans weer van start gaan. Met uw bijdrage kunnen wij proberen de toekomst van de kerk veilig te stellen en de benodigde pastorale zorg te kunnen blijven bieden.

Deze Aktie komt wel in een tijd van veel veranderingen binnen onze geloofsgemeenschap. De landelijke slogan ´´Geef vandaag voor de kerk van morgen´´ is dan ook zeer passend. De kerk van nu zal er anders uitzien dan de kerk van morgen, maar het zal altijd een kerk van/voor mensen blijven. Wij hopen van harte dat u deze kerk van morgen wilt blijven ondersteunen. Zonder uw bijdrage kunnen wij niet.

Wel zal er een wijziging zijn ten opzichte van voorgaande jaren. De enveloppen met flyer en begeleidende brief worden u dit jaar per post toegezonden. Wij verzoeken u, indien voor u van toepassing, het machtigingsformulier ingevuld in de bijgevoegde envelop retour te sturen.

Als u vragen en/of opmerkingen hebt over de Aktie Kerkbalans, dan horen wij dat graag van u. Dit kan per mail (secretaris.langeveen@hpancratius.nl)

 

 

 

Kennis maken met de kinderkerk

Wie zijn de vrijwilligers van de kinder, jeudkerk, Rock Solid en Rock Solid Junior? Via de parochiebladen en sociale media leest u over onze activiteiten. Velen weten niet wie de vrijwilligers zijn van deze werkgroepen. Graag wil ik, Diaken Bert Huitink, u laten kennis maken met de werkgroepen en haar vrijwilligers. Wie zijn deze vrijwilligers, wat is hun motivatie, waarom besteden zij tijd in geloof en de kerk? De 3e groep die zich gaat voorstellen zijn de vrijwilligers van de kinderkerk

Wij zijn Marloes ter Haar en Stefanie Poppink uit Reutum, Linda Waaijer uit Geesteren, Ellen Kloosterman en Dorien Nijkamp uit Langeveen. Onder leiding van Diaken Bert Huitink zijn wij de mensen achter de kinderkerk. Met de kinderkerk hopen wij kinderen en hun ouders op een laagdrempelige en vriendelijke manier in contact te laten komen met het geloof en elkaar. We willen kinderen graag meegeven dat ons geloof mooie verhalen heeft. Deze verhalen kunnen ons helpen om gesprekken met elkaar te voeren over soms best ingewikkelde onderwerpen voor kinderen. Daarnaast verwonderen kinderen zich nog en dat is een prachtige eigenschap die we moeten koesteren. Naast de kinderen zijn de ouders ook belangrijk. We hopen dat onze vieringen ouders handvaten bieden om de basisverhalen van het geloof door te kunnen geven aan hun kinderen.

Vanuit de kinderkerk organiseren wij het samen zijn tussen kinderen en hun ouders rond vaste thema’s als Pasen, Pinksteren, Kerstmis en daarnaast hebben we nog verschillende vieringen door het jaar heen. Vanwege Covid-19 zijn helaas meerdere bijeenkomsten vervangen door iets alternatiefs. We hopen dat we zo snel mogelijk weer met zijn allen samen mogen komen en kunnen vieren. We vinden het altijd erg fijn dat de jongeren van Rock Solid ons ondersteunen bij de georganiseerde activiteiten.

Een kerk heeft geen toekomst en is saai, hoor je wel eens. Wij vinden van niet. De kerk is niet per se de plek waar het geloof alleen een plek krijgt, het kan op heel veel verschillende plaatsen. Het gaat om het samen zijn en het delen van de verhalen. Onze vieringen worden over het algemeen georganiseerd in de dagkapel van Geesteren en tussendoor bezoeken we verschillende locaties zoals de pastorietuin in Langeveen. We proberen het in de dagkapel voor kinderen zo laagdrempelig mogelijk te houden en door eerst samen te bidden, vieren en te zingen. We sluiten altijd af met een leuke activiteit en wat lekkers voor de kinderen en hun ouders.
Wij denken dat de manier van vieren zoals wij doen bij de kinderkerk de basis is voor de toekomst. We hopen dat de mooie verhalen op deze manier doorgegeven blijven worden.

Geloof betekent voor ons een stukje basis en houvast in de opvoeding van onze kinderen. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze kinderen mee te geven om dicht bij zichzelf te mogen blijven. Het geloof is voor ons ook deels het doorgeven van tradities en het bewust tijd voor elkaar maken. Daar halen wij onze inspiratie en kracht uit. Onze boodschap voor de kerk van de toekomst is, momenten blijven organiseren en koesteren om samen verhalen te blijven vertellen en gesprekken te blijven voeren zodat onze kinderen ook het geloof kunnen beleven ieder op zijn of haar eigen manier.

Op zondag 25 april viert de R.-K. Kerk de 58e Wereldgebedsdag voor Roepingen. In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus dit keer Sint Jozef als voorbeeld, die door God werd geroepen door middel van dromen. St. Jozef was niet beroemd en viel evenmin op. ‘En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt’, zegt de paus.

God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende Hij een vaderhart. ‘De Heer wil harten van vaders, harten van moeders vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uitdagingen, edelmoedig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastberaden om de hoop te versterken,’ schrijft paus Franciscus.

In Nederland is het thema voor Roepingenzondag dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Wereldwijd wordt op deze dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Vanwege de coronamaatregelen zal Roepingenzondag in Nederland ook dit jaar, net als in 2020, vooral online worden gevierd.

website: RKKERK.nl

Jaargang 58 nr. 14 en 15                                                                         3 t/m 16 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Pastoraal artikel maart 2021

Het Museumplein in Amsterdam is zo onderhand ‘spik en span’: sinds januari heeft de politie maar liefst elf keer moeten optreden – en vaak met waterkanonnen – om demonstraties te beëindigen. Deze demonstraties zijn bedoeld tegen de corona maatregelen. Nog even los van wat je hiervan vindt, leeft bij veel mensen een onrust om de ingeperkte vrijheid.

In het Oude Testament kennen we het verhaal van de Uittocht uit Egypte. Onder de hoede van Mozes trekt Israël door de woestijn naar het land van belofte; het land van melk en honing. Maar de tocht is zwaar. Bij gebrek aan water, ontstaat er onvrede. De ontberingen worden zó groot, dat het volk terug gaat verlangen naar Egypte. Men was er weliswaar onvrij maar er was tenminste voldoende eten en drinken. De onvrede leidt uiteindelijk tot een morren tegen Mozes en uiteindelijk ook tegen God.

Dit verhaal uit vervlogen tijden kan ons in de huidige tijd nog iets zeggen. Aller­eerst houdt het ons de spiegel voor, dat tij­dens een las­tig heden het verle­den ge­mak­ke­lijk wordt geïdealiseerd. Met regelmaat denken wij verlangend terug aan de tijd ‘vóór de corona­cri­sis’, een soort van “Toen was geluk nog heel gewoon…”. Ten tweede: ontzeggingen in het heden worden gemakkelijker geaccepteerd als er een concreet te verwachten toekomst is.

Voor het volk in de woestijn was het beloofde land van melk en honing nog ver weg. Men was in de hitte van de woestijn bezig met de eerste levensbehoeften zoals water en voedsel. Zo komen wij bij de spannende vraag of in de huidige situatie het perspectief voor ons duidelijk genoeg is. Het resultaat van de maatregelen is ongetwijfeld het terugdringen van het coronavirus; en de vaccinaties beginnen toe te nemen. Maar is dat voldoende om het nog even vol te houden? Zullen wij onze onderlinge betrokkenheid volhouden en alle inperkingen van onze vrijheden – nog even – blijven tolereren? Als je ziet en luistert, ontstaan er steeds meer scheurtjes. Ook wij beginnen te morren…

Als christenen zijn wij misschien wel de kunstenaars van het ‘uithouden’ bij uitstek, omdat we een toekomst bij God verwachten die zich pas over de grens van de dood aandient. Tot die tijd, die ‘hopelijk’ nog héél lang zal duren, mogen we ons richten op de zaken die er écht toe doen, om zo goed als die God te zijn.

Pastoor Casper Pikkemaat

 

Thema: Hij leeft!                                                                                                       Pasen

 1. 3 april 19.00 uur: Gebedsviering m.m.v. enkel leden van

Courage
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

Thema: Hij leeft!                                                                                                       Pasen

 1. 4 april 09.00 uur: Gebedsviering m.m.v enkele leden van het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verwarming en licht

 

 1. 6 april 09.30 uur: Eucharistieviering in de dagkapel

(pastoor Pikkemaat)

Thema: Barmhartige liefde                                                    2e zondag van Pasen

 1. 10 april 19.00 uur: Gebedsviering m.m.v enkele leden van het

Liturgiekoor

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 3 april

Misintenties: Marietje ter Groot-Ophof, Joop Plegt, Jan en Riek Snijders-Eidhof, ouders Tijink-Snijders, Hein en San Rikhof-Kienhuis, Gerard en Dina Oude Elberink-Hagedoorn, Herman Oude Elberink, Bennie Paus en ouders Paus-Heppenhuis en Bram Eijsink.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 4 april

Jaargedachtenis: Wilhelmina Mensen-Weusthuis, Jan vd Aast.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., overl. Pastores, Gerhard Geerink en Lena Geerink-Oude Geerdink, Agnes Oude Nijeweme-Monnikhof,Gerard en Marie Niemeijer-Busscher, Bernard en An Klein Haarhuis-Grootelaar, Jan en Catharina Nijhuis-Jongman, Gerard Bekhuis, ouders Mensen-Kleizen, overl. fam. Weusthuis-Haarhuis, Regina Oude Hendriksman, ouders Schuurman-Maathuis, Jan Mensink, Hans Waaijer, ouders Plegt-Paus, Jan en Marie Pouwels, ouders Haarhuis-Beld Bennie en Sien, ouders Kroeze-Leemhuis en fam., Leo Scholten (Itterbeck), over. Fam. Mensen-Everloo, ouders Bertels-Haarhuis, ouders ten Berge-Oude Kotte, Bennie ten Berge, Marie Paus-Hamer, Jan Lohuis, Truus vd Aast-Kock, Johan Koopman en fam., Jan en Marie Bekhuis-Waaijer, Annie Heppenhuis-Velers en ouders Heppenhuis-Hofsté, Gerard en Rieka Kleizen, overl. fam. Weusthuis-Kempers, overl. ouders Rikhof-Elferink en zoon en Anita Rikhof, Jan en ouders Vrerink, Bennie Kienhuis en ouders Kienhuis-Droste, ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, overl. ouders Pegge-Geerink en Johannes Pegge, Gerard Pegge en José Damhuis-Pegge, Jolanda Oude Booyink.

 

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 10 april

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., ouders Oude Oosterik-Flinkers, Joop Plegt, Bennie Steggink, Jan Mensink, Hans Waaijer.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 3 april 19.00 uur

Lector: A. Schothuis, M. Hesselink, L. Oude Nijeweeme
Coronacoördinator: A. en W. Groot Kormelink, H. Flims

 

Zondag 4 april 09.00 uur
Lector: Y. Nijhuis, J. Lescher, A. Schothuis

Coronacoördinator: J. Weusthuis, P. Plegt, M. Pegge

 

Zaterdag 10 april 19.00 uur

Lector: J. Pouwels, T. Rozenkamp, A. Schothuis
Coronacoördinator: A. en W. Groot Kormelink, J. Grootelaar

 

Opbrengst Collectes
Plaatsengeld        2e collecte

21/3                          €80.50                      €       61.45 (onderhoud kerkhof)

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 14 april.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 8 april 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Dankwoord

Het diaconaal beraad bedankt de Parochiële Caritas Instelling, de Protestantse kerk Tubbergen en alle vrijwilligers en winkeliers die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van ruim 180 Paasattenties.

Dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.

 

Paaszaterdag – een vesperviering

Voor Paaszaterdag is gekozen voor een vesperviering.

Een vesperviering is een volwaardige liturgische viering waarin, zoals ook in de andere getijdenvieringen, een dialoog plaatsvindt tussen zowel God en de mens als tussen mensen onderling.

De naam ‘vespers’ komt van het Latijnse woord ‘vesper’, dat ‘avond’ betekent. De vespers zijn het kerkelijk avondgebed.

Het bidden van de vespers gaat terug op het gebed in de synagoge

tijdens het avondoffer in de tempel in de tijd voor Christus.

Van Jezus zelf staat in de evangeliën dat Hij deelnam aan de diensten

in de synagoge. Ook de apostelen en de eerste christenen sloten zich aan

bij de tijden van het Joodse gebed.

Uit deze avondgebeden ontwikkelden zich de vespers. In de begintijd van het christendom namen alle gelovigen eraan deel, in latere eeuwen werden deze liturgische gebeden voornamelijk door kloosterlingen en priesters verricht.

Het Tweede Vaticaans Concilie wilde alle gelovigen uitnodigen om weer deel te nemen aan de vespers en andere kerkelijke gebedstijden. Door deel te nemen aan de vespers sluiten wij ons dus aan bij het wereldwijde eeuwenoude gebed van de Kerk. De vespers zijn in de eerste plaats een dankzegging aan God voor de voorbije dag. Omdat Jezus in de avond zijn kruisoffer volbracht, zijn de vespers ook een herdenking van dit offer, en dus een soort avondoffer. In het Magnificat herdenken wij de verlossing door Christus.

Omdat sinds enkele jaren richtlijnen zijn vanuit de Nederlandse Bisschoppen omtrent het Triduüm Sacrum, kan niet overal meer de Paaswake gevierd worden. Men kan op andere plekken ervoor kiezen om in woord en gebed

bij elkaar te komen, in het Licht van Pasen.

Bv. In de vorm van een vesperviering.

Psalmen zijn een onderdeel van deze viering.

De Psalmen worden wel het Gebedenboek van de bijbel genoemd.

Daar klopt het hart van mensen die vreugde en verdriet ervaren,

die gaan door diepe dalen en staan op grote hoogten,

die heen en weer worden geslingerd tussen klacht en loftuitingen,

die zoekend zijn of gevonden hebben.

Van Jezus weten we dat Hij ook bad met de psalmen;

we stappen dan ook op paaszaterdag in die eeuwenlange traditie.

 

Wij nodigen u van harte uit voor deze viering.

Courage en werkgroep gebedsvieringen.

 

Commissie van Beheer en Pastoraatsgroep

Beste parochianen,

Sinds 1 maart jl. hebben de volgende mensen zitting genomen in de Commissie van Beheer:

Jan Olde Olthof (voorzitter), Wouter Kleizen (vice-budgethouder), Harrie Weusthuis i.c.m. Wouter Kleizen (onderhoud), Marjan Bekhuis (secretaresse). Jolande Weusthuis en Yvonne Wuite zullen de taken van de pastoraatsgroep blijven vervullen en gaan ons ondersteunen.

Wij zullen gaan proberen het werk van onze voorgangers voort te zetten en zo de belangen van ALLE parochianen goed te vertegenwoordigen.

Samen met de dorpsraad, MFA en groep verontruste parochianen willen wij bouwen aan de toekomst van onze kerk/geloofsgemeenschap en de leefbaarheid van ons dorp.

 

Namens de Commissie van Beheer,

 

Jan Olde Olthof             janoldeolthof@hotmail.com          06-57330373

Wouter Kleizen                wghkleizen@gmail.com                   06-51416097

Harrie Weusthuis            h.weusthuis@hetnet.nl                 06-51346454

Marjan Bekhuis               marjanbekhuismb@gmail.com    06-20021339

Jolande Weusthuis         jolandeweusthuis20@gmail.com 06-30813624

 

Vastenactie 2021:

Werken aan je toekomst

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering.

Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie.

Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST”

De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee

ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!

MOV groepen H. Pancratius parochie

 

Omzien naar elkaar: wie doet er mee?

Langzamerhand komt Pasen in zicht. Het feest van het licht, de  hoop en het nieuwe leven.

Wat zou het mooi zijn als wij dit ook aan elkaar laten blijken.

De Pancratius Commissie nodigt alle parochianen uit om een kaartje te sturen naar een medemens

die een teken van vriendschap en verbondenheid kan gebruiken.

Een paaskaartje met een mooie wens of tekst. Dat kan met een tekst die u zelf koopt of maakt.

Dat kan met een kaartje die de parochie beschikbaar stelt voor deze gelegenheid.

Komend weekend liggen achter in de kerken kaarten die u voor deze actie mee kan nemen, zolang de voorraad strekt ( voor Langeveen zijn alle beschikbare kaarten al gereserveerd. In Albergen liggen ze in de Mariakapel).

Laten we zo het licht van Pasen aan elkaar doorgeven!

 

De Pancratius Commissie

Leo Stamsnieder, Anne Bossink, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris

 

Cursus voor jonge mantelzorgers

 

Groei jij ook op met een bijzonder gezinslid? En woon je in de gemeente Tubbergen of Dinkelland?

Jij bent niet de enige! Zeker 1 op de 5 kinderen groeien op met een ziek of beperkt gezinslid, er is thuis iemand waar veel aandacht en zorg naartoe gaat. Dit kan bijvoorbeeld een broer of zus met autisme zijn of een vader of moeder met een chronische ziekte of psychische problemen.

Zorg en aandacht missen of je zorgen maken over het bijzondere gezinslid kan soms best lastig zijn.

 

Daarom organiseert de SWTD “Sammie en de Schatkist”.

Een cursus waar kinderen aan mee doen die weten hoe het is om op te groeien met een gezinslid waar veel tijd, zorg  en aandacht gaat.

Er is tijdens de cursussen veel ruimte om ervaringen te delen, je krijgt tips en handvatten van de cursusleiders en we gaan veel leuke en leerzame spellen doen.

 

 

Sammie en de schatkist start op 15-4-2021, de kinderen zien elkaar 5 weken achter elkaar.

Samen met pratende hond Sammie ontstaan de meest fijne gesprekken en de leukste activiteiten. Deelname aan deze cursus is kostenloos en wordt gegeven aan de Kerkstraat 94a in Tubbergen.

Ben of ken je iemand die ook opgroeit met een bijzonder gezinslid neem dan contact met ons op via de mail en telefoon en meld je aan.  Wij ontmoeten je graag!

E-mail: s.borggreve@swtd.nl of bel naar 085-0479400

 

Vrolijk Paasfeest

Pasen is, ……..

Vieren met elkaar, dat is fijn

Vieren dat we ons geloof mogen beleven

Vieren van het nieuwe leven

Vieren dat elke dag een beetje Pasen mag zijn

Het Liturgiekoor wenst u allen het goede dat Pasen kan brengen.

 

 

 

 

Jaargang 58 nr. 12 en 13                                                               20 mrt. t/m 2 april

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Legpuzzels.

Beste parochianen,

Veel mensen zijn door de Covid-19 of door andere omstandigheden met legpuzzels begonnen. Ik, ondergetekende, ben daar ook aan begonnen toen ik een bepaalde periode mijn werk niet kon verrichten. Als je gaat puzzelen dan is ieder stukje dat je in handen krijgt belangrijk, het past maar op één plaats. Zo af en toe heb je eenzelfde puzzelstukje 10 keer in handen en iedere keer ontdek je: het past niet! Je leert van puzzelen om naar details te kijken, details in het grote geheel, en naar het detail dat je terug kunt vinden in ieder puzzelstukje. Van puzzelen leer je kijken naar het geheel dat moet kloppen.

Onze huidige samenleving met Covid-19 lijkt op een grote puzzel, wij blijven er mee puzzelen. Wij willen de puzzel van onze samenleving weer kloppend krijgen. Wij moeten ieder puzzelstukje in onze handen nemen, telkens weer is het zoeken waar het past. Rekening houden met anderen, rekening houden met het grote geheel. Uiteindelijk zullen wij ervaren dat het geheel gaat passen, tot aan het laatste stukje blijven wij puzzelen. Het resultaat van deze puzzel kan er anders uit gaan zien.

Puzzelen, ja zelfs bij het puzzelen heb je geloof nodig, als je begint denk je: daar kom ik niet uit. Stap voor stap kom je iets verder, af en toe helpt het om de rust te nemen, leg de puzzel weg. Je krijgt nieuwe inspiratie en de volgende keer kun je met inspiratie en geloof verder.

Ik denk ook aan de puzzel waar God ooit mee is begonnen, alles moest in elkaar passen, alles paste in elkaar, door te kijken naar kleine details klopt het geheel. Zo af en toe begint het puzzelen opnieuw, of we blijven door puzzelen. Door vele omstandigheden moeten we opnieuw beginnen. Nu is het aan de mensen met behulp van God en geloof de puzzel weer tot één geheel te maken.

Covid-19 is een grote complexe legpuzzel, ik wil als voorbeeld een puzzel dicht bij huis als voorbeeld nemen. De puzzel Albergen bij het onttrekken aan de eredienst.  Daar beginnen mensen met een nieuwe puzzel, in het grote geheel staat geen kerkgebouw. Mensen gaan werken aan hun puzzel, ieder puzzelstukje moet passen in het nieuwe geheel. Het zullen mensen zijn die zorgen voor de puzzelstukjes, mensen maken samen een nieuwe puzzel. Een puzzel zonder gebouw maar wel met geloof van mensen. Deze puzzel kost tijd, maar het resultaat mag er straks zijn, daar ben ik van overtuigd.

Een artikel over puzzelen, toepasbaar in je eigen leven, toepasbaar in de samenleving, toepasbaar voor onze kerk. Ik wens u veel inspiratie en geloof in de puzzel waar u aan mee werkt.

Hartelijke groet,

Diaken B. Huitink

 

 

Thema: Je leven winnen                             5e zondag van de veertigdagentijd

 1. 21 mrt 09.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor (Pastor Huisman)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Onderhoud kerkhof

 

Thema: De weg gaan die God met je gaat (lijden vd Heer)     Palmzondag

 1. 28 mrt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. enkele

leden van het Liturgiekoor (Pastor Thöni)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Verlichting in kaarsen

 

Thema:                                                                                                          Goede Vrijdag

 1. 2 april 15.00 uur: Kruisweg m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor (Pastor Huisman).

 

jaargedachtenissen en misintenties zondag 21 maart

Jaargedachtenis: Antoon Kuipers, Sien Weusthuis, Truus ter Berge Oude Kotte.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Marietje Kuipers-Haamberg, Joop Plegt, Jan Mensink, Bernard vd Aast, Hans Waaijer, Herman en Riet Geerink-Plegt, Gerrit Albers en Bernhard en Dien Droste-Derkink en overl. fam. Droste, Gerardus Bertels, Marietje vd Aast.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 28 maart

Jaargedachtenis: Johan Koopman.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Gerard en Marie Niemeyer-Busscher, Joop Plegt, Jan Mensink, Truus ter Groot-Nijkamp, Hans Waaijer, ouders Haarhuis-Beld en fam. Kroeze-Leemhuis en fam., Leo Scholten (Itterbeck), Herman Rikhof, Johan Koopman.

 

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 21 maart 09.00 uur

Lector: A. Kroeze
Coronacoördinator: J. Weusthuis, P. Plegt, M. Pegge

 

Zondag 28 maart 09.00 uur
Lector: I. Scholten, M. Pouwels, L. Oude Nijeweeme

Coronacoördinator: T. Rozenkamp, J. Grootelaar, J. Pouwels

 

Vrijdag 2 april 15.00 uur
Lector: M. Pouwels

Coronacoördinator: J. Grootelaar, J. Rozenkamp

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 31 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 25 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

AANMELDEN WEEKENDVIERINGEN -MEEVIEREN

U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst. Per viering zijn 30 personen toegestaan).
U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail. Aanmelden kan vanaf maandag 09.00 uur – vrijdag 12.00 uur (in de week voorafgaand aan de viering).

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat tijdens openingsuren.

 

Kerk tv

U kunt de viering online volgen via: http:/pancratius.kerkentv.nl/

Kies voor “Langeveen rechtstreeks”. Via “Langeveen herhaling”  kunt u ook op een ander tijdstip een viering kijken

 

 

 

 

 

 

Palmpasen vieren op een andere manier

In verband met de Coronamaatregelen hebben we besloten de gezinsvieringen en kindervieringen op Palmzondag 28 maart in Fleringen, Geesteren, Reutum, Tubbergen en Vasse niet door te laten gaan: er kunnen maar weinig kinderen naar de kerk komen en een optocht in of buiten de kerk lijkt ons niet verstandig. In Fleringen, Reutum, Vasse en Tubbergen is dan een gewone weekendviering. Toch hopen we dat veel kinderen net als andere jaren een Palmpasenstok maken.

Op zaterdag 27 maart kunnen kinderen uit de hele Pancratiusparochie hun Palmpasenstok laten zegenen in de volgende kerken. We vragen u met uw kind te komen op volgens de indeling van de beginletter van uw achternaam:

 • Vasse: van 11.00 uur tot 12.00 uur: A-I: 11.00 – 11.20 uur; J-R: 11.20 – 11.40 uur; S-Z: 11.40 – 12.00 uur
 • Geesteren: van 11.00 uur tot 12.00 uur: A-I: 11.00 – 11.20 uur; J-R: 11.20 – 11.40 uur; S-Z: 11.40 – 12.00 uur
 • Fleringen: van 12.30 tot 13.30 uur: A-I: 12.30 – 12.50 uur; J-R: 12.50 – 13.10 uur; S-Z: 13.10 – 13.30 uur
 • Reutum: van 16.00 tot 17.00 uur: A-I: 16.00 – 16.20 uur: J-R: 16.20 – 16.40 uur: S-Z: 16.40 – 17.00 uur.
 • Tubbergen: van 16.00 tot 17.00 uur: 16.00 – 16.20 uur: J-R: 16.20 – 16.40 uur: S-Z: 16.40 – 17.00 uur.

 

In de Vastenkalender die te vinden en te downloaden is op de website van de H. Pancratiusparochie staat bij 27 maart uitleg over de betekenis van de Palmpasenstok.

Op de website https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/palmzondag/extras/palmpasenstok-maken.html staat hoe u samen met uw kind een Palmpasenstok kunt maken en wat de betekenis is van de verschillende onderdelen. Op dezelfde site vindt u ook het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem voor kinderen: https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/6e-zondag-van-de-veertigdagentijd-jaar-b-2021/bijbel/navertelling-marcus-11-1-10.html

Het pastoraal team

 1. Pancratiusparochie.

 

Kennis maken met Rock Solid

Kennismaken met!

De kinder, jeudkerk, Rock Solid worden door veel mensen gevolgd via parochiebladen, sociale media, website en ook via Op en Rond de Essen. Wij laten regelmatig zien en horen wat wij organiseren voor gezinnen, jeugd en jongeren.

Wie zijn de vrijwilligers achter de vele activiteiten?

De komende drie maanden wil ik, Diaken Bert Huitink, u kennis laten maken met de vrijwilligers van de kinder, jeugdkerk en Rock Solid. Wie zijn deze vrijwilligers, wat is hun motivatie, waarom besteden zij tijd in geloof er kerk?

De 2e groep die zich gaat voorstellen zijn de vrijwilligers van Rock Solid het jongeren pastoraat.

Wij zijn Katinka Dol en Miranda Kruiskamp uit Vriezenveen, Mariël Freriksen, Debby Bats, Robin Roelofs en Therodia Render uit Albergen en Evelien Olimulder uit Langeveen. Onder leiding van Diaken Bert Huitink zijn wij de mensen achter Rock Solid.

Met Rock Solid inspireren wij jongeren om op een eigentijdse manier het geloof te beleven. Niet in de kerk (geloven kun je ook buiten de kerk), maar met leuke activiteiten die aansluiten bij hun leeftijd. We willen ze begeleiden van puber naar volwassenheid. De jongeren zijn allemaal verschillend, maar samen een mooie hechte groep. Wij willen de jongeren meegeven dat ze er voor elkaar moeten zijn, naar elkaar moeten omkijken, respect moeten hebben voor een ander en elkaar moeten accepteren. We geven iedereen vertrouwen, aandacht en liefde. Het is mooi om te zien dat Rock Solid  een plek is waar jongeren zichzelf kunnen zijn. Waar ze zich thuis voelen en plezier beleven. Wij proberen ook de ouders iets mee te geven. Wij organiseren altijd een opening van het werkjaar waarbij de ouders aansluiten en we sluiten het jaar ook af samen met de ouders. Rock Solid laat zien dat geloof op een moderne manier vormgegeven kan worden. Door corona is van ons plan om een aantal keer per jaar een jongerenviering te houden nog niets gekomen, maar hopelijk kunnen we dat volgend werkjaar weer oppakken. Dat zijn mooie eigentijdse vieringen met mooie muziek die ouders waarschijnlijk ook zullen aanspreken. Wij organiseren spelavonden, sportactiviteiten, quizzen, maar regelmatig komen ook mensen op bezoek met een bijzonder verhaal. Er ontstaan dan hele mooie en bijzondere gesprekken. We sluiten altijd af met chips en drinken. Afgelopen jaar was erg improviseren, door de corona konden we bijna niet samenkomen. Maar er hebben leuke online bijeenkomsten plaats gevonden. Het leuke was dat jongeren nog de hele avond in teams bleven om gezellig met elkaar bij te kletsen. Rock Solid is echt een vriendengroep. Vaak wordt gezegd dat kerk niet uitdagend is voor gezinnen, voor kinderen en jongeren, de kerk wordt als saai ervaren. Wij maken de kerk aantrekkelijk door het organiseren van leuke en voor jongeren aantrekkelijke bijeenkomsten waar geloof wel aan bod komt maar niet de rode draad in de bijeenkomst is. We proberen kerkelijke thema’s actueel te maken en te verbinden met de moderne wereld. Veel gehoorde opmerking van jongeren die voor de eerste keer deelnemen is: “ik dacht dat het de hele avond over de kerk en geloof zou gaan. Maar dat is niet zo! Dit was echt leuk.” Er wordt vaak gezegd; “de kerk heeft geen toekomst.” Wij hopen dat de groep jongeren groeit, dat Rock Solid de kerk van de toekomst wordt. Daar is geen kerkgebouw bij nodig, geloof zit in je en in de mensen met wie je samenkomt. Kerk zijn in de toekomst is een plek waar jongeren samenkomen, leren, iets doen voor de maatschappij en vooral een plek waar iedereen geaccepteerd wordt.  Het kerkgebouw is voor Rock Solid niet noodzakelijk om activiteiten te organiseren. Licht, warmte en sfeer zijn wel belangrijke elementen. Met Rock Solid hebben we al op diverse plaatsen activiteiten/vieringen georganiseerd. In de openlucht, een scoutinggebouw, hulp bij de Passie en zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Voor ons is geloof belangrijk, het is een houvast, een basis in het leven. Zorgen voor elkaar, in naastenliefde en elkaar accepteren om wie je bent, het geloof in elkaar. Jongeren inspireren ons, door hun te betrekken bij een eigentijdse manier van geloof beleven krijgen wij weer inspiratie om nieuwe ideeën voor activiteiten en bijeenkomsten te bedenken. Onze boodschap voor de kerk van de toekomst is:  Luister naar de jongeren. Geef hen een stem in het vormgeven van de kerk van de toekomst. Luister waar hun behoeftes liggen en probeer hierop in te spelen. Daarnaast de verbinding leggen tussen jong en oud, van elkaar valt veel te leren. Er zijn voor elkaar! Laten we op deze manier doorgaan met Rock Solid, de jeugd heeft de toekomst!!

Vastenactie 2021:

Werken aan je toekomst

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering.

Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie.

Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST”

De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee

ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!

MOV groepen H. Pancratius parochie

Jaargang 58 nr. 10 en 11                                                                      6 t/m 19 maart

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

“In dankbaarheid omzien, met vertrouwen verdergaan”

Beste parochianen,

De woorden hierboven stonden op de herinneringskaart van de St. Pancratiuskerk in Albergen, de kerk die aan de eredienst werd onttrokken. Misschien hebt u online naar de afscheidsviering gekeken. Het was een mooie, waardige en ontroerende viering, waar velen aan hebben meegewerkt en waar vanwege corona helaas maar 30 mensen aanwezig mochten zijn. Indrukwekkend en emotioneel was de slotprocessie waarin de liturgische voorwerpen en het portret van Pancratius werden uitgedragen. ’s Middags was ik in het kerkgebouw dat nu geen kerk meer is: het tabernakel leeg, het altaar ontbloot, de Paaskaars en de Godslamp uitgedragen. Vele Albergenaren en oud-Albergenaren, maar ook parochianen uit andere locaties kwamen die middag om afscheid te nemen van hun kerk. Zij konden overal rondkijken, konden zichzelf of familieleden opzoeken in de doop-, trouw- en overlijdensboeken. Velen deden dat. Ook kon je op de foto op je favoriete plek in de kerk. De fotograaf had het de hele middag druk! Er was een doorlopende powerpointpresentatie van de kerk vanaf de bouw tot het afscheid. Maar bovenal waren er – veilig op anderhalve meter en met mondkapje voor – ontmoetingen, werden er herinneringen gedeeld, verhalen verteld. Er was emotie, maar ook aanvaarding van het onvermijdelijke en grote waardering voor de manier waarop met alle beperkingen rond corona het afscheid is georganiseerd met inzet van vele Albergenaren.

Sluiting van de kerk is een ingrijpende stap voor alle parochianen in Albergen. Afscheid nemen van je kerk, doet pijn, is een breuk met het vertrouwde en het zal tijd kosten om dat een plek te geven. Zij staan voor de opgave om nieuwe manieren te vinden voor hun betrokkenheid bij elkaar als geloofsgemeenschap, de weg naar een andere kerk als zij willen vieren, nieuwe verbindingen aan te gaan met parochianen uit de andere geloofsgemeenschappen in de parochie.

Ik proefde in Albergen ook een open houding naar de toekomst en de mentaliteit: “we gaan verder, we zetten de schouders eronder”. Een van de ideeën  is om op de plek van de huidige aula een plek voor ontmoeting te creëren. Het koor Cantiamo gaat een samenwerking aan met het koor Cantabilé uit Mariaparochie.

Dat geeft vertrouwen, dat de nieuwe wegen ook gevonden gaan worden. Daarbij hebben zij zeker ook de openheid, de steun en de gastvrijheid van de hele parochie nodig. Dat gaat vast lukken!

Hartelijke groet,

Pastoraal werker Annet Zoet.

 

Thema: Opgeruimd                                                       3e zondag veertigdagentijd

 1. 6 mrt. 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v enkele leden van

het Liturgiekoor (Pastoor Pikkemaat)
Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Pastorale zorg

 

Thema:                                                                               4e zondag veertigdagentijd

 1. 14 mrt. 09.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v enkele

leden van Courage (Pastor Meupelenberg)

Collecte:                                1. Plaatsengeld € 1.00
2. Kaarsen bij Maria

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 6 maart

Jaargedachtenis: Truus Mensink-Wolbert, Karin Slot-Mensink, Truus ter Groot, Gerardus Schothuis, Jolanda Oude Booyink.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Marietje Kuipers-Haamberg, Joop Plegt, Jan Mensink, Bennie Kienhuis, overl. ouders Kienhuis-Droste, overl. ouders Blokhuis-Horst en Frans Blokhuis, Gerard en Dina Oude Elberink-Hagedoorn, Hein en San Rikhof-Kienhuis, Hans Waaijer, Jan Mensink (Rossum).
Overige intenties:
H. Mis tot zekere intentie.

 

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 14 maart

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Marietje Kuipers-Haamberg, Regina Oude Hendriksman, Joop Plegt, Jan Mensink, Hans Waaijer.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 6 maart 19.00 uur

Lector: J. Lescher
Coronacoördinator: M. Hesselink, T. Rozenkamp, J. Grootlaar

 

Zondag 14 maart 09.00 uur
Lector: A. Schothuis

Coronacoördinator: A. en W. Groot Kormelink, H. Flims

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 17 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 11 maart 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

AANMELDEN WEEKENDVIERINGEN -MEEVIEREN

U kunt zich via de website van onze parochie: www.hpancratius.nl – de knop “Meevieren” aanmelden voor een viering. U wordt doorgestuurd naar een nieuwe pagina, waarop u bij “reserveren” de kerk van uw keuze selecteert. Bij “kies een viering” selecteert u de gewenste viering (u ziet dan of er nog plaats is, anders komt u op de wachtlijst. Per viering zijn 30 personen toegestaan).
U vult de gevraagde gegevens in en kruist het vakje aan dat u zich afmeldt bij klachten en het vakje dat u toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens. Dan klikt u op de knop “versturen”. Vergeet u niet zich af te melden als u niet kunt komen. Iemand op de wachtlijst kan dan in uw plaats komen en ontvangt hierover per e-mail bericht. Afmelden kan via de link onderaan in de bevestigings-e-mail. Aanmelden kan vanaf maandag 09.00 uur – vrijdag 12.00 uur (in de week voorafgaand aan de viering).

Hulp bij het reserveren

Parochianen die zelf niet in staat zijn online te reserveren, kunnen dit laten doen door familie, vrienden of eventueel door het lokale secretariaat tijdens openingsuren.

Kerk tv

U kunt de viering online volgen via: http:/pancratius.kerkentv.nl/

Kies voor “Langeveen rechtstreeks”. Via “Langeveen herhaling”  kunt u ook op een ander tijdstip een viering kijken

 

Door-de-weekse vieringen

Het pastoraal team heeft besloten weer een aanvang te maken met de door-de-weekse vieringen.

Daarom is er elke 1ste dinsdag van de maand om 09.30 uur een viering in de kerk.

 

Vastenactie 2021:

Werken aan je toekomst

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering.

Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie.

Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST”

De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee

ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!

MOV groepen H. Pancratius parochie

 

Samen op weg naar Pasen

Als parochie gaan we samen op weg naar Pasen

Veertig dagen lang.

Dat kunnen we doen door te vasten, door te geven aan de vastenactie

en door meer inzet voor elkaar.

Maar de veertigdagentijd nodigt ons ook uit om stil te staan bij ons leven.

Om na te gaan wat er echt toe doet en wie of wat ons kracht geeft in het leven.

Van oudsher is de kruisweg een pelgrimage, een samen onderweg zijn.

Stap voor stap de weg gaan die Jezus eens heeft durven gaan, op zijn eigen wijze.

Stilstaan bij het kruis dat Hij heeft gedragen

En stilstaan bij het kruis dat wij mensen vaak te dragen krijgen.

Wat hebben we dan nodig? Zijn we er dan voor elkaar?

Zo kunnen we op weg gaan naar Pasen.

Het feest dat de kruisweg zet in een ander licht.

Het licht dat de duisternis overwint.

Daarom wil de Pancratius Commissie samen met u, stap voor stap,

De kruisweg gaan om zo straks van harte Pasen te kunnen vieren.

Iedere vrijdag zal er stilgestaan worden bij enkele staties van de kruisweg.

U kunt deze meditaties volgen via de kerktv ( www.hpancratius.nl) bij meerdere locaties bij “herhaling”, In ieder geval bij locatie “Tubbergen”. Van harte welkom!

De Pancratius Commissie: Leo Stamsnieder, Johan Steggink, Anne Bossink en pastoraal werker Christianne Saris

 

Dank

Beste parochianen,

19 Januari jl. ben ik geopereerd aan mijn rug en moest ik thuis revalideren. In deze periode heb ik veel steun vanuit de parochie ontvangen. ik wil u parochianen, Parochie Bestuur, collega pastores, commissies van beheer, werkgroepen, jongeren Rock Solid en koren hartelijk danken voor de mooie kaartjes en bloemen. Het waren mooie woorden voor een voorspoedig herstel. Laat ik de appjes en mails niet vergeten. Het heeft mij goed gedaan.

Helaas ben ik er nog niet, in de loop van deze maand hoop ik dat ik mijn werk stapje voor stapje kan gaan uitbreiden.

Ik hoop u spoedig te ontmoeten.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

 

 

Diaconaal beraad H. Pancratius parochie in gesprek met ErfCoach Neeltje Bleumink

10 februari jongstleden hield ErfCoach Neeltje Bleumink een inleiding over haar werk in het diaconaal beraad in onze parochie.

Hieronder kunt u lezen hoe een ErfCoach opereert binnen de provincie Overijssel.

 

Mijn naam is Neeltje Bleumink. Ik ben ErfCoaches in Noordoost Twente samen met een paar collega’s. Als ErfCoach bieden wij erfeigenaren de mogelijkheid om kosteloos en vrijblijvend in gesprek te gaan over de opgaves en vraagstukken op en rondom het erf.  Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsontwikkeling, bedrijfsbeëindiging of verduurzaming.

Als ErfCoach opereren wij onafhankelijk. De gesprekken die wij met erfeigenaren voeren zijn altijd vertrouwelijk. Zie ons als een sparringpartner die kijkt naar wensen en mogelijkheden op een erf. We helpen met het maken van keuzes en het zetten van de volgende stap. Door ons grote netwerk kunnen wij doorverwijzen naar de juiste personen of instanties. Ook hebben wij goed zicht op regelgeving, (financiële) regelingen en subsidies. Een ErfCoach neemt die regie niet over, maar houdt een spiegel voor.

Maak gebruik van de mogelijkheid.

De provincie Overijssel investeert samen met gemeenten in de ErfCoaches. Elke erfeigenaar in Overijssel kan een gesprek met ons aanvragen. We zitten in verschillende situaties aan tafel. Soms komen we bij iemand bij wie het water aan de lippen staat. Die is blij dat er iemand is die weet wat te doen. We komen ook bij mensen die vol plannen zitten en graag een volgende stap willen zetten. Ook dan is een gesprek met een ErfCoach waardevol.  We zijn er. Maak er gebruik van.

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact met ons op via n.bleumink@eeckhof.nl of bel naar 06 41 84 82 35. Kijk voor meer informatie op www.erfcoach.com

Jaargang 58 nr. 8 en 9                                                                   20 febr. t/m 5 mrt.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

‘IKMISOE’

 

Beste parochianen,

 

ikmisoe past in deze tijd van de corona, het komt weg bij FC Twente, een voetbalclub die de supporters mist. In op en rond de Essen, bij de carnaval zag ik het ook verschijnen: ikmisoe, tot volgend jaar 2022. Het is duidelijk dat mensen elkaar missen in deze coronatijd. FC Twente had een mooie actie bij ikmisoe, ze hadden het matchdaypakket. Als de supporters niet naar het stadion kunnen komen, dan komen wij naar de supporters. Een pakket met lekkernijen om te nuttigen bij de wedstrijd die in de huiskamer kon worden gevolgd. Ook menig carnavalsvereniging bood dit aan bij de digitale gala avonden. Mensen proberen in deze tijd betrokken te zijn op elkaar, elkaar nabij zijn.

 

Stel u voor, de kerk had dit ook aangeboden: geen matchdaypakket maar een ‘ikmisoemispakket’ we hebben kerktv, thuis was de viering te zien. Het pakket zou bestaan uit het misboekje, de communie en een koek voor bij de koffie na de viering!

U kunt niet naar de kerk, de kerk komt naar u toe!

Was dit een kans voor de kerk geweest, hebben wij een kans gemist met het aanbieden van een pakket? Het was gedeeltelijk haalbaar geweest, communie in een ikmisoemispakket was niet mogelijk.

 

Toch komt de kerk nog steeds naar parochianen toe, in een bezoek, via jongeren met een cake actie, via de kerktv samen vieren, kinder- en jeugdkerk met een kleurplaat, diaconaal zijn wij nabij. De kerk wil in de samenleving staan, en dat doet de kerk waar dat kan. Dat klinkt dubbel nu de kerk van Albergen aan de eredienst zal worden onttrokken. Meerdere kerken zullen aan de eredienst worden onttrokken in onze parochie. Hoe moet de kerk aanwezig zijn in onze dorpen? Wekelijks staat er een artikel in de krant, of komt er een reactie via lezers over kerksluitingen. De artikelen en reacties gaan over gebouwen, de kerk dat zijn mensen met hun geloof. Als de kerk in de samenleving wil staan dan moeten juist de mensen elkaar nabij zijn. ikmisoe gaat over mensen, supporters, parochianen, het gaat om nabijheid en ontmoeting. Gelukkig hebben wij als pastores team besloten om weer samen met parochianen te gaan vieren, wees welkom, wees ook welkom via de kerktv.

Hartelijke groet,

Diaken Bert Huitink

 

Thema:                                                                1e zondag van de veertigdagentijd

 1. 21 febr. 09.00 uur: Gebedsviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor via kerk t.v.

 

Thema:                                                                2e zondag van de veertigdagentijd

 1. 28 febr. 09.00 uur: Gebedsviering m.m.v. enkele leden van het

Liturgiekoor via kerk t.v.

 

Kerk tv

U kunt de viering online volgen via: http:/pancratius.kerkentv.nl/

Kies voor “Langeveen rechtstreeks”. Via “Langeveen herhaling”  kunt u ook op een ander tijdstip een viering kijken

parochiËle kroniek:

Overleden: Hans Waayer

Beltweg 9,  Manderveen

*11-10-1961      ꝉ 29-01-2021

Dat hij mag rusten in vrede.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 21 februari

Jaargedachtenis: Jan Hagedoorn, Marian Wiegink-Hagedoorn

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Bernard vd Aast, Annie Hagedoorn-vd Aast, Marietje Kuipers-Haamberg, Joop Plegt, Bennie Steggink, Jan Mensink, Hans Waayer, Agnes Reinerink-Steggink, Gait en An Reinerink-Mensen, Herman en Riet Horck

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 28 februari

Jaargedachtenis: Ouders Oude Oosterik-Flinkers

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Marietje Kuipers-Haamberg, Joop Plegt, Jan Mensink, Annie Hagedoorn-vd Aast, Hans Waayer.

Overige intenties: H. Mis tot zekere intentie.

 

lectoren:

Zondag 21 februari 09.00 uur

Lector: I. Scholten, M. Hesselink, M. Pouwels
Zondag 28 februari 09.00 uur
Lector: T. Rozenkamp, Y. Nijhuis, A. Schothuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

 

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 3 maart.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 25 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING:

Indien u ter voorbereiding op Pasen gebruik wenst te maken van de biechtgelegenheid, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Pikkemaat, tel. 06-52648770.

 

Samen op weg naar Pasen

Beste mensen,

We bevinden ons in een tijd waarin we sober leven en moeten loslaten. Tegelijkertijd komen we er ook achter wat voor ons echt van waarde is: vriendschap, ontmoetingen, verbondenheid, geloof, hoop en liefde. In de komende veertigdagentijd willen we daar met u als kerk meer bij stilstaan. Daartoe verzorgt de Pancratius Commissie vanaf 26 februari tot en met 26 maart ( de eerste vijf weken van de veertigdagentijd )  iedere vrijdag om 19.00 uur een meditatie bij staties van de kruisweg, die u via kerktelevisie kan volgen ( www.hpancratius.nl via de knop kerktv)   Er worden beelden getoond van de kruiswegen van Vriezenveen, Albergen, Fleringen. We staan stil bij cruciale momenten in het leven van Jezus en bij het kruis dat wij mensen te dragen krijgen. Maar we gaan ook na wat ons troost en kracht geeft.  Zo wordt u stap voor stap meegenomen naar de Goede Week en Pasen. Hieronder ziet u wanneer welke kerk aan de beurt is:

Vrijdag 26 februari : Vriezenveen 1e,2e,3e statie

Vrijdag 5 maart : Albergen, 4e,5e,6e statie

Vrijdag 12 maart: Fleringen 7e,8e,9e statie

Vrijdag 19 maart: Vriezenveen 10e, 11e, 12e statie

Vrijdag 26 maart: Albergen 13e en 14e statie

Wanneer u de uitzending wilt volgen, kunt u via kerktelevisie klikken op de kerk die in die week aan de beurt is. Ook na genoemde tijden kunt u meditaties terugkijken. Van harte welkom!

De Pancratius Commissie: Anne Bossink, Leo Stamsnieder, Johan Steggink en pastoraal werker Christianne Saris

Vastenactie 2021:

Werken aan je toekomst

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering.

Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

 

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie.

Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST”

De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

 

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee

ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

 

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

 

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!

MOV groepen H. Pancratius parochie

 

 

 

Heb jij stress door geld? Durf advies te vragen!

Als gevolg van de coronacrisis raken steeds meer gezinnen in de financiële problemen en hebben meer mensen zorgen over geld.

Maak jij je ook zorgen om jouw financiële situatie en vind je het lastig om hierover te praten? Weet je niet zeker of je recht hebt op de bestaande regelingen en voorzieningen in de gemeente Dinkelland of de gemeente Tubbergen?

De sociaal werker armoede van Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland is jouw aanspreekpunt en wegwijzer wanneer je in een moeilijke financiële situatie zit of signaleert dat iemand financiële nood heeft.

Zij bespreken samen met jou de situatie en kijken naar mogelijke oplossingen. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt!

Neem contact op met de sociaal werker armoede in jouw gemeente:

 

Gemeente Tubbergen;

Anne Lansink, a.lansink@swtd.nl of 06-51833202

Gemeente Dinkelland;

Astrid Wessling, a.wessling@swtd.nl of 06-22978612

 

Vastenkalender 2021

Voor de vastenperiode die duurt van 17 februari tot Pasen heeft de H. Pancratius parochie opnieuw een mooie Vastenkalender ontworpen.

De kalender heeft vijf thema’s meegekregen die per week hun invulling hebben gekregen. De thema’s: beproefd, in het licht, opgeruimd, kiezen en vrucht dragen helpen u de vasten door. Door de bezinnende teksten, de oneliners om over na te denken, de knutselwerkjes voor kinderen en de veelal vegetarische recepten is het een gevarieerde kalender geworden. Tevens vindt u informatie over het vastenproject: ‘Werken aan je toekomst’, dat de parochie dit jaar ondersteunt via Vastenactie.

De kalender kunt u vanaf 15 februari via www.hpancratius.nl  of via Facebook downloaden. Wie geen mogelijkheid heeft om de kalender te downloaden kan vanaf Aswoensdag 17 februari een papieren versie meenemen vanuit de kerk of de kapel in de eigen geloofsgemeenschap.

Een goede voorbereiding op Pasen gewenst.

Annet Zoet pastoraal werker, centraal secretariaat en pastoraal team H. Pancratius

 

Missie terug in Guatemala 

Bijna een jaar geleden ging ik naar Nederland om in samenwerking met drie parochies, H. Pancratius, H. Plechelmus en Lumen Christi, geld in te zamelen voor het vastenactieproject  ¨Vrouwen en jongeren weven een cultuur van vrede in Guatemala.¨.  Net in Nederland begon  de coronapandemie. Hierdoor kon ik in april niet terug naar Guatemala en werkte ik bijna een jaar vanuit Nederland. Zo gaf ik verschillende presentaties over het vastenactieproject en kon ik via internet voor landarbeidersbeweging MTC aan de slag met bijvoorbeeld het bijhouden van de website en Facebook, online bijeenkomsten met jongeren  organiseren en het maken van informatiemateriaal.

Donderdag 4 februari jongstleden kon ik eindelijk terug naar Guatemala. Het werk bij landarbeidersbeweging MTC zal er dit jaar natuurlijk wel anders uitzien dan voorheen, want bijvoorbeeld bijeenkomsten met grote groepen zijn nog niet mogelijk. Ook in Guatemala zijn de gevolgen van het coronavirus groot, zoals kinderen die niet naar school gaan, mensen die hun baan hebben verloren zonder sociaal vangnet en grote druk op een toch al gebrekkige gezondheidszorg.

Namens MTC wil ik iedereen nogmaals hartelijk danken voor de inzet en de bijdragen aan het Vastenactieproject. Het was een hele prestatie om het beoogde bedrag bij elkaar te krijgen. Over de bestediging van het geld, en meer, zal ik jullie komend jaar weer op de hoogte houden via mijn blog www.missieinguatemala.wordpress.com,   de informatiebladen, het parochieblad Kompas en de huis aan huis krant ‘Op en Rond de Essen’.  Heb je een vraag? Stuur me dan gerust een berichtje naar inge_kuiphuis@hotmail.com

Om een beetje de smaak te proeven van de Guatemalteekse keuken geef ik u hierbij het recept van een maiscake die ook in Nederland makkelijk te maken is.

Recept Guatemalteekse maiscake

Beschrijving
Dit recept is een simpele manier om een maiscake te maken. In Guatemala is maiscake een bekende lekkernij, en één van mijn favorieten. Meestal gebruiken ze daar geen mais uit blik, dus je kunt natuurlijk ook maiskolven kopen voor deze cake. Verder kan je zelf varieren met de kruiden. Dit recept is met kardemom.

 

Ingredienten

2 blikjes mais a 300 gram (uitgelekt)

2 kopjes maismeel (of ander meel)

2 eieren

1 blikje gecondenseerde melk

Snufje zout

2 theelepels bakpoeder

2 theelepels gemalen kardemom (of andere smaakstof naar keuze: kaneel, vanille, gember, koekkruiden.

Bereiding

 1. Doe alle ingredienten in een kom, en pureer het met een staafmixer.
 2. Giet in een ingevette vorm naar keuze.
 3. Bak op 180 graden ongeveer 45 minuten.

Je kan zien of de cake gaar is door een sateprikker in de cake te steken. Komt deze er schoon uit, dan is de cake gaar.

Lekker met een chocolade sausje

Hak hiervoor 200 gram pure chocolade en giet daar 200 ml gekookte room over. Roer tot de chocolade gesmolten is. Hier kan je nog kardemom of andere kruiden aan toevoegen voor extra smaak.

 

Eet smakelijk!

Groeten van Inge Kuiphuis.

Missiewerker bij landarbeidersbeweging MTC Guatemala via de Week Nederlandse Missionaris en de Heilige Pancratius parochie.

 

JE EIGEN PAASKAARS MAKEN.

Voor het 4e opeen volgende jaar organiseert de jeugdkerk het Paaskaars maken, vorig jaar was het door de coronamaatregelen een thuisopdracht. Dit jaar zal het wederom een thuisopdracht zijn. U kunt de kaars bestellen via de mail van de jeugdkerk: jeugdkerk@hpancratius.nl geeft u naam en 06 nummer door, de kaars met benodigdheden en uitleg bedraagt €4,00 dit bedrag betaald u via een tikkie. De kaars kunt u donderdag 1 april van 16.00 – 17.00 uur coronaproof ophalen bij de dagkapel in Geesteren.

Het is een mooie activiteit voor kinderen, het is geschikt voor iedere leeftijd.

namens de jeugdkerk,

Diaken Bert Huitink

Kennismaken met!

De Jeugdkerk.

Beste parochianen,

De kinder, jeudkerk, Rock Solid worden door veel mensen gevolgd via parochiebladen, sociale media, website en ook via Op en Rond de Essen. Wij laten regelmatig zien en horen wat wij organiseren voor gezinnen, jeugd en jongeren.

Wie zijn de vrijwilligers achter de vele activiteiten?

De komende drie maanden wil ik, Diaken Bert Huitink, u kennis laten maken met de vrijwilligers van de kinder- jeugdkerk en Rock Solid. Wie zijn deze vrijwilligers, wat is hun motivatie, waarom besteden zij tijd in geloof en kerk?

De 1e groep die zich gaat voorstellen zijn de vrijwilligers van de jeugdkerk.

 

De jeugdkerk,

Wij zijn Marleen van Os, Yvonne van Langen, Ingrid Knoef, Moniek Peulken en Jelline Demmer. Onder leiding  van Diaken Bert Huitink zijn wij de mensen achter de Jeugdkerk. Met de Jeugdkerk willen wij kinderen en ouders op een levendige en speelse manier de verhalen van ons geloof mee geven. Samen even stil staan bij normen en waarden, respect hebben voor elkaar en mensen helpen die het moeilijk of minder hebben. Middels de verhalen uit de bijbel willen we kinderen het verschil leren tussen goed en kwaad. We zetten kinderen op een eigentijdse manier aan het denken. Er gebeurt op school steeds minder aan het geloof en met de Jeugdkerk willen wij laten zien dat het geloof op een andere manier benaderd kan worden. We hopen hiermee ouders te ondersteunen  om binnen het gezin in gesprek te gaan en kinderen een eigen visie te geven op de wereld.

Wij realiseren ons dat het in deze tijd niet altijd meer aantrekkelijk is om naar de kerk te gaan. De maatschappij is de laatste 10 jaar erg veranderd en gezinnen bezoeken steeds minder de gezinsvieringen. Misschien is de kerk niet meer uitdagend genoeg voor jong en oud en past het niet meer in deze tijd? Toch proberen wij door middel van onze activiteiten de waarden van het geloof mee te geven. Door middel van doe-activiteiten hopen we het geloof aantrekkelijk te kunnen maken. We proberen 5 à 6 keer per schooljaar samen te komen en zorgen er altijd voor dat kinderen iets met het geloof kunnen DOEN.

Kinderen moet je niet alleen maar op een stoel neerzetten en laten luisteren. Dit doen we door verschillende activiteiten aan te bieden zoals paaskaars maken, wandelvieringen en smokkeltocht. Inmiddels is er zelfs in de Kapel van Geesteren een mooie bibliotheekkast geplaatst vol met kinderbijbels en verschillende geloofsboeken om tijdens bijeenkomsten te lezen en uit te lenen. Door de combinatie van activiteiten met een verhaal krijgen we vele positieve reacties van kinderen en hun ouders. Daar doen we het allemaal voor!

Over het algemeen vinden de activiteiten in de dagkapel in Geesteren plaats. Soms komen we samen op een andere locatie. De kerk is een mooie plek en heeft voor kinderen iets magisch maar ons geloof zit niet vast aan een kerk. Je kunt overal het geloof beleven.

Wij hopen dan ook dat we door middel van onze activiteiten van de Jeugdkerk het geloof op een leuke manier kunnen doorgeven. Het geloof is nu niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger maar dat betekent niet dat we er niks meer mee moeten doen. Het belangrijkste is dat we in deze maatschappij de tijd nemen voor elkaar en elkaar proberen te helpen. Daar kan de kerk bij blijven helpen!

Hartelijke groeten,

Moniek, Marleen, Ingrid, Yvonne en Jelline.

 

Jaargang 58 nr. 6 en 7                                                                              6 t/m19  feb.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

“Want het licht blijft altijd schijnen.

Als je maar de moed hebt, het te zien.

Als je maar de moed hebt, het te zijn”

 

Dit zijn de indrukwekkende slotwoorden van Amanda Gorman, een 22-jarige Amerikaanse vrouw, die bij de inauguratie van president Joe Biden op 20 januari j.l. een gedicht mocht uitspreken. De hele wereld heeft er adembenemend naar zitten kijken en luisteren.

De moed om het licht te zijn; het is telkens de uitnodiging van Jezus aan ons. En we hoeven niet te denken dat het om grootse dingen zou moeten gaan, het kan al zitten in het gebruik van onze eigen woorden.

Het is makkelijk om veel woorden te gebruiken – sommige mensen doen niet anders. Maar niet alle woorden zeggen evenveel…Er zijn genoeg woorden zonder werking, denk maar vele toespraken en vergaderingen die in het grote niets verdwijnen. Maar er zijn ook woorden die wél gevolgen hebben.

 

Negatieve voorbeelden zijn er te over: als je baas zegt dat er geen plek meer voor je is, of nog erger: als de Belastingdienst zegt dat je gefraudeerd hebt en je je daar niet tegen mag verweren. Of als relschoppers op Social Media dreigen dat ze veel schade aan één van onze steden gaan aanrichten. Dat zijn woorden die angst oproepen, woorden die ons klein maken. Woorden als wapens.

Positieve voorbeelden zijn er ook: als iemand je een compliment geeft, of gewoon zegt dat ze blij zijn om je te zien. Dat je hoort dat je welkom bent. Of hier veilig mag zijn. Misschien zegt iemand wel dat hij of zij van je houdt. Waardevolle woorden zijn dat. Kostbare woorden. Woorden waar je je leven lang op kan bouwen.

Elke keer weer horen we verhalen van Jezus die mensen met zijn woorden doet veranderen, ja zelfs gezond maken, metterdaad. En misschien mogen ook onze woorden dan het verschil maken, door elkaar te bevrijden en te begeesteren. Naar het voorbeeld van Jezus, mogen ook onze woorden mensen veranderen ten goede, genezen, helen, troosten. Woorden van steun, van genegenheid, van solidariteit, van kracht. Dat zal vast niet elke dag lukken, maar zoals dat met alles het geval is: waar je je elke dag in oefent, daar word je beter in.

“Want het licht blijft altijd schijnen.

Als je maar de moed hebt, het te zien.

Als je maar de moed hebt, het te zijn”

Pastoor Pikkemaat

 

Thema: Een Blijde Boodschap dragen                        5e zondag door het jaar

 1. 6 febr. 19.00 uur: Eucharistieviering via kerk t.v. m.m.v enkele

leden van het Liturgiekoor

(Pastoor Pikkemaat)

 

Thema: Gereinigd worden                                        6e zondag door het jaar

Za. 13 febr.     19.00 uur: Gebedsviering via kerk t.v.

 

Thema: Aswoensdag                                                                                                                 

 1. 17 febr. 19.00 uur: Woord- en Communieviering via kerk t.v.                    (Pastor Saris)

 

Kerk tv

U kunt de viering online volgen via: http:/pancratius.kerkentv.nl/

Kies voor “Langeveen rechtstreeks”. Via “Langeveen herhaling”  kunt u ook op een ander tijdstip een viering kijken

 

parochiËle kroniek:

Overleden:

Jan Mensink

Vermolenweg 59, Langeveen

*23-08-1945          ꝉ  20-01-2021

Dat hij mag rusten in vrede.

 

Jaargedachtenissen en misintenties in het 5e weekend van de maand

Wanneer er in een maand een vijfde weekend valt,  is er in dat weekend geen viering in Langeveen.

Jaargedachtenissen en misintenties voor deze weekenden worden doorgeschoven naar de eerst volgende viering.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zaterdag 6 februari

Jaargedachtenis: Johannes Bertels, Riek Snijders-Eidhof, Rita Meijer, Truus Schröder.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Annie Hagedoorn-vd Aast, Marietje Kuipers-Haamberg, Jan en Riek Snijders-Eidhof, Joop Plegt, Jan Mensink

 

jaargedachtenissen en misintenties  Zaterdag 13 februari

Jaargedachtenis: Pastoor Frans Jansen, Theo Velthuis, Sien Mensen-Hoek, Regina Oude Hendriksman, Jan Schuurman.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Annie Hagedoorn-vd Aast, Marietje Kuipers-Haamberg, Joop Plegt, Jan Mensink.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 6 februari 19.00 uur

Lector: A. Kroeze
Zaterdag 13 februari 19.00 uur
Lector: J. Pouwels, L. Oude Nijeweeme, T. Rozenkamp

 

Woensdag 17 februari 19.00 uur

Lector: A. Schothuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 17 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 11 februari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Aswoensdag: in aangepaste vorm

Het coronavirus heeft al heel wat overhoop gehaald! In deze periode kunnen we bijvoorbeeld carnaval niet vieren als voorheen. En ook het begin van de Veertigdagentijd met de viering van Aswoensdag, woensdag 17 februari, is anders dan voorheen.

Op de dag van Aswoensdag worden normaliter gelovigen getekend met as op het voorhoofd, als symbool van de kwetsbaarheid en vergankelijkheid van ons bestaan. Tegelijkertijd is het kruisje een uitzien naar een nieuw begin, zoals wij dat weken later met Pasen mogen vieren.

In onze parochie zijn diverse Aswoensdagvieringen gepland, in de hoop dat deze gevierd kunnen worden mét een beperkt aantal aanwezigen van 30 personen, waarvoor van tevoren gereserveerd kan worden met ingang van woensdag 10 februari.

De Aswoensdagvieringen staan als volgt gepland:

’s Morgens op 09:00 uur in Reutum (pastoor Pikkemaat) en Vasse (pastoraal werker Meupelenberg).

’s Avonds om 19:00 uur in Geesteren (pastoraal werker Meupelenberg), Langeveen (pastoraal werker Saris), Mariaparochie (pastor Huisman) en Tubbergen (pastoor Pikkemaat).

Het askruisje zal in aangepaste vorm worden opgelegd. Vanwege besmettingsgevaar wordt het askruisje dit keer niet ontvangen door aanraking van het voorhoofd van de ontvanger door de voorganger. De as wordt uitgestrooid over het hoofd, in de vorm van het kruisteken. Dit is de oudste vorm van asoplegging, waarvan de oorsprong teruggaat tot de Bijbel. Zowel degene die de as oplegt als degene die de as ontvangt dragen een mondkapje. Bij de oplegging wordt niet gesproken. De formule waarmee de as wordt opgelegd, wordt door de voorganger voor alle ontvangers één keer hardop uitgesproken.

Ondanks deze beperkingen, hoopt het pastoraal team van de H. Pancratius parochie dat met de viering van Aswoensdag wij ons innerlijk mogen voorbereiden op het feest van Pasen.

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

In de maanden september, oktober, november hebben informatieavonden plaatsgevonden in alle geloofsgemeenschappen van de H. Pancratius parochie, n.a.v. het bericht van de voorgenomen sluiting van zes van de negen kerken. Naast een toelichting op deze berichtgeving (welke in de komende weken uitgegeven zal gaan worden), hebben parochianen ook de gelegenheid gekregen om vragen te stellen. Deze zijn – voor zover mogelijk en voor zover de kennis reikt – beantwoord.

Ondertussen heeft het parochiebestuur de meest relevante vragen en antwoorden gebundeld; deze vindt u op de website van de H. Pancratius parochie (www.hpancratius.nl en dan klikken op de link “Vragen en antwoorden informatiebijeenkomsten”). Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, schroom dan niet om deze te stellen aan de leden van het pastoraal team en parochiebestuur.

Vastenactie 2021: Werken aan je toekomst

De Corona Tijd is voor velen een tijd van bezinning op ons zelf én de wereld om ons heen. Een tijd van inleveren op allerlei manieren, versobering.

Een jaarlijks terugkerende tijd van bezinning en minderen is ook de Vastentijd die zoals gebruikelijk van start zal gaan op Aswoensdag en eindigt met Pasen.

 

In onze parochie wordt dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse bisschoppelijke Vastenactie.

Dit jaar steunt Vastenactie het project “WERKEN AAN JE TOEKOMST”

De campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden en laat zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter.

Vastenactie ondersteunt daarom wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en geeft ondersteuning bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal.

 

Samen met u wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen voor een vervolgopleiding. Dit vergroot hun kansen op werk, waarmee

ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en zelfstandig hun inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten.

Wij hopen daarom dat u een bijdrage, ook al is deze klein, aan Vastenactie kunt en wilt besteden om zo de jongeren en volwassenen die uw steun kunnen gebruiken te helpen Op www.vastenactie.nl leest u meer over de verschillende projecten.

Help Vastenactie de projecten te ondersteunen.

Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

 

Zodra de vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn zullen vanaf Aswoensdag de collectebussen in de weekenden achter in de kerk te vinden zijn of kunt u uw geld deponeren in de daarvoor bestemde offerblokken.

 

Wij hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage!

MOV groepen H. Pancratius parochie

 

Even voorstellen…..

Mijn naam is Annet Zoet, ik ben 62 jaar en ik woon in Haaksbergen. Sinds 2005 ben ik pastoraal werker, eerst in de Achterhoek, later in Zuid Twente, in de drie samenwerkende parochies Heilige Geest (Delden en omgeving), De Goede Herder (Hengelo) en Jacobus en Johannes (Borne en Hertme). Ik ben gescheiden en heb een dochter en een zoon, beiden getrouwd. Ook ben ik de trotse oma van twee kleinkinderen. Een dagje oppassen vind ik een feest! In mijn vrije tijd wandel ik graag en maak ik onderweg foto’s, omdat de natuur zo mooi is! Verder hou ik van lezen, het uitpluizen van de familiegeschiedenis, bezoek ik graag een tentoonstelling of een concert of spreek iets af met familie of vriendinnen en vrienden.

Sinds oktober 2019 ben ik met ziekteverlof. Afgelopen herfst ben ik weer begonnen met administratief werk. Nu ben ik zover, dat ik weer pastorale taken mag oppakken. Ik ben er heel blij mee en dankbaar voor, dat het pastorale team en het parochiebestuur van uw parochie mij daarvoor de ruimte en de mogelijkheden willen bieden.

Ik zie er naar uit om weer als pastor werkzaam te kunnen zijn, maar ik besef, dat ik het geleidelijk moet opbouwen. Door corona is veel niet mogelijk ook in de parochie. Toch hoop ik kennis te kunnen maken met u, zij het op afstand of digitaal en met u samen te kunnen werken.

 

Een hartelijke groet, blijf gezond, bewaar de Liefde en houd goede moed,

Annet Zoet

Jaargang 58 nr. 4 en 5                                                                    23 jan. t/m 5 febr.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Beste parochianen,

Corona en ziek worden, hebben dezelfde symptomen!

Wij zitten midden in de coronatijd, de samenleving, mensen zijn ontwricht in hun dagelijkse bestaan, er lijkt nog geen einde aan te komen. Hoe verder? Voorlopig kan er weinig. Corona kun je vergelijken met ziek worden. Hoe vaak horen wij dat mensen ziek worden, ze door hun ziekte worden beperkt. Ze kunnen niet meer zelfstandig functioneren, moeten toegeven en gaan de strijd aan om zo goed mogelijk te herstellen.

 

Met de corona zijn wij ook de strijd aangegaan, een hardnekkige strijd, het lijkt alleen maar achteruit te gaan, de mensen en de samenleving worden beperkt in het dagelijkse leven. Het leek iets beter te gaan met de corona in de zomer van 2020, toch sloeg de corona opnieuw weer toe in het najaar. We moesten terug naar af, op zoek naar een juiste therapie, een goed medicijn.

 

Corona en ziek worden kun je vergelijken!

 

Ziek zijn en proberen beter worden heeft impact op je leven, je moet het leven aanpassen, je ervaart dat gezondheid een rijkdom is. De corona heeft impact op ons leven en de samenleving. Je ervaart wat het betekent als het leven wordt ontwricht, hoe rijk zijn wij als wij onze gang kunnen gaan.

 

Bovenstaande heb ik geschreven uit eigen ervaring, vanaf januari 2020 ben ik zelf beperkt geworden door rugklachten en ging ik het gevecht aan met mijn beperkingen. Met therapie begonnen dat had geen baat, de behandeling bij de rugpoli had geen baat. Worden doorverwezen en opnieuw beginnen, medicatie werd aangepast. Uiteindelijk moet je gaan voor de laatste mogelijkheid: operatie.

Vanaf November zit ik gedeeltelijk in de ziektewet en was beperkt zichtbaar, niet zichtbaar in de vieringen en uitvaarten, beperkt werkzaamheden verrichten. Ik was weinig zichtbaar in de parochie, hooguit bij huisbezoeken waar ik op de fiets naar toe kon.

 

Zo ben ik de strijd aangegaan met mijn rug zoals de samenleving de strijd aan ging met  corona. Het vaccin moet ons helpen om de strijd tegen corona te overwinnen. Bij mij is het een operatie die mij moet helpen om weer redelijk te kunnen functioneren. De samenleving moet herstellen van de corona, langzaam weer de draad van het leven oppakken. Ik zal ook moeten herstellen na de operatie, ik zal een revalidatie periode moeten ondergaan om terug te komen.

 

Moed en hoop houden is de juiste therapie, ik zeg: gelukkig kunnen wij van de corona en ik van mijn beperkingen herstellen, er zijn vele mensen die niet kunnen herstellen door ziekte. In de loop van Maart hoop ik langzaam weer zichtbaar te zijn in de parochie, dan hoop ik dat u en de samenleving herstellende is van de corona.

 

Pas goed op u zelf en elkaar.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

Thema: Breng de blijde boodschap                             3e zondag door het jaar

 1. 24 jan. 09.00 uur: Gebedsviering m.m.v enkele leden van het

Liturgiekoor (via kerk tv)

Thema:

 1. 31 jan 09.00 uur: Geen viering

 

Kerk tv

U kunt de viering online volgen via: http:/pancratius.kerkentv.nl/

Kies voor “Langeveen rechtstreeks”. Via “Langeveen herhaling”  kunt u ook op een ander tijdstip een viering kijken.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 24 januari

Jaargedachtenis: Jan Weusthuis.

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Joop Plegt, Annie Hagedoorn-vd Aast, Marietje Kuipers-Haamberg, Marietje ter Groot-Vennegoor.

 

jaargedachtenissen en misintenties Zondag 31 januari

Omdat er in het weekend van 30/31 januari geen viering is worden deze misintenties zaterdag 6 februari gelezen

Jaargedachtenis:  Johannes Bertels

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Annie Hagedoorn-vd Aast, Joop Plegt.

 

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zondag 24 januari 09.00 uur

Lector: M. Hesselink, M. Pouwels, A. Schothuis

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

 

 

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 3 februari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 28 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

 

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

 

Week van gebed voor eenheid 2021

Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De gebedsweek vindt in 2021 plaats van 17 t/m 24 januari. Het thema #blijfinmijnliefde verwijst naar een uitspraak van Jezus Christus uit Johannes 15. Hij zegt daar tegen zijn leerlingen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hiervoor gebruikt Jezus het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van gebed voor eenheid gebeurt.

 

Gebed om te bidden:

God van eenheid,

Ik bid U

om wereldwijde verbondenheid tussen gelovigen.

Dat wij de tegenstellingen en eigen gewoonten overwinnen

en beseffen dat wij allen één zijn door uw Geest en uw Liefde,

door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

 

Pancratius parochie verlengt de coronamaatregelen

Het pastoraal team van de H. Pancratius parochie heeft – naar aanleiding van de berichtgeving van de Nederlandse overheid en bisschoppen, 12 en 13 januari jl. – opnieuw haar maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en bekend gemaakt dat de reeds genomen coronamaatregelen verlengd worden en vanaf nu tot en met 8 februari alle vieringen alleen online en via kerkradio te volgen zullen zijn; het is niet mogelijk voor parochianen om hierbij aanwezig te zijn, vanwege de coronacijfers (met de zorgen om de Britse variant) en de reeds aangekondigde verlenging van de lockdown. Wel zullen de vieringen gehouden worden in het bijzijn van medewerkers, zoals maximaal vier koorzangers, lectoren, misdienaars en kosters. De doordeweekse vieringen worden vooralsnog opgeschort tot en met 8 februari.

Solidair

Het besluit om gedurende deze periode geen publieke vieringen te laten plaatsvinden, neemt het pastoraal team met pijn in het hart. Middels deze maatregelen, wil de H. Pancratius parochie haar solidariteit betuigen met alle maatschappelijke inspanningen om het risico van besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te verzachten. Wel spreekt het pastoraal team de hoop uit dat zij de genomen maatregelen spoedig kan versoepelen.

Parochianen worden uitgenodigd de berichtgeving nauwlettend te blijven volgen, via informatiebladen, website en andere informatiekanalen – met name richting de viering van Aswoensdag.

 

JEUGDKERK KOMT MET NIEUWE ACTIVITEIT: MAAK EEN KAARS VOOR…..

 

Kent u het programma de taarten van Abel? Abel maakt een taart met een kind voor een ander. Dit heeft ons op het idee gebracht om met kinderen een kaars voor een ander te maken. Een nieuw initiatief van de Jeugdkerk.

Waarom een kaars maken voor een ander.

Kaarsen maken en weggeven is bijzonder, je geeft licht aan een ander.

Vaak doen we dit via een kaartje, of je geeft een bloemetje aan de ander, kinderen maken een tekening, je wilt de ander tot steun zijn.

Wij willen kinderen de mogelijkheid bieden om een ander tot steun te zijn middels een kaars, deze kaars mogen ze zelf versieren.

Begeleiding en het gesprek

Kinderen worden door twee vrijwilligers en Diaken Huitink begeleid. Naast het maken van de kaars is het gesprek met kinderen belangrijk. Tijdens het maken van de kaars kom je in gesprek met kinderen, waarom ze deze kaars maken, vertellen over zich zelf, geloof kan op een eenvoudige manier aan bod komen. Zo komen wij als Jeugdkerk in gesprek met kinderen.

Welke kinderen

Kinderen vanaf groep 4 kunnen zich aanmelden, dat kan via de mail van de Jeugdkerk,

ze kunnen aangeven voor wie ze een kaars willen maken en waarom.

Er kunnen maximaal 5 kinderen per middag meedoen.

Kosten

Kosten voor het kaars maken bedraagt €5,00 inclusief materiaal en drinken en iets lekkers.

Waar en wanneer

Een maal per zes weken zal er een middag worden georganiseerd, dit zal gaan plaats vinden in de dagkapel van Geesteren.

Start

Wij moeten op dit moment afwachten i.v.m. de corona maatregelen, hopelijk kunnen wij in het voorjaar beginnen.

Hartelijke groeten,

Diaken Bert Huitink.

 

Uitnodiging voor gespreksgroep Grond van Leven

In deze tijd is het verenigingsleven weggevallen. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven, thuis werken en elkaar mijden. Misschien dat u nieuwe hobby’s heeft ontdekt, veel meer films kijkt of aan het lezen bent geslagen. Maar het kan ook zijn dat u reikhalzend uitkijkt naar de tijd waarin u meer mensen kunt spreken en ontmoeten.

De gespreksgroep “Grond van Leven” brengt mensen en hun verhalen bij elkaar en kan ook online plaats vinden. In een kleine groep van zes mensen kijken we naar elkaars levensverhaal. We staan stil bij de grond van leven die we hebben meegekregen in onze jeugd en met welke waarden we zijn opgevoed. We gaan na hoe we nu in het leven staan, wat ons energie geeft en welke waarden wij uitdragen.. Tenslotte gaan we na wat we nodig hebben voor de toekomst en of ons geloof ons daarbij kan helpen.

De kracht van deze gespreksgroep zit in het feit dat er niet vergaderd en gediscussieerd wordt, maar geluisterd naar elkaars persoonlijke verhaal. Uit de voorgaande jaren blijken deelnemers dit zeer verrijkend te vinden en vinden er echte ontmoetingen plaats. Er is geen leeftijdslimiet voor deze groep, mensen van allerlei leeftijden zijn van harte welkom.

We gaan uit van drie bijeenkomsten, voorlopig online, afhankelijk van de maatregelen.

De avonden zien er als volgt uit:

Avond 1 : is de geboortegrond het leidende thema. Er komen dan vragen aan de orde zoals: Waar heeft jouw wieg gestaan? Hoe zag jouw thuis eruit? Wat zijn de waarden die jouw ouders je hebben meegegeven?

Avond 2:  Hoe ziet je huidige grond van leven eruit?  Welke waarden vindt jij in het leven belangrijk? Hoe draag je die uit?

Avond 3: gaat over de humuslaag, de voedende laag. Wat of Wie raakt jou? Wat betekent geloven voor jou? Wat heb je nodig voor de toekomst?

De nieuwe groep zou in februari kunnen starten. De avonden vinden dan eens in de twee weken plaats. Hierbij een voorstel waarop de avonden plaats kunnen vinden: Maandagavond 1 februari, maandagavond 15 februari, maandagavond 1 maart, van 20.00 tot 22.00 uur.

Van te voren krijgen de deelnemers een uitnodiging via zoom. Voor vragen , informatie of aanmelding kunt u zich aanmelden via het emailadres van ondergetekende, c.saris@hpancratius.nl.

Van harte welkom!

Christianne Saris , pastoraal werker

 

GEEN SAMEN TOP 2000!

Tot onze grote spijt gaat er in 2021 geen Samen Top 2000 plaats vinden. De 5e editie laat op zich wachten. Graag hadden wij een Samen top 2000 willen organiseren nadat de kerk in Albergen aan de eredienst is onttrokken, het werd ons al snel duidelijk dat dit door de corona maatregelen niet haal baar zal zijn. Het 2e plan was het Samen Top 2000 door te schuiven naar September 2021. Ook dit blijkt niet haalbaar te zijn, de corona maatregelen houden ons in de greep. Voor de werkgroep en de koren is dit een grote teleurstelling, ook voor de parochianen is dit een teleurstelling. Samen top 2000 trok jaarlijks een volle kerk in Albergen. Koren kunnen op dit moment niet samen zingen en zich niet voorbereiden, dat is een van de redenen dat wij voor 2021 er een streep doorzetten. Wij moeten geduld hebben en afwachten wanneer en waar de 5e editie van Samen Top 2000 zal gaan plaats vinden. Wij richten ons op het najaar van 2022.

 

Hartelijke groeten namens de werkgroep Samen Top 2000,

diaken Bert Huitink.

 

HET MAAKT NIET UIT WAT JE BENT VAN ELKAAR,  HET GAAT ER OM  DAT JE ER BENT VOOR ELKAAR

JONGEREN  EN LEIDING ROCK SOLID GAAN OP WEG MET 101 CAKES!

Door de corona maatregelen zou er deze maand geen fysieke activiteit voor jongeren van Rock Solid mogelijk zijn. Rock Solid is het jongerenpastoraat van de H. Pancratius kerk. Een maand helemaal niets! Zouden onze jongeren ook individueel iets kunnen doen was de vraag? Uiteraard kunnen jongeren iets doen, iets doen voor de ander. Zo werd het ‘bakweekend’ georganiseerd, jongeren en leiding gaan thuis ieder twee cakes bakken.

De maand januari is na de kerstdagen en oud en nieuw  voor vele parochianen die thuis zitten een lange maand. Nu in de corona tijd is het voor velen een extra lange maand. Weinig bezoek door de corona maatregelen, de deur niet uit kunnen, lange dagen voor velen die thuis zitten en afhankelijk zijn. Ook voor mensen die door tegenslagen zoals ziekte, of afscheid hebben genomen van een dierbaar iemand, zijn het lange maanden.

Een mooie uitdaging voor de 35 jongeren van Rock Solid en leiding, iedereen draagt een steentje bij. Adressen van mensen kwamen binnen, via collega pastores, via parochianen, via thuiszorg. Rond de 75 cakes zouden wij kunnen bakken, het bleef toenemen. De leiding ging meer bakken, de aanvragen bleven binnen komen, wij zaten op ruim 90 adressen. Dat was het moment dat wij hulp inriepen van meebakkers, via de sociale media werd een oproep gedaan: meebakkers gezocht. Negen bakkers bakten met ons mee.

Kaartjes voor de cakes werden gedrukt, tasjes klaargemaakt: bakkers bakken maar!

Uiteindelijk gingen wij met 101 cakes op weg naar mensen die dat steuntje in de rug konden gebruiken, een moment om mensen nabij te zijn.

Wij weten dat wij niet iedereen bereikt hebben, er zijn meer mensen die alleen zitten, adressen die ons niet bereikt hebben. Laten wij in deze coronatijd in deze moeilijke periode om ons heen blijven kijken, waar mensen alleen thuis zitten: wees nabij!

Er zijn voor elkaar, daar gaat het om in deze donkere tijden, op een eenvoudige manier is dat mogelijk. Een maand geen activiteit kunnen organiseren werd een maand ‘er zijn voor de ander’ niet zo moeilijk om te organiseren.

Wie zijn de jongeren van Rock Solid?

Rock Solid is een groep van 35 jongeren die maandelijks samen komen op de vrijdagavond. Wij bieden jongeren leervolle avonden aan die gaan over hun leven en hun geloof. Rock Solid is levendig, sluit aan bij het leven van jongeren, Rock Solid sluit aan bij de samenleving. Rock Solid is van deze tijd.

Voor informatie over Rock Solid kunt u terecht bij diaken Bert Huitink 06-20432661 of rocksolid@hpancratius.nl

Hartelijke groeten namens Rock Solid,

Diaken Bert Huitink

Jaargang 58 nr. week 2 en 3                                                                   9 t/m 22 jan.

 

De colofon van de pastores, gegevens thuiszorgorganisaties,

huisartsenpost e.d. kunt u vinden in het ‘bewaarexemplaar’,

 

U kunt het bewaarexemplaar ook vinden op de website

www.hpancratius.nl onder locaties > Langeveen > Infoblad

Thema: Mijn veel geliefde                                                          Doop van de Heer

Za. 9 jan.          19.00 uur: Gebedsviering via kerk-tv m.m.v. enkele leden

van het Liturgiekoor.

Thema: Hij komt langs                                                       2e zondag door het jaar

 1. 17 jan. 09.00 uur: Woord- en Communieviering via kerk-tv

m.m.v. enkele leden van het Liturgiekoor

(Pastor Thoni)

parochiËle kroniek:

Overleden:

Annie Hagedoorn- van de Aast         Marietje Kuipers-Haamberg

Eeshoflaan 21 Tubbergen                  *11-05-1939      ꝉ 29-12-2020

*12-10-1931      ꝉ 10-10-2020            Borger

 

jaargedachtenissen en misintenties ZATERdag 9 januari

Jaargedachtenis: Johan Beld, Johannes Rikhof

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Marietje ter Groot-Ophof, Leo Scholten (D), Joop Plegt, Joop Perdaan, Annie Hagedoorn-vd Aast, Marietje Kuipers-Haamberg.

jaargedachtenissen en misintenties  ZONdag 17 januari

Jaargedachtenis: Marie Mensen-Kleizen, Marie Kienhuis-Hoek

Misintenties: Pastor Heuven en overl. fam., Truus ter Groot-Nijkamp, Leo Scholten (D), Joop Plegt, Annie Hagedoorn-vd Aast, Hein en San Rikhof-Kienhuis, ouders Kienhuis-Hoek en fam., Marietje ter Groot-Ha

amberg.

lectoren en misdienaars en collectanten:

Zaterdag 9 januari 19.00 uur

dat in juni 2017 bij alle parochianen is bezorgd.

 

Lector: A. Schothuis, Y. Nijhuis, J. Pouwels
Zondag 17 januari 09.00 uur
Lector: J. Lescher

 

WEEKWACHT PASTORES

Voor dringende pastorale hulp, in geval van geestelijke bijstand, ziekte

en bij overlijden, belt u met het nummer van de weekwacht van het

Parochieverband, tel: 06 – 20430155.

LOCATIESECRETARIAAT ST.PANCRATIUS LANGEVEEN

Adres: Kerklaan3, 7679 VG Langeveen; tel: 0546-681142;

email: info.langeveen@hpancratius.nl

Locatiesecretariaat open: vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

INFORMATIEBLAD

Dit informatieblad is voor een periode van 2 weken. Het volgende komt uit op woensdag 20 januari.  Kopij en misintenties voor dat informatieblad kunnen vóór donderdag 14 januari 18.00 uur worden aangeleverd in de brievenbus van het parochiecentrum. Kopij (niet de misintenties) zo mogelijk rechtstreeks mailen naar: infobladlv@gmail.com

CENTRAAL SECRETARIAAT H.PANCRATIUS PAROCHIE

Karin Grunder en Yvonne Kroeze

Grotestraat 64, 7651 CK Tubbergen

E-mail: info@hpancratius.nl , tel:06-33564002

Bereikbaar op:

Dinsdag en woensdag: 09.00-12.00 en 13.30-16.30 uur.

Donderdag: 13.30-16.30 uur, vrijdag: 09.00-12.00 uur.

Wijziging datum inzameling oud papier

De maandelijkse inzameling van oud  papier in Langeveen vindt normaliter plaats op de eerste zaterdag van de maand. In de maand januari wordt hiervan eenmalig afgeweken en vindt de inzameling plaats op zaterdag  9 januari 2021.

De container staat zoals gewoonlijk bij Oude Nijeweme, Witteweg 10, Langeveen.  Er is van 9 tot 13 uur iemand aanwezig om u te helpen, volgens de regels van het RIVM .

Vanaf februari is de inzameling weer op de eerste zaterdag van de maand.

Het bestuur wenst iedereen een voorspoedig  2021 en wil iedereen bedanken voor de inbreng van het oud papier in het afgelopen jaar.

Bestuur KVO Langeveen/Bruinehaar

 

Dankwoord

De Parochiële Caritas Instelling bedankt alle parochianen, bedrijven en organisaties die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan de totstandkoming van bijna 200 kerstpakketten en bonnen.

Dank aan degenen die alle pakketten hebben bezorgd.

De PCI heeft dit bijzonder gewaardeerd!

 

Aanpassing projectplan Vastenactie 2020

Het Coronavirus heeft grote impact op de levensomstandigheden van mensen. Dit geldt ook voor de inwoners van Guatemala en de gevolgen van het Vastenactieproject voor de bewoners van de regio San Marcos. Daar bovenop komen ook nog eens de gevolgen van twee orkanen die veel schade hebben aangericht aan onder andere de landbouwoogst.

Daarom heeft MTC die vele families bijstaat een kleine aanpassing voorgesteld  in het oorspronkelijke projectplan waarvoor we vanaf de vastenperiode tot en met eind september 2020 geld hebben ingezameld. De drie parochies, H. Pancratius, H. Plechelmus, Lumen Christi en Vastenactie zijn hiermee akkoord gegaan.

Een deel van het geld wordt nu aangewend om de gezinseconomie van 88 families te versterken door het verschaffen van middelen voor landbouwproductie of benodigdheden voor de voortgang van een familiebedrijf. Het gaat om families bestaande uit boeren en inheemse vrouwelijke landarbeiders-migranten, vrouwelijk huishoudelijk personeel, vrouwen met problemen van geweld binnen het gezin, vrouwen of gezinnen met Covid-19.  Op deze manier kunnen deze families hun gezinseconomie en voedselzekerheid versterken.

Omdat de regionale seminars en het departementale congres niet op de beoogde manier uit te voeren zijn vanwege het Coronavirus, maar wel door lokale seminars in kleine groepen en ook digitaal maakt dat dit minder kosten met zich meebrengt. Het geld dat hiermee bespaard wordt dus aangewend om 88 families te helpen bij het versterken van de gezinseconomie.

De oorspronkelijke doelen blijven staan. Voor families worden gezinsinkomens gegarandeerd waardoor er minder kans is op armoede en geweld binnen gezinnen.

Binnenkort komt er een update over de voortgang van het project via de diverse informatiekanalen.

Hartelijke groeten mede namens Inge Kuiphuis,

Jacqueline Meupelenberg, pastoraal werker, H. Pancratius parochie.

 

Berichtje van zuster Benigna

Lieve mensen van Langeveen en alle vrienden en bekenden.

Vanuit Asten wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor alle mooie kaarten en lieve wensen die ik van jullie heb mogen ontvangen! Het doet mij ontzettend goed nog steeds contact te hebben met zoveel dierbare mensen die ik in Langeveen heb leren kennen.

Veel dank ook voor het toesturen van het informatieblad, zo blijf ik nog een beetje op de hoogte van het reilen en zeilen in Langeveen.

Ik zou u allen graag persoonlijk willen bedanken maar dat is helaas onmogelijk.

Daarom langs deze weg allemaal heel erg bedankt en voor iedereen een gezegend nieuwjaar en vooral veel gezondheid gewenst!

 

Hartelijke groet van zuster Benigna Bakker, Asten